§3. CHUYỂN ĐỘNG THANG BIÊN Đổl ĐỂUKIẾN THỨC Cơ BẢNVận tốc tức thời. Vận động thẳng thay đổi đểuVận tốc tức thờiVận tốc tức tốc của một vật hoạt động tại một điểm M là đại lượng đo bởi thương sô" giữa quãng mặt đường rất nhỏ tuổi (As) trải qua M với khoảng thời hạn rất ngắn (At) nhằm vật đi không còn quãng đường đó. ’rx.x’ .1 íAsBiếu thức:V = —- .AtVectơ tốc độ tức thờiVectơ gia tốc tức thỏi của một vật tại một điểm là 1 vectơ gồm gốc trên vật chuyển động, có hướng của vận động và gồm độ dài tỉ lệ với độ béo của tốc độ tức thời theo một tỉ xích làm sao đó.Chuyển cồn thẳng biến đổi dổi đềuTrong hoạt động thẳng thay đổi dổi đều, dộ khủng của vận tốc tức thời hoặc tăng đều, hoặc bớt đều theo thài gian.Chuyển đụng thẳng gồm độ lớn của gia tốc tức thời tăng lên theo thời hạn gọi là chuyển động thẳng cấp tốc dần đều.Chuyển hễ thẳng gồm độ lớn của tốc độ tức thời sút đều theo thời gian gọi là đưa dộng thẳng chậm lại đều.Chuyển đụng thẳng cấp tốc dần đềuGia tốc trong chuyển động thẳng cấp tốc dần đềuKhái niệm gia tốcGia tốc là đại lượng .đặc trưng cho việc biến thiên cấp tốc hay chậm của gia tốc và được đo bởi thương số thân độ đổi thay thiên của tốc độ (Av) cùng khoảng thời hạn (At) trong các số ấy vận tốc vươn lên là thiên.Biểu thức: a=—-<°At — = —oV| -V"ị = 30km / hv24• V2Vận tốc xe tài bằng cha phần tư gia tốc xe con. Xe cài đặt đi theo hướng Tây - ĐôngC3. Từ thứ thị ta thấy: tại ti> = 0:Vt) = 3 (m/s)tại t = 10(s): V = 8 (m/s)t-t„8-310-0= 0,5 (m/s2)C4.Công thức vận tô’c của chuyến động: V = 3 + 0,5t (m/s) Từ đồ dùng thị ta có: tại to lớn = 0: Vu = 0tại t = l(s): V = 0,6 (m/s)V - Vị, 0,6 - 0t-t„ar2C5. Cùng với Vu = 0 đề xuất s ==1-00,6.1’2= 0,6 (m/s2)C6. Chọn gốc tọa độ o là vị trí nhưng điếm bi bát đầu lăn từ đó đế bao gồm X = s chọn gốc thời gian là lúc bi ban đầu lăn đế bao gồm At = t= 0,3 (in)Hìn/i 3.6ât22xPhương trình chuyên động của bi đang là: x = s = —ì— => a = —■ 2t2C7.C8.Đo quãng con đường di trong 1 giày đáu, tính aDo quãng mặt đường di trong 2 giây đầu, tính av.v...Nếu những kết qua tính băng nhau thì gửi dộng là trực tiếp nktnh dấn đều.Vi) - 3 (m/s)a = -0,1 (m/s~)- 0 (xe giới hạn lại)= V,, + at -■> t = ----- == 30 (s)a -0,1Thời gian từ lúc hãm tới thời gian dừng là 30ss = v,.t +atluc dửng la ôUs.= 3.30 + -C,’1"3°ỉ = 45 (m)2 2Quàng con đường xe di dược từ lúc hãm phanh mang lại lúc giới hạn hắn đài lõm_ v2 - V,2,— vH 32. _ ,s = ------ =- = -15 (m)2a 2a 21-0.1)• câu hỏi và bài tập, As _V - -, vào đó At là khoảng tầm thòi gian rât ngấnAs là quàng dường rât ngan đồ vật di dược trong khoang thời hạn 1 doVectơ gia tốc tức thời trên một diêm của một chăm động tháng có:Gốc để vào vật chăm động vị trí hướng của chuyến dộngĐộ nhiều năm ti lệ thuận vói dộ to của gia tốc túc thòi theo một tỉ lệ xích như thế nào đó.Tr.17 SGK.Công thức vận tô’c cùa chuyển động thẳng vươn lên là dôi đều: v = y,i + at dâu cùa Vu, v, a được khẳng định như sau:v„ , V , a cùng chiều dương tựic tọa dộ thì V,|> 0. V > 0. A > 0 và trái lại Trong chăm động cấp tốc dần bao gồm a.v > 0 trong chuyến dộng chậm trễ dần tất cả a.v 0, s > 0 nếu chọn chiều dương ngược chiều chuyên dộng thì V,, t.. . A .. V V‘| a V - V(, s = Vut + t = Vu. -+2a 2 a2a(V v.,i +.(V v.,»(v Vu)(2vu + V - Vu) -2a ■2 2a- -„-x- 2sCvj; V(,)(V 1 vu)2a2aDcDChọn chiều dương là chiều chăm dộng, t = 0 lá cơ hội tàu rời ga V 0 trên 11 = 1 phút = 60 (s) tất cả V| = to lớn (kin/b) ~ 11.11 Im/s)a)ÍL _t,11,60= 0.185 (m/s"lat; _ 0,185.602 - 2 c> trên t gồm Vu = 60km/h ~ 16.7 (ni/si V.,16,7b)S| =333 (m)tu =90 Is)a 0.185 At = tu - ti = 90 - 60 = 30 (s)Chứ ý: câu hỏi không tương quan đến địa điểm vật (x) thì tất cả thê ko cán dề cập đến sự việc chọn gốc tọa độ.Giải bài xích lập vật dụng li 10 - 19V V,,V V,,Chọn chiều dương là chiều chăm động Gốc thời hạn t - 0 là lúc ban đầu tăng ga.Vo = 40 (km/h)— 11,1 (m/s) s = Han - 1000m V = 601an/h = 16,7 (m/s)V2 - vổ _ 16,72 -11, l2 3 " 2s -2.1000Chọn chiều dương là chiều chuyển động Chọn t = 0 lắ lúc bước đầu hãm phanhVo = 40 (km/h) = 11,1 (m/s)0,078 (m/s2)t = 2 phút = 120s ; V = 0a = —— = r = -0,0925 (m/s2) t120b)-11.


Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 10 bài 3


Xem thêm: Vật Lý Thuyết Vật Lý 8 Bài 8 Bài 8, Lý Thuyết Vật Lý 8 Bài 8

í2 21-0.0925)= 666(m)15. Lựa chọn chiều dương là chiều đưa độngChọn t = 0 là thời điểm bat đầu hãm phanhVo = 36km/h = 10 (m/s)"V = 0 s = 20 (m)a) a =b) t =2Ĩ0 = zl°í 2s2.20-Vọ = -10 a-2,5= -2,5 (m/s2)= 4 (s)