Câu hỏi :

Hỗn vừa lòng X tất cả hai kim loại kiềm thổ với một kim loại kiềm. Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y cùng 1,792 lít khí H2. Dung dịch Z có a mol HCl, 2a mol H2SO4 cùng 3a mol HNO3. Trung hòa - nhân chính dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của m là:


*