A. Nắm tắt kiến thức và kỹ năng Este

– khái niệm : Khi núm nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bởi nhóm OR thì được este. Phương pháp chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 12 bài 1

– tên gọi : tên nơi bắt đầu R’ + tên nơi bắt đầu axit RCOO.

– tính chất hóa học : bội nghịch ứng thủy phân.

+ Trong môi trường axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường thiên nhiên bazơ : phản nghịch ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +NaOH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bởi phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được dùng làm dung môi để tách, chiết, cấp dưỡng chất dẻo, có tác dụng hương liệu vào công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài bác tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những phát biểu sau đây đúng xuất xắc sai ?

a) Este là sản phẩm của phản bội ứng thân axit cùng ancol.

b) Este là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm COO– .

c) Este no, 1-1 chức, mạch hở tất cả công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n ≥ 2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc các loại este.

e) Săn phẩm của bội phản ứng giữa axit với ancol là este.

*

a) S B) S vì phân tử este không tồn tại anion COO– 


Quảng cáo


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Khi X công dụng với dung dịch NaOH sinh ta hóa học Y có công thức C2H3O2Na. Công thức kết cấu của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Quảng cáo


Bài 4. Thủy phân este gồm công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được các thành phần hỗn hợp hai hóa học hữu cơ Y cùng Z trong những số ấy Z tất cả tỉ khối khá so với H2 là 23. Thương hiệu của X là

A. Etyl axetat. B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate D. Propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z có tỉ khối khá so với H2 bằng 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường thiên nhiên axit và bazơ không giống nhau ở điểm làm sao ?

Trả lời: Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit : tạo nên axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường bazơ : tạo nên muối của axit, ancol với là phản ứng ko thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X 1-1 chức chiếm được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

Xem thêm: Tính Chất Căn Bậc N Và Các Công Thức Lũy Thừa Cần Nhớ, Tổng Hợp Đầy Đủ Bộ Công Thức Luỹ Thừa Cần Nhớ

b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 3,2g ancol Y với một lượng muối bột Z. Viết công thức kết cấu của X và tính khối lượng của Z.