Công thức dễ dàng nhất là công thức biểu lộ tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 21

2. Cách tùy chỉnh cấu hình công thức đơn giản dễ dàng nhất

Thiết lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ CxHyOz là tìm tỉ lệ:

*

dưới dạng tỉ trọng giữa những số nguyên về tối giản.

Trong thực tế, ta thường xác minh công thức dễ dàng và đơn giản nhất phụ thuộc phần trăm trọng lượng các yếu tắc như sau:

*

Sau đó thay đổi về tỉ lệ thành phần giữa các số nguyên buổi tối giản.

Thí dụ: kết quả phân tích yếu tắc hợp hóa học X cho biết thêm %C = 40,00%; %H = 6,67%, sót lại là oxi. Lập công thức đơn giản dễ dàng nhất của X.

Giải:

Gọi phương pháp phân tử của X là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

Từ công dụng phân tích định lượng, lập được hệ thức:

*

Vậy công thức đơn giản dễ dàng nhất của X là CH2O. 

II. Bí quyết phân tử

1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức biểu hiện số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

2. Quan hệ giữa cách làm phân tử và công thức đơn giản dễ dàng nhất

- Số nguyên tử của từng nguyên tố trong phương pháp phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của chính nó trong công thức đơn giản dễ dàng nhất.

- trong vô số nhiều trường hợp, cách làm phân tử cũng đó là công thức dễ dàng và đơn giản nhất.

Thí dụ: Ancol etylic C2H6O, metan CH4,...

- một số chất gồm công thức phân tử không giống nhau nhưng có cùng một công thức đơn giản dễ dàng nhất.

Thí dụ: Axetilen C2H2 và benzen C6H6; axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6, …

3. Cách thiết lập cấu hình công thức phân tử hợp hóa học hữu cơ

a, nhờ vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố

Xét sơ đồ:

*

Khối lượng: M (g) 12,0.x (g) 1,0.y (g) 16,0.z (g)

Thành phần xác suất khối lượng: 100% % C % H % O

Suy ra:

*

Thí dụ: Phenolphtalein - chất thông tư màu dùng nhận biết dung dịch bazơ - có phần trăm trọng lượng C, H và O lần lượt bởi 75,47%, 4,35% với 20,18%. Cân nặng mol phân tử của phenolphtalein bởi 318,0 g/mol. Hãy lập bí quyết phân tử của phenolphtalein.

Giải:

Ta thấy %C + %H + %O = 100%⇒ Thành phần phân tử phenolphtalein gồm ba nguyên tố C, H, O nên ta đặt phương pháp phân tử là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương). Ta có:

*

Công thức phân tử của phenolphtalein là C20H14O4.

b, trải qua công thức đơn giản dễ dàng nhất

Thí dụ: chất hữu cơ X có công thức đơn giản và dễ dàng nhất CH2O và có cân nặng mol phân tử bằng 60,0 g/mol. Khẳng định công thức phân tử của X.

Giải:

Công thức phân tử của X là (CH2O)n tuyệt CnH2nOn.

Từ MX = (12,0+2.1,0+16,0).n = 60,0

⇒ n=2 Vậy X có công thức phân tử C2H4O2.

Xem thêm: What Is This Bootsqm - Cho Em Hỏi Về Các Folder Rác Xuất Hiện Trong Ổ C:

c, Tính thẳng theo cân nặng sản phẩm đốt cháy

Thí dụ: Hợp hóa học Y chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy trọn vẹn 0,88 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối khá của Y so với không khí xê dịch 3,04. Xác định công thức phân tử của Y.