Bài 5 Hóa 8: Giải bài xích nguyên tố hóa học bài xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 20 Hóa học lớp 8 chương 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 8

1. Định nghĩa : nguyên tố hóa học là số đông nguyên tử thuộc loại, bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

2. Kí hiệu hóa học : biểu diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của thành phần đó.

3. Đơn vị cacbon : theo quy ước, fan ta rước 1/12 khối lượng của một nguyên tử C làm đơn vị trọng lượng nguyên tử, hotline là đơn vị cacbon.

4. Nguyên tử khối : là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử cân nặng riêng biệt.

5. Oxi : là nguyên tố chiếm gần nửa cân nặng vỏ trái đất.

Gợi ý giải bài bác 5 chất hóa học lớp 8 trang 20

Bài 1. Hãy ghép những câu dưới đây với khá đầy đủ các tự hoặc cụm từ cân xứng :

a. Đáng lẽ nói phần nhiều …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học này…………hóa học tập kia.

b. đông đảo nguyên tố gồm cùng số…………..trong phân tử nhân hồ hết là………….cùng loại, thuộc thuộc một………….hóa học.

Hướng dẫn: a. Đáng lẽ nói các nguyên tử nhiều loại này, hầu như nguyên tử nhiều loại kia, thì trong công nghệ nói nguyên tố hóa học này nguyên tố hóa học kia.

b. Hồ hết nguyên tố gồm cùng số proton trong phân tử nhân hầu hết là nguyên tử thuộc loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Bài 2. a) Nguyên tố chất hóa học là gì ?

b) Cách trình diễn nguyên tố. đến ví dụ.

Giải bài 2:

a) Nguyên tố hóa học là phần nhiều nguyên tố thuộc loại, gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

b) Kí hiệu hóa học màn trình diễn nguyên tố. Ví dụ : C = 12đvC.

Bài 3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca theo lần lượt chỉ ý gì ?

b) Hãy cần sử dụng chữ số và kí hiệu chất hóa học để diễn tả ý những ý sau : cha nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, tứ nguyên tử natri.


Quảng cáo


Đáp án bài xích 3: a. Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt mang đến ta biết có hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi và 3 nguyên tử canxi.

b) +Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+Bảy nguyên tử can xi : 7 Ca

+Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

Bài 4. Lấy từng nào phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn: Đơn vị cacbon có khối lượng bằng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12 C.

Nguyên tử khối là trọng lượng nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Bài 5. Hãy đối chiếu xem nguyên tử magie nặng rộng hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần đối với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu huỳnh


Quảng cáo


c) Nguyên tử nhôm.

*

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

– thân hai nguyên tử magie cùng cacbon, magie nặng trĩu hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.

– giữa nguyên tử magie với lưu huỳnh, magie nhẹ nhàng hơn nguyên tử lưu giữ huỳnh, và bởi ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.

– giữa nguyên tử magie cùng nguyên tử nhôm, magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bởi 8/9 lần nguyên tử nhôm.

Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp rất nhiều lần lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố làm sao ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Hướng dẫn: Do nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ yêu cầu nguyên tử khối của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X gồm nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si.

Bài 7. a) Theo giá trị cân nặng tính bởi gam của nguyên tử cacbon cho trong bài xích học, hãy tính coi :

Một đơn vị cacbon tương xứng với bao nhiêu gam ?

b) khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C tuyệt D ?

A. 5,342.10-23 g B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn câu trả lời đúng, tính cùng ghi vào vở bài xích tập).

Bài làm: a) Ta bao gồm : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đvC = (1,9926.10-23)/12 ≈ 1,66.10-24 (g).

Xem thêm: Bộ Đề Thi Khoa Học Lớp 4 Kì 2 Lớp 4 Môn Khoa Học, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Khoa Học

b) khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là :

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C.

Bài 8. Nhận xét tiếp sau đây gồm hai ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc thuộc nguyên tố chất hóa học với nguyên tử hiđro bởi vì chúng đều có 1 proton trong phân tử nhân”. đến sơ thiết bị thành phần kết cấu của nhì nguyên tử như hình vẽ bên: