Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là \({U_1} = 110\left( V \right)\) và \({U_2} = 220\left( V \right)\). Tỉ số điện trở của chúng là:
Bạn đang xem: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau

+ Đọc dữ kiện trên dụng cụ tiêu thụ điện

+ Vận dụng biểu thức tính công suất: \(P = UI = \dfrac{{{U^2}}}{R}\)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị mô tả định luật Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó \({E_1} = 9V\), \({r_1} = 1,2\Omega \); \({E_2} = 3\left( V \right)\), \({r_2} = 0,4\Omega \). Điện trở \(R = 28,4\Omega \). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch \({U_{AB}} = 6V\). Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là:

*
Xem thêm: Family Name Là Tên Gì ? Cách Điền Tên Tiếng Anh Đúng Family Name Nghĩa Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

*

Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có suất điện động \(E = 1,5V\), điện trở trong \(r = 1\Omega \). Điện trở mạch ngoài \(R = 3,5\Omega \). Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E{\rm{ }} = {\rm{ }}24V$, $r = 2\Omega $, ${R_1} = {R_2} = 5\Omega $, ${C_1} = {\rm{ }}{4.10^{ - 7}}F$,${C_2} = {\rm{ }}{6.10^{ - 7}}F$