Giải bài xích tập trang 22 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản nghịch ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình điện li của những chất sau ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11


Bài 1 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li phong cách bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li loại axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk hóa học 11

Một dung dịch bao gồm = 0,01 OM. Tính cùng pH của dung dịch. Môi trường thiên nhiên của dung nhờn này là axit, trung tính xuất xắc kiềm ? Hãy cho thấy màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 và = 1,0 . 10-12 M.

Môi ngôi trường axit. Quỳ bao gồm màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch bao gồm pH = 9,0. Tính nồng độ mol của những ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M và = 1,0.10-5M.

Môi ngôi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein gồm màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn gàng :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không tồn tại phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk hóa học 11

Phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi

A. Các chất làm phản ứng cần là các chất dễ tan.

B. Các chất phản bội ứng đề nghị là rất nhiều chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một vài ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm bớt nồng độ ion của chúng

D. Phản nghịch ứng chưa hẳn là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số trong những ion trong dung dịch kết hợp được cùng nhau làm sút nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành thành trong dung dịch bởi cặp hóa học nào tiếp sau đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Xem thêm: Please Wait - Kể Về Một Người Lao Động Trí Óc Mà Em Biết Lớp 3

Bài 7 trang 23 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của làm phản ứng điều đình ion vào dung dịch tạo nên thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).