Câu hỏi: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4/3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

A hút nhau một lực 0,5 N.

B hút nhau một lực 5 N.

C đẩy nhau một lực 5N.

D đẩy nhau một lực 0,5 N.


- Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

*


Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

- Đề kiểm tra hết chương - Đề kiểm tra hết chương điện tích điện trường (đề số 3) Có lời giải chi tiết