Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4.

Bạn đang xem: Ion nào sau đây là ion đa nguyên tử

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

f) Ca(OH)2.

Dãy chất nào sau đây đều chứa các chất có đồng thời ion đơn và ion đa nguyên tử:

A. NH4Cl, Na2SO4, H2S

B. KOH, Na2SO3, Ca(NO3)2


Hợp chất nào sau đây chứa ion đa nguyên tử?

A. HCl

B. N a 2 O

C. N H 4 C l

D. H 2 S

Chất nào dưới đây chứa ion đa nguyên tử?

A. C a C l 2 .

B. N H 4 C l .

C. A l C l 3 .

D. HCl.

Xem thêm: Dàn Bài Kể Về Một Lần Em Mắc Khuyết Điểm Khiến Thầy Cô Giáo Buồn ❤️️

Chất nào dưới đây chứa ion đa nguyên tử:

A. CaCl2

B. NH4Cl

C. AlCl3

D. HCl

Câu 31: Cho các ion SO4 2-, S2-, OH-, NH4+, Al3+. Có bao nhiêu ion đa nguyên tử?A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 32: Cho các ion SO4 2-, S2-, OH-, NH4+, Al3+. Có tổng cộng bao nhiêu cation?A. 2B. 3C. 4D. 5Câu 33: Nguyên tử X có tổng số hạt là 58, trong đó số hạt mang điện gấp 1,9 lần số hạt khôngmang điện. Số hạt proton của nguyên tử X là?A. 19B. 20C. 11D. 12Câu 34: Một nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,8333lần số hạt không mang điện. Số khối của nguyên tử R là?A. 19B. 23C. 11D. 12Câu 35: Một thanh sắt chứa 0,2 mol Fe trong đó có 55Fe (5,84%), 56Fe (91,68%), 57Fe (2,17%)và 58Fe. Hỏi thanh sắt nặng bao nhiêu gam?A. 17,21B. 21,71C. 19,11D. 11,19Câu 36: Brom có 2 đồng vị79Br và 81Br. Biết khối lượng nguyên tử trung bình của Brom là79,91. % số nguyên tử của đồng vị81Br và 79Br lần lượt là?A. 54,5% và 45,5%B. 45,5% và 54,5%C. 70% và 30%

D. 30% và 70%


Đáp án CIon đa nguyên tử là NH4+

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cation R+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6. Liên kết giữa nguyên tử nguyên tố R với oxi thuộc loại liên kết gì?

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là

Liên kết trong phân tử KCl là liên kết nào?

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Số hiệu nguyên tử của X là?

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là


Nguyên tử các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) là

Nguyên tử nào sau đây là đồng vị củaX1735

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kỳ nhỏ và chu kì lớn là

Liên kết trong phân tử Cl2là

M là kim loại thuộc nhóm IIA. Hòa tan hết 10,8 gam hỗn hợp kim loại và muối cacbonat của nó trong dung dịch HCl, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí A (đktc). Tỷ khối của A so với khí hiđro là 11,5. Kim loại M là

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào?

Sắp xếp các chất sau theo thứ trật tự tính bazơ tăng dần là

Cacbon có 2 đồng vị: C12 và C13. Oxi có 3 đồng vị: O16, O17, O18. Số phân tử CO khác nhau tạo được nên từ các đồng vị trên là

Nguyên tử X và Y có hiệu số nguyên tử lần lượt là 19 và 15. Nhận xét nào sau đây đúng?

Cho biết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố M (thuộc chu kỳ 4) là ns2. Xác định M