Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong Vở bài tập Hóa Học lớp 9, chúng tôi biên soạn giải vở bài tập Hóa Học lớp 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ hay nhất, ngắn gọn bám sát nội dung sách Vở bài tập Hóa Học 9.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 bài 35

Học theo Sách giáo khoa

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử.

2. Mạch cacbon

Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.

Có 3 loại mạch cacbon: mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

II. CÔNG THỨC CẤU TẠO

Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Bài tập

Bài 1. (Trang 102 Vở bài tập Hóa học 9 ) Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng:

*

Lời giải:

Công thức cấu tạo đúng của các chất là:

*

Bài 2. (Trang 102 Vở bài tập Hóa học 9 ) Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

*

Biết rằng brom có hoá trị I.

Lời giải:

*

Bài 3. (Trang 103 Vở bài tập Hóa học 9 ) Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau :

*

Lời giải:

*

Bài 4. (Trang 103 Vở bài tập Hóa học 9 ) Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

*

Lời giải:

Những công thức a), c), d) biểu diễn cùng một chất

Những công thức b), e) biểu diễn cùng một chất

Bài 5. (Trang 103 Vở bài tập Hóa học 9 ) Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Xem thêm: Điện Thế Hiệu Điện Thế Có Âm Không, Công Thức Tính Hiệu Điện Thế Chuẩn 100 %

Lời giải:

A là hợp chất hữu cơ nên trong A có nguyên tố cacbon

Đốt cháy A thu được H2O nên trong A có nguyên tố hiđro

Gọi công thức phân tử của A là: CxHy.

*

Bài tập bổ sung

Bài 1. (Trang 103 Vở bài tập Hóa học 9 ) Trong hóa hữu cơ, ứng với mỗi công thức phân tử