Nếu\(a\) và\(b\) cùng chia hết cho\(c\) thì \(a+b\) chia hết cho\(c\) (\(a,b,c\) là những số nguyên).

Bạn đang xem: Giải toán 10 đại số trang 9

Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.

Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ".

c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần".


a) Các mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên là:

"Nếu \(a+b\) chia hết cho\(c\) thì\(a\) và\(b\) cùng chia hết cho \(c\)".

"Các số chia hết cho 5 đều có tận cùng bằng 0".

" Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác cân".

"Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau".

b) Sử dụng khái niệm "điều kiện đủ"

Điều kiện đủ để \(a+b\) chia hết cho\(c\) là\(a\) và\(b\) cùng chia hết cho \(c\).

Điều kiện đủ để một số chia hết cho 5 là số đó có tận cùng bằng 0.

Điều kiện đủ để một tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác đó cân.

Điều kiện đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau là chúng bằng nhau.

c) Sử dụng khái niệm "điều kiện cần"

Điều kiện cần để\(a\) và\(b\) cùng chia hết cho\(c\) là \(a+b\) chia hết cho \(c\).

Điều kiện cần để một số có tận cùng bằng 0 là số đó chia hết cho 5.

Điều kiện cần để một tam giác là tam giác cân là hai đường trung tuyến của nó bằng nhau.

Xem thêm: 1/ Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Nguyên Nhân Của Nó ? Nguyên Nhân Của Cuộc Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa

Điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau là chúng có diện tích bằng nhau.

Ghi nhớ:

P là giả thiết, Q là kết luận của định lí, hoặc

P là điều kiện đủ để có Q, hoặc

Q là điểu kiện cần để có P


*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 1: Mệnh đề khác • Giải bài 1 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Trong các câu sau, câu... • Giải bài 2 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Xét tính đúng sai của... • Giải bài 3 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Cho các mệnh đề kéo... • Giải bài 4 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Phát biểu mỗi mệnh... • Giải bài 5 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 Dùng kí hiệu \(\forall,... • Giải bài 6 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 Phát biểu thành lời... • Giải bài 7 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 Lập mệnh đề phủ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: Thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
Bài trước Bài sau