+etilen+ + => + politilen.b)+Metan+ => axetilen+ =>vinylaxetilen+ => +butanđien+ => +polibutađien.c)+Benzen+=> brombenzen. ">

Viết phương trình hóa học

a) Etan => etilen => politilen.Bạn đang xem: Bài 3 (sgk trang 172)viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau: a) etan → etilen → politilen

b) Metan =>axetilen =>vinylaxetilen => butanđien => polibutađien.

Bạn đang xem: Bài 3 (sgk trang 172)viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau: a) etan → etilen → politilen

c) Benzen =>brombenzen.

 


*

*

a) (1) C2H6 => C2H4+ H2

(2) nCH2=> CH2-(-CH2-CH2-)n

b) (1) 2CH4 => C2H2+ 3H2

(2) 2CH ≡ CH => CH2= CH – C ≡ CH

(3) CH2= CH – C ≡ CH + H2 => CH2= CH – CH = CH2

(4) nCH2= CH – CH – CH2=> (-CH2-CH=CH-CH2)

c) C6H6+ Br =>C6H5Br+ HBr.

Viết phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: Etilen → nhựa P.EMetan → axetilen vinylaxetilen → buta-1,3-đien → cao su Buna

b. Butilen →butan → metan → axetilen → etilen → đibrom etan

\(nCH_2=CH_2\rightarrow\left(-CH_2-CH_2-\right)_n\)

\(CH_4\underrightarrow{^{H2,1400oC}}C_2H_2\rightarrow H_2C=CH-C\equiv CH\underrightarrow{^{+H2}}H_2C=\)

\(CH-CH=CH_2\underrightarrow{^{to,xt}}-\left(-CH_2-CH=CH-CH_2-\right)_n-\)

+ Các điều kiện phản ứng

(1) Cộng H2O/xt H+; (2) oxi hóa, ví dụ bằng CuO ; (3) tác dụng với clo, ở 4500C ; (4) thủy phân trong môi trường bazơ ; (5) oxi hóa, ví dụ bằng CuO.

Xem thêm: Tứ Giác Nội Tiếp Toán 9 Bài 7: Tứ Giác Nội Tiếp, Tứ Giác Nội Tiếp Là Gì

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

+Butilen+--->+Butan+--->+Metan+--->+Axetilen+--->+Etilen+--->+Etilenglicol+--->+Brometilen+--->+Etilen">

Hoàn thành dãy chuyển hóa trên và viết PTHH:

Rượu butylic --> Butilen ---> Butan ---> Metan ---> Axetilen ---> Etilen ---> Etilenglicol ---> Brometilen ---> Etilen

$C_4H_9OH\rightarrow C_4H_8+H_2O$ (điều kiện: $H_2SO_4$ đặc, 180 độ C)

$C_4H_8+H_2\rightarrow C_4H_{10}$ (điều kiện: Ni, nhiệt độ)

$C_4H_10\rightarrow CH_4+C_3H_6$ (điều kiện: cracking)

$CH_4\rightarrow C_2H_2+H_2$ (điều kiện: 1500 độ, làm lạnh nhanh)

$C_2H_2+H_2\rightarrow C_2H_4$ (điều kiện: Pb/PdCO3)

$C_2H_4+KMnO_4+H_2O\rightarrow C_2H_4(OH)_2+MnO_2+KOH$

$C_2H_4(OH)_2+HBr\rightarrow C_2H_4Br_2+H_2O$

$C_2H_4Br_2+Zn\rightarrow C_2H_4+ZnBr_2$

+Butilen+--->+Butan+--->+Metan+--->+Axetilen+--->+Etilen+--->+Etilenglicol+--->+Brometilen+--->+Etilen">

Hoàn thành dãy chuyển hóa trên và viết PTHH:

Rượu butylic --> Butilen ---> Butan ---> Metan ---> Axetilen ---> Etilen ---> Etilenglicol ---> Brometilen ---> Etilen

$C_4H_9OH\rightarrow C_4H_8+H_2O$ (điều kiện: $H_2SO_4$ đặc, 180 độ C)

$C_4H_8+H_2\rightarrow C_4H_{10}$ (điều kiện: Ni, nhiệt độ)

$C_4H_{10}\rightarrow CH-4+C_3H_6 (điều kiện: cracking)

$CH_4\rightarrow C_2H_2+H_2$ (điều kiện: Pb/PdCO_3)

$C_2H_4+KMnO_4+H_2O\rightarrow $C_2H_4(OH)_2+MnO_2+KOH$

$C_2H_4(OH)_2+HBr\rightarrow C_2H_4Br_2+H_2O$

$C_2H_4Br_2+Zn\rightarrow C_2H_4+ZnBr_2$

Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ mỗi hiđrocacbon sau đây: