Câu hỏi :

Hỗn đúng theo X gồm 3 este đối kháng chức, tạo nên thành từ cùng một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic ( Phân tử chỉ bao gồm nhóm -COOH); vào đó, gồm hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và một axit không no ( bao gồm đồng phân hình học, chứa một lk song C=C vào phân tử). Thủy phân trọn vẹn 5,88 gam X bằng NaOH, thu được tất cả hổn hợp muối với m gam ancol Y. Mang lại m gam Y vào trong bình đựng na dư, sau phản nghịch ứng thu được 896ml khí (đktc) và trọng lượng bình tăng 2,48 gam.


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một ancol y


Xem thêm: Lý Thuyết Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Tự Nhiên, Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Tự Nhiên

Phương diện khác, trường hợp đốt cháy trọn vẹn 5,88 gam X trên thì chiếm được CO2 cùng 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng este ko no vào X là


* giải đáp giải

*

*

*

Chú ý: axit không no có đồng phân hình học, đựng một lk song C=C trong phân tử đề nghị công thức cấu tạo của nó có dạng: R – CH = CH – COOCH3 (R là gốc hiđrocacbon)