*

*

Lý thuyết Hóa 10 Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì ⟹ ta nói chúng biến đổi một cách tuần hoàn.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 8

- Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất của các nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

- Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có cùng số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố nhóm A.

- Số thứ tự của nhóm (IA, IIA…) = Số electron lớp ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc nhóm IIIA → (trừ He).

2. Một số nhóm A tiêu biểu

a) Nhóm VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm các nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- Công thức chung cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- Hầu hết các khí hiếm không tham gia phản ứng hóa học. Ở điều kiện thường, chúng tồn tại ở dạng khí, phân tử chỉ gồm 1 nguyên tử.

b) Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- Công thức chung cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns1 (Dễ nhường 1 electron để đạt cấu trúc bền vững của khí hiếm).

- Tính chất hóa học:

+ Tác dụng với oxi tạo oxit bazơ.

+ Tác dụng với phi kim tạo muối.

+ Tác dụng với nuớc tạo hiđro và hiđroxit.

c) Nhóm VIIA (nhóm halogen)

- Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- Công thức chung cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ nhận 1 electron để đạt cấu trúc bền vững của khí hiếm).

- Tính chất hóa học:

+ Tác dụng với oxi tạo oxit axit

+ Tác dụng với kim loại tạo muối.

Xem thêm: Cách Tìm Thiết Diện Của Hình Chóp Cực Hay, Phương Pháp Xác Định Thiết Diện Của Hình Chóp

+ Tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí.