- Tham gia các sự kiện, hoạt động được tổ chức cho học sinh tại Trung tâm.- Sáng tạo giáo cụ, trò chơi Toán học phục vụ cho quá trình giảng dạy.- Tham gia các công tác bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp...

- Phối hợp với trợ giảng để quản lý trật tự lớp. - Đảm bảo đa số học sinh hiểu bài và nhớ bài ngay tại lớp. - Báo cáo, góp ý với Ms. Chi về học sinh và trợ giảng mỗi tuần.

>