*

*

Lý thuyết Hóa 10 Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ

1. Thí dụ 1:

- Nguyên tố có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA. Hãy cho biết:

+ Số proton, số electron trong nguyên tử?

+ Số lớp electron trong nguyên tử?

+ Số eletron lớp ngoài cùng trong nguyên tử?

- Trả lời:

+ Nguyên tử có 20p, 20e

+ Nguyên tử có 4 lớp electron

+ Số electron lớp ngoài cùng là 2

+ Đó là nguyên tố Ca

2. Thí dụ 2:

- Cấu hình electron nguyên tử của một nguyên tố là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Hãy cho biết vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn?

- Trả lời:

+ Ô nguyên tố thứ 19 vì có 19e (=19p)

+ Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 10 lý thuyết

+ Nhóm IA vì có 1e lớp ngoài cùng.

+ Đó là Kali.

3. Kết luận:

- Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra cấu tạo của nguyên tố đó và ngược lại.

+ Số thứ tự của nguyên tố ⟷ Số proton, số electron.

+ Số thứ tự của chu kì ⟷ Số lớp electron.

+ Số thứ tự của nhóm A ⟷ Số electron lớp ngoài cùng.

II. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ

Biết vị trí một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, ta có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó:

- Tính kim loại, tính phi kim:

+ Các nguyên tố ở các nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H và B) có tính kim loại.

+ Các nguyên tố ở các nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut và poloni) có tính phi kim.

- Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi, hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro.

- Công thức oxit cao nhất.

- Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có)

- Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúng.

Xem thêm: Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia, Đề Thi Thử Môn Toán

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

- Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể so sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận.

- Thí dụ:

+ So sánh: P (Z=15) với Si (Z=14)và S (Z=16)

⟶Si, P, S thuộc cùng một chu kì ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim tăng dần Si Giải Hóa 10: Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học