+etilen+ + => + politilen.b)+Metan+ => axetilen+ =>vinylaxetilen+ => +butanđien+ => +polibutađien.c)+Benzen+=> brombenzen. ">

Viết phương trình hóa học

a) Etan => etilen => politilen.Bạn vẫn xem: bài bác 3 (sgk trang 172)viết phương trình hóa học của các phản ứng ngừng dãy chuyển hóa sau: a) etan → etilen → politilen

b) Metan =>axetilen =>vinylaxetilen => butanđien => polibutađien.

Bạn đang xem: Bài 3 (sgk trang 172)viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau: a) etan → etilen → politilen

c) Benzen =>brombenzen.

 


*

*

a) (1) C2H6 => C2H4+ H2

(2) nCH2=> CH2-(-CH2-CH2-)n

b) (1) 2CH4 => C2H2+ 3H2

(2) 2CH ≡ CH => CH2= CH – C ≡ CH

(3) CH2= CH – C ≡ CH + H2 => CH2= CH – CH = CH2

(4) nCH2= CH – CH – CH2=> (-CH2-CH=CH-CH2)

c) C6H6+ Br =>C6H5Br+ HBr.

Viết phương trình phản nghịch ứng thực hiện sơ đồ đưa hóa sau: Etilen → nhựa P.EMetan → axetilen vinylaxetilen → buta-1,3-đien → cao su đặc Buna

b. Butilen →butan → metan → axetilen → etilen → đibrom etan

(nCH_2=CH_2 ightarrowleft(-CH_2-CH_2- ight)_n)

(CH_4underrightarrow^H2,1400oCC_2H_2 ightarrow H_2C=CH-Cequiv CHunderrightarrow^+H2H_2C=)

(CH-CH=CH_2underrightarrow^to,xt-left(-CH_2-CH=CH-CH_2- ight)_n-)

+ các điều khiếu nại phản ứng

(1) cộng H2O/xt H+; (2) oxi hóa, ví dụ bởi CuO ; (3) chức năng với clo, nghỉ ngơi 4500C ; (4) thủy phân trong môi trường xung quanh bazơ ; (5) oxi hóa, ví dụ bằng CuO.

Xem thêm: Tứ Giác Nội Tiếp Toán 9 Bài 7: Tứ Giác Nội Tiếp, Tứ Giác Nội Tiếp Là Gì

Viết phương trình hóa học của những phản ứng pha chế etilen, axetilen tự metan; pha trộn clobenzen và nitrobenzen từ benzen và những chất vô cơ khác.

+Butilen+--->+Butan+--->+Metan+--->+Axetilen+--->+Etilen+--->+Etilenglicol+--->+Brometilen+--->+Etilen">

Hoàn thành dãy gửi hóa trên và viết PTHH:

Rượu butylic --> Butilen ---> Butan ---> Metan ---> Axetilen ---> Etilen ---> Etilenglicol ---> Brometilen ---> Etilen

$C_4H_9OH ightarrow C_4H_8+H_2O$ (điều kiện: $H_2SO_4$ đặc, 180 độ C)

$C_4H_8+H_2 ightarrow C_4H_10$ (điều kiện: Ni, nhiệt độ độ)

$C_4H_10 ightarrow CH_4+C_3H_6$ (điều kiện: cracking)

$CH_4 ightarrow C_2H_2+H_2$ (điều kiện: 1500 độ, làm lạnh nhanh)

$C_2H_2+H_2 ightarrow C_2H_4$ (điều kiện: Pb/PdCO3)

$C_2H_4+KMnO_4+H_2O ightarrow C_2H_4(OH)_2+MnO_2+KOH$

$C_2H_4(OH)_2+HBr ightarrow C_2H_4Br_2+H_2O$

$C_2H_4Br_2+Zn ightarrow C_2H_4+ZnBr_2$

+Butilen+--->+Butan+--->+Metan+--->+Axetilen+--->+Etilen+--->+Etilenglicol+--->+Brometilen+--->+Etilen">

Hoàn thành dãy gửi hóa trên và viết PTHH:

Rượu butylic --> Butilen ---> Butan ---> Metan ---> Axetilen ---> Etilen ---> Etilenglicol ---> Brometilen ---> Etilen

$C_4H_9OH ightarrow C_4H_8+H_2O$ (điều kiện: $H_2SO_4$ đặc, 180 độ C)

$C_4H_8+H_2 ightarrow C_4H_10$ (điều kiện: Ni, nhiệt độ độ)

$C_4H_10 ightarrow CH-4+C_3H_6 (điều kiện: cracking)

$CH_4 ightarrow C_2H_2+H_2$ (điều kiện: Pb/PdCO_3)

$C_2H_4+KMnO_4+H_2O ightarrow $C_2H_4(OH)_2+MnO_2+KOH$

$C_2H_4(OH)_2+HBr ightarrow C_2H_4Br_2+H_2O$

$C_2H_4Br_2+Zn ightarrow C_2H_4+ZnBr_2$

Viết những phương trình hoá học của quy trình điều chế anđehit axetic khởi nguồn từ mỗi hiđrocacbon sau đây: