trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên những ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4.

Bạn đang xem: Ion nào sau đây là ion đa nguyên tử

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

f) Ca(OH)2.

Dãy hóa học nào sau đây đều chứa những chất gồm đồng thời ion 1-1 và ion nhiều nguyên tử:

A. NH4Cl, Na2SO4, H2S

B. KOH, Na2SO3, Ca(NO3)2


Hợp chất nào dưới đây chứa ion nhiều nguyên tử?

A. HCl

B. N a 2 O

C. N H 4 C l

D. H 2 S

hóa học nào sau đây chứa ion nhiều nguyên tử?

A. C a C l 2 .

B. N H 4 C l .

C. A l C l 3 .

D. HCl.

Xem thêm: Dàn Bài Kể Về Một Lần Em Mắc Khuyết Điểm Khiến Thầy Cô Giáo Buồn ❤️️

chất nào sau đây chứa ion nhiều nguyên tử:

A. CaCl2

B. NH4Cl

C. AlCl3

D. HCl

Câu 31: cho những ion SO4 2-, S2-, OH-, NH4+, Al3+. Bao gồm bao nhiêu ion nhiều nguyên tử?A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 32: cho những ion SO4 2-, S2-, OH-, NH4+, Al3+. Có tổng cộng bao nhiêu cation?A. 2B. 3C. 4D. 5Câu 33: Nguyên tử X tất cả tổng số phân tử là 58, trong đó số hạt với điện cấp 1,9 lần số hạt khôngmang điện. Số phân tử proton của nguyên tử X là?A. 19B. 20C. 11D. 12Câu 34: Một nguyên tử R gồm tổng số hạt là 34, trong đó số hạt sở hữu điện nhiều gấp 1,8333lần số hạt không sở hữu điện. Số khối của nguyên tử R là?A. 19B. 23C. 11D. 12Câu 35: Một thanh sắt cất 0,2 mol Fe trong những số đó có 55Fe (5,84%), 56Fe (91,68%), 57Fe (2,17%)và 58Fe. Hỏi thanh fe nặng bao nhiêu gam?A. 17,21B. 21,71C. 19,11D. 11,19Câu 36: Brom gồm 2 đồng vị79Br cùng 81Br. Biết trọng lượng nguyên tử vừa phải của Brom là79,91. % số nguyên tử của đồng vị81Br và 79Br lần lượt là?A. 54,5% cùng 45,5%B. 45,5% với 54,5%C. 70% và 30%

D. 30% và 70%


Đáp án CIon đa nguyên tử là NH4+

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cation R+ có thông số kỹ thuật e phân lớp bên ngoài cùng là 2p6. Link giữa nguyên tử yếu tố R cùng với oxi nằm trong loại link gì?

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp hóa học khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nhân tố X trong oxit cao nhất là

liên kết trong phân tử KCl là links nào?

thông số kỹ thuật electron của nguyên tử yếu tố X là 1s22s22p63s23p4. Số hiệu nguyên tử của X là?

thông số kỹ thuật electron sinh hoạt trạng thái cơ bạn dạng của nguyên tử nhân tố X tất cả tổng số electron trong những phân lớp p. Là 8. Thành phần X là


Nguyên tử các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái quý phái phải) là

Nguyên tử làm sao sau đó là đồng vị củaX1735

trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kỳ nhỏ và chu kì phệ là

liên kết trong phân tử Cl2là

M là kim loại thuộc team IIA. Hài hòa hết 10,8 gam hỗn hợp kim loại và muối cacbonat của chính nó trong hỗn hợp HCl, chiếm được 4,48 lít tất cả hổn hợp khí A (đktc). Tỷ khối của A đối với khí hiđro là 11,5. Sắt kẽm kim loại M là

vào một chu kì, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa tối đa của các nguyên tố nhóm A trong oxit thay đổi như vậy nào?

sắp xếp các chất sau theo thứ trơ tráo tự tính bazơ tăng vọt là

Cacbon gồm 2 đồng vị: C12 cùng C13. Oxi có 3 đồng vị: O16, O17, O18. Số phân tử CO khác nhau tạo được bắt buộc từ các đồng vị trên là

Nguyên tử X cùng Y tất cả hiệu số nguyên tử thứu tự là 19 cùng 15. Thừa nhận xét nào dưới đây đúng?

đến biết cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố M (thuộc chu kỳ luân hồi 4) là ns2. Xác định M