A. Axit

I. KHÁI NIỆM

– yếu tố phân tử: có một hay nhiều nguyên tử hiđro link với nơi bắt đầu axit (-Cl, =S, =SO4, -NO3,…)

– Phân tử axit gồm tất cả một hay những nguyên tử hiđro link với nơi bắt đầu axit, những nguyên tử hiđro này có thể thay gắng bằng các nguyên tử kim loại.

Bạn đang xem: Hóa 8 axit bazo muối

Ví dụ: HCl, H2S, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4.

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– có một hay những nguyên tử hiđro và cội axit.

– cách làm chung: HnA

Trong đó:

H: là nguyên tử hiđro.

A: là gốc axit.

III. PHÂN LOẠI

Axit chia làm 2 loại:

+ Axit không có oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF,…

+ Axit gồm oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3,…

IV. TÊN GỌI

1) Axit không có oxi :

Tên axit :Axit + tên phi kim + hiđric.

VD :

HCl : Axit + clo + hiđric = Axit clohiđric

H2S : Axit + sunfu + hiđric = Axit sunfuhiđric (lưu huỳnh mang tên tiếng La tinh là sunfu)

* Đọc tên cội axit tương ứng với axit không tồn tại oxi: Tên nơi bắt đầu = thương hiệu phi kim + ua

Ví dụ: –Cl : clorua ; =S : sunfua

2) Axit có oxi:

Axit bao gồm oxi được chia làm 2 các loại là axit có khá nhiều oxi cùng axit gồm ít oxi

Phương pháp phân biệt axit tất cả ít oxi với axit có nhiều oxi:

Bước 1: Axit có oxi bao gồm công thức tổng quát dạng HxAyOz => khẳng định x, y, z tương ứng

Bước 2: xác minh giá trị: 

*

Bước 3: đối chiếu a cùng với hóa trị tối đa của yếu tắc A

+ ví như a = hóa trị cao nhất của A thì axit đã cho là axit có khá nhiều nguyên tử oxi

+ giả dụ a Ví dụ: Xét axit H2SO3

+ Ta có: x = 2; y = 1 và z = 3

+ Tính giá chỉ trị 

*

+ nguyên tố phi kim là S bao gồm hóa trị tối đa là VI => a => A là axit gồm ít oxi

* biện pháp gọi tên

a) Axit có rất nhiều nguyên tử oxi: thương hiệu axit : Axit + tên phi kim + ic.

VD :

HNO3 : Axit nitric.

H2SO4 : Axit sunfuric.

+ Đọc tên cội axit tương xứng với axit có không ít oxi: Tên cội = thương hiệu phi kim + at

Ví du: –NO3 : nitrat ; =SO4 : sunfat ; ≡PO4 : photphat

b) Axit tất cả ít nguyên tử oxi: thương hiệu axit : Axit + tên phi kim + ơ.

VD : – H2SO3 : Axit sunfurơ.

+ Đọc tên gốc axit tương xứng với axit tất cả ít oxi: Tên cội = tên phi kim + it

* nên nhớ hóa trị của một số gốc axit sau:

Gốc axit

Hóa trị

NO3

I

SO4

II

CO3

II

SO3

II

PO4

III

B. BAZƠ

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại link với một hay những nhóm hiđroxit (–OH)

– ví dụ : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– thành phần phân tử: có một nguyên tử kim loại và một hay những nhóm –OH.

Công thức chung: M(OH)n

Trong đó: M : là nguyên tử kim loại.

n : là số nhóm hiđroxit.

III. TÊN GỌI

Tên bazơ: tên KL (kèm theo hoá trị giả dụ KL có khá nhiều hoá trị) + hiđroxit.

VD : NaOH : Natri hiđroxit.

Fe(OH)3 : fe (III) hiđroxit.

IV. PHÂN LOẠI

Chia làm cho 2 loại:

* Bazơ rã trong nước : NaOH, KOH,…

* Bazơ ko tan vào nước: Cu(OH)2, Mg(OH)2,…

C. MUỐI

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử muối hạt gồm tất cả một hay những nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

– VD: NaCl, CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– thành phần phân tử: một hay nhiều nguyên tử kim loại và một hay các gốc axit.

– phương pháp hóa học tập dạng: MxAy

Trong đó: – M : là nguyên tử kim loại.

A : là gốc axit.

VD : Na2CO3 , NaHCO3

Gốc axit : =CO3 , – HCO3

III. CÁCH GỌI TÊN

Tên muối bột = thương hiệu KL (kèm theo hoá trị nếu KL có không ít hoá trị) + tên nơi bắt đầu axit

VD : – Na2SO4 : Natri sunfat

Na2SO3 : Natri sunfit

ZnCl2 : Kẽm clorua

IV. PHÂN LOẠI

Muối chia thành 2 loại:

* muối trung hoà: Là muối nhưng gốc axit không tồn tại nguyên tử hiđro rất có thể thay thế bởi nguyên tử kim loại.

VD : CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

* muối bột axit: Là muối hạt mà trong số đó gốc axit còn nguyên tử hiđro chưa được sửa chữa bằng nguyên tử kim loại.

VD: NaHCO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2,…

V. TÍNH rã CỦA CHẤT

Để xét một chất gồm tan trong nước tuyệt không, ta buộc phải nhớ các để ý sau:

+ tất cả các muối nitrat (NO3) phần nhiều tan.

Xem thêm: So Sánh Log Arit Cực Hay - Cách Giải Phương Trình Logarit Khác Cơ Số

+ muối clorua (Cl) : hầu như đều rã trừ AgCl ko tan và PbCl2 không nhiều tan

+ muối bột sunfat (SO4) phần đông đều tung trừ CaSO4 cùng Ag2SO4 ít tan, BaSO4 với PbSO4 ko tan.

+ muối bột cacbonat (CO3) đa số đều ko tan trừ K2CO3, Na2CO3, Li2CO3 cùng (NH4)2CO3 tan

+ muối sunfit (SO3) phần nhiều đều ko tan trừ K2SO3, Na2SO3, Li2SO3 (NH4)2SO3 tan

+ muối bột photphat (PO4) đa số đều ko tan trừ K3PO4, Na3PO4, Li3PO4 với (NH4)3PO4 tan

+ những hiđroxit (OH) hầu hết đều ko tan trừ KOH, NaOH, LiOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 ít tan

– đề xuất nhớ một số hợp chất không sống thọ hoặc bị phân bỏ trong nước: AgOH, Fe2(CO3)3, Al2(CO3)3, Fe2(SO3)3, Al2(SO3)3,…

Ví dụ: 2AgNO3 + 2NaOH → 2NaNO3 + Ag2O + H2O (ban đầu chế tạo thành AgOH, sau đó phân diệt thành Ag2O cùng H2O)