Cho mạch điện có sơ đồ vật như hình 5.1 SBT, trong các số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 đoạn mạch song song

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ mẫu điện qua mạch chủ yếu là:

*

Vì R1 mắc tuy vậy song với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế ở mạch thiết yếu chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT vật dụng Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc song song có giá trị nào bên dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta gồm điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT đồ vật Lí 9 

Trong mạch điện tất cả sơ thứ như hình 5.5, hiệu điện gắng U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì độ mạnh I của loại điện mạch chủ yếu sẽ đổi khác như cụ nào?

*

A. Tăng

B. Không thế đổi

C. Giảm

D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

Lời giải:

Chọn A. Vì khi giảm dần năng lượng điện trở R2 , hiệu điện nuốm U không đổi thì cường độ chiếc điện I2 tăng bắt buộc cường độ I = I1 + I2 của chiếc điện trong mạch bao gồm cũng tăng.

Câu 10 trang 14 SBT trang bị Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω cùng R3 = 30Ω được mắc tuy vậy song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy vậy song với nhau phải ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT đồ Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình 5.6, trong số ấy điện trở R1 = 6Ω; mẫu điện mạch bao gồm có độ mạnh I = 1,2A và loại điện trải qua điện trở R2 có độ mạnh I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện cố U đặt vào nhị đầu đoạn mạch

c) Mắc một điện trở R3vào mạch năng lượng điện trên, tuy nhiên song cùng với R1và R2 thì chiếc điện mạch chủ yếu có cường độ là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch này lúc đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song tuy nhiên R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song tuy vậy với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc song song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện cố kỉnh U để vào nhì đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) vì R3 song tuy nhiên với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương đương của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT đồ vật Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện cụ U ko đổi, các dây dẫn nối, một điện trở R vẫn biết quý giá và một năng lượng điện trở Rx chưa biết giá trị. Hãy nêu một cách thực hiện giúp xác minh giá trị của Rx (vẽ hình và giải thích cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R cùng ampe kế thông suốt nhau với mắc vào ngồn điện bao gồm hiệu điện núm U không đổi nhưng chưa chắc chắn giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế từ bây giờ ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta tìm kiếm được được cực hiếm của U

+ sau đó ta vứt điện trở R ra ngoài và vắt điện trở Rx vào:

*

Lúc này hiểu số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta tìm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Tìm Số Chẵn Lớn Nhất Có 5 Chữ Số Khác Nhau ? Số Chẵn Lớn Nhất Có Năm Chữ Số Khác Nhau Là:

Câu 13 trang 15 SBT vật dụng Lí 9 

Cho một hiệu điện nạm U = 1,8V với hai điện trở R1 và R2. Nếu như mắc nối tiếp hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện cầm cố U thì loại điện trải qua chúng gồm cường độ I1 = 0,2A; trường hợp mắc tuy nhiên song hai điện trở này vào hiệu điện cố gắng U thì chiếc điện mạch chủ yếu có cường độ I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song tuy vậy với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương đương của mạch lúc này là:

*

R1 song song với R2 nên điện trở tương tự của mạch hôm nay là:

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω tuyệt R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT vật dụng Lí 9 

Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω và R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện vắt U = 3,6V như sơ đồ hình 5.7.