Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 VBT toán 4 bài 117 : luyện tập với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất
Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 117

Bài 1

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: (displaystyle2 + 3 over 7 = 14 over 7 + 3 over 7 = 14 + 3 over 7 = 17 over 7)

a) (displaystyle2 over 5 + 3) b) (displaystyle4 + 2 over 3)

Phương pháp giải:

Viết số tự nhiên dưới dạng phân số rồi thực hiện phép cùng hai phân số như thông thường. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle2 over 5 + 3 = 2 over 5 + 15 over 5 = 2 + 15 over 5 = 17 over 5)

b) (displaystyle4 + 2 over 3 = 12 over 3 + 2 over 3 = 12 + 2 over 3 = 14 over 3)


Bài 2

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

a) (displaystyle4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + ...;) (displaystyle13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + ...)

b) (displaystyleleft( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + ... ight))

(displaystyle2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( ... + 3 over 4 ight) + 1 over 2)

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng : lúc ta đổi chỗ hai phân số vào một tổng thì tổng của bọn chúng không cố gắng đổi.

- Áp dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng : Khi cộng một tổng hai phân số cùng với phân số máy ba, ta hoàn toàn có thể cộng phân số đầu tiên với tổng của phân số trang bị hai cùng phân số vật dụng ba. 

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + 4 over 5) (displaystyle13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + 13 over 25)

b) (displaystyleleft( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight))

(displaystyle2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2)
Xem thêm: Tra Từ: Tiền Đồ Là Gì ?, Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Tiền Đồ

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) (displaystyle12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25)

b) (displaystyle3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3)

c) (displaystyle3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm giao hoán và phối hợp của phép cùng để nhóm những phân số tương thích lại cùng với nhau. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25 = left( 12 over 25 + 13 over 25 ight) + 3 over 5 )

(displaystyle= 25 over 25 + 3 over 5 = 1 + 3 over 5 = 5 over 5 +3 over 5 = 8 over 5)

b) (displaystyle3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3 =3 over 2 + left( 2 over 3 + 4 over 3 ight) )

(displaystyle= 3 over 2 +6 over 3 = 3 over 2 + 2 =3 over 2 + 4 over 2= 7 over 2 )

c) (displaystyle3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4 = left( 3 over 5 + 7 over 5 ight) + 3 over 4 )

(displaystyle= 10 over 5 + 3 over 4 = 2 + 3 over 4 = 8 over 4 + 3 over 4 = 11 over 4)


Bài 4

Một loại tàu thủy giờ đầu tiên chạy được (displaystyle3 over 8) quãng đường, giờ đồ vật hai chạy được (displaystyle2 over 7) quãng đường, giờ thứ ba chạy được (displaystyle1 over 4) quãng đường. Hỏi sau cha giờ mẫu tàu thủy đó chạy được bao nhiêu phần quãng con đường ?

Phương pháp giải:

Quãng mặt đường tàu thủy chạy được trong cha giờ (=) quãng đường tàu thủy chạy được trong giờ đầu tiên (+) quãng đường tàu thủy chạy được vào giờ sản phẩm hai (+) quãng đường tàu thủy chạy được vào giờ sản phẩm ba.

Lời giải đưa ra tiết:

Sau cha giờ loại tàu thủy đó chạy được số phần quãng đường là:

(displaystyle3 over 8 + 2 over 7 + 1 over 4= 51 over 56) (quãng đường)