Lý thuyết Hóa 10 bài bác 17. Bội nghịch ứng lão hóa - khử

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Xét bội nghịch ứng gồm oxi tham gia

* Thí dụ 1:

*

Số thoái hóa của Mg tăng từ 0 lên +2 ⇒ Mg nhường electron:

*

Oxi dìm electrron:

*

⟹ Quá trình Mg nhường electron là quá trình oxi hóa Mg.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 17 lý thuyết

⟹ Ở bội nghịch ứng (1), chất oxi hóa là Oxi, hóa học khử là Mg.

* Thí dụ 2:

*

Số oxi hóa của Cu giảm từ +2 xuống 0 ⇒ Cu trong CuO nhận thêm 2e:

*

Số lão hóa của H tăng từ 0 lên +1 ⇒ H nhường đi 1e:

*

⟹ Quá trình  nhận thêm 2e gọi là quá trình khử  (sự khử ).

⟹ Ở bội nghịch ứng (2), chất oxi hóa là CuO, chất khử là Hiđro.

* Tóm lại:

- hóa học khử (chất bị oxi hóa) là hóa học nhường electron.

- chất oxi hóa (chất bị khử) là hóa học thu electron.

- quy trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quy trình nhường electron.

- quy trình khử (sự khử) là quy trình thu electron.

2. Xét bội phản ứng không có oxi tham gia

* Thí dụ 3:

*

Phản ứng (3) có sự biến đổi số oxi hóa, sự cho – thừa nhận electron:

 

*

* Thí dụ 4:

*

Phản ứng (4) có sự biến đổi số oxi hóa của các chất, vì cặp electron góp bình thường lệch về Cl.

* Thí dụ 5:

*

Phản ứng (5) nguyên tử N−3 nhường e, N+5 nhận e

⟶ có sự biến hóa số lão hóa của một nguyên tố.

3. Phản nghịch ứng oxi hóa – khử

- phản ứng thoái hóa – khử là bội phản ứng hóa học, trong những số đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng, tuyệt phản ứng lão hóa – khử là phản bội ứng hóa học trong những số đó có sự biến đổi số thoái hóa của một số nguyên tố.

II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

* Phương pháp thăng bởi electron dựa vào nguyên tắc: tổng thể electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà hóa học oxi hóa nhận.

- bước 1: Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm hóa học oxi hóa và hóa học khử.

- cách 2: Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, cân đối mỗi quá trình.

- cách 3: Tìm hệ số thích hợp cho hóa học oxi hóa và chất khử thế nào cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

- cách 4: Đặt hệ số của các chất lão hóa và chất khử vào sơ vật phản ứng, từ đó tính ra hệ số những chất khác gồm trong phương trình. Kiểm tra cân đối số nguyên tử của những nguyên tố và cân bằng điện tích nhì vế để dứt phương trình hóa học.

*Thí dụ 1: Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng oxi hóa khử sau:

 NH3 + Cl2 ⟶ N2 + HCl

- cách 1:

*

+ Số lão hóa của N tăng từ −3 lên 0: chất khử

+ Số thoái hóa của Cl giảm từ 0 xuống −1: hóa học oxi hóa

- bước 2:

+ quá trình oxi hóa: 

*

+ quá trình khử: 

*

- cách 3:

+ quá trình oxi hóa:

*

+ quá trình khử: 

*

*

- bước 4:

*

* Thí dụ 2: Lập phương trình hóa học của phản ứng lão hóa khử sau:

*

Mg là chất khử; Al+3 (trong AlCl3) là chất oxi hóa.

*

Phương trình vẫn là:

3Mg + 2AlCl3 ⟶ 3MgCl2 + 2Al

*Thí dụ 3: Lập phương trình chất hóa học của bội phản ứng thoái hóa khử sau:

 

*

Cl+5 (trong KClO3 ) vừa là hóa học khử, vừa là hóa học oxi hóa.

Xem thêm: Nón Lá Buông Làm Nón Lá Bàng Buông Cửu Nghĩa Nổi Tiếng Trong Và Ngoài Nước

*

Phương trình sẽ là:

4KClO3 ⟶ KCl + 3KClO4

* ví dụ 4: Lập phương trình hóa học của bội phản ứng thoái hóa khử sau:

*

*

Phương trình đã là:

2KClO3 ⟶ 2KCl + 3O2

* Thí dụ 5: Lập phương trình hóa học của làm phản ứng lão hóa khử sau:

*

Phương trình sẽ là:

4FeS2 + 11O2 ⟶ Fe2O3 + 8SO2

* Thí dụ 6: Lập phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng thoái hóa khử sau:

*

Phương trình đã là:

MnO2 + 4HC ⟶ MnCl2 + Cl2 + 2H2O

III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ trong THỰC TIỄN

Phản ứng lão hóa – khử là nhiều loại phản ứng chất hóa học khá phổ cập trong tự nhiên và bao gồm tầm đặc biệt trong tiếp tế và đời sống.

1. Vào đời sống

- làm phản ứng oxi hóa – khử chế tạo ra ra tích điện như: sự cháy của xăng dầu trong các động cơ đốt trong, sự cháy của than củi, các quy trình điện phân…

2. Trong sản xuất

- nhiều phản ứng thoái hóa – khử là các đại lý của quá trình sản xuất hóa học như luyện gang, thép, nhôm…