Dung dịch HCl với CH3COOH tất cả cùng nồng độ. PH của hai hỗn hợp này tương ứng là x với y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có một phân tử phân li. Tình dục giữa x và y là:

Bạn vẫn xem: dung dịch hcl cùng dung dịch ch3cooh tất cả cùng nồng độ mol

Phương pháp giải

+) với HCl điện li trọn vẹn => = a

+) cùng với CH3COOH năng lượng điện li yếu hèn => = 0,01a

+) thực hiện công thức: pH = -log

Đặt a là độ đậm đặc mol/l của 2 axit

Với HCl năng lượng điện li trọn vẹn => = a

=> pH = x = -log = -log(a)

Với CH3COOH năng lượng điện li yếu, 100 phân tử CH3COOH mới có 1 phân tử phân li => = 0,01a

=> pH = y = -log = -log(0,01a) = 2 – log(a) = 2 + x

Vậy y = x + 2
Bạn đang xem: Dung dịch hcl và dung dịch ch3cooh có cùng nồng độ mol

*

*

*

*Xem thêm: Cool Girl Nghĩa Là Gì - Vài Dòng Về Cool Girl Trope

*

Có V1 ml HCl (pH = 2). Yêu cầu thêm V2 ml H2O để được dung dịch HCl mới gồm pH = 3. Quan hệ tình dục V1 cùng V2 là :

Có V1 ml NaOH (pH = 12). Nên thêm V2 ml H2O và để được dung dịch NaOH mới có pH = 9. Quan hệ V1 cùng V2 là :

Trộn trăng tròn ml hỗn hợp KCl 0,05M với đôi mươi ml hỗn hợp H2SO4 0,005M. Nếu như coi thể tích sau khi pha trộn bằng thể tích của hai hỗn hợp đầu thì pH của dung dịch thu được là:

Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được là:

Cho nhị dung dịch: dung dịch A đựng H2SO4 0,1M cùng HCl 0,2M với dung dịch B chứa NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Trộn 100 ml dung dịch A với V ml dung dịch B thu được hỗn hợp C có pH = 7. Cực hiếm của V là:

Dung dịch A đựng H2SO4 aM và HCl 0,2M; hỗn hợp B chứa NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml hỗn hợp A với 120 ml dung dịch B thì thu được dung dịch bao gồm pH = 7. Quý giá của a là:

Trộn 100 ml dung dịch gồm pH = 1 có HCl với HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a (mol/l) chiếm được 200 ml dung dịch gồm pH = 12. Quý giá của a là :

Thêm 25 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4. Đem dung dịch thu được cho chức năng với hỗn hợp NaHCO3 dư nhận được 5,6 lít CO­2 (đktc). Nồng độ mol/lít của hỗn hợp H2SO4 ban đầu là:

Cho m gam ba vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,05M thu được dung dịch X. Pha loãng hỗn hợp X 10 lần được dung dịch Y gồm pH = 12. Trọng lượng Ba đã sử dụng là:

Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M với thể tích cân nhau được hỗn hợp A. Cho 300 ml hỗn hợp A công dụng với V ml hỗn hợp B đựng NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch C tất cả pH = 1 cùng m gam kết tủa D. Quý giá của V cùng m là

Dung dịch HCl và CH3COOH gồm cùng nồng độ. PH của hai dung dịch này tương ứng là x cùng y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có một phân tử phân li. Quan hệ tình dục giữa x với y là:

Trộn V1 lít dung dịch axit khỏe khoắn (pH = 5) với V2 lít kiềm mạnh bạo (pH = 9) theo tỉ lệ thành phần thể tích nào sau đây để nhận được dung dịch có pH = 6

Dung dịch X gồm NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M. Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M đề nghị để th-nc hết 100 ml dung dịch X là

Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M với 200 ml hỗn hợp KOH 0,03M thu được hỗn hợp X. Giá trị pH của dung dịch X là

Trộn lẫn 7 ml hỗn hợp NH3 1M cùng 3 ml hỗn hợp HCl 1M thu được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được hỗn hợp B. Xác định pH của các dung dịch A cùng B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).

Cho 200 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp H2SO4 aM với HCl 0,1M chức năng với 300 ml hỗn hợp Y chứa tất cả hổn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M, chiếm được 2,33 gam kết tủa cùng dung dịch Z gồm pH = 12. Giá trị của a và b thứu tự là

Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp có NaOH 0,2M với KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X có pH = a. Cô cạn hỗn hợp X được 7,66 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của a là

Cho 100 ml hỗn hợp X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml hỗn hợp Y bao gồm chứa y mol H+, Cl-, NO3- cùng 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- với NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được dung dịch Z. Hỗn hợp Z có pH là

Thêm ung dung dung dịch HCl gồm pH = 0 vào dung dịch cất 5,25 gam tất cả hổn hợp muối cacbonnat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm kế tiếp nhau mang lại khi có 0,015 mol khí bay ra thì giới hạn lại. Mang đến dung dịch thu được tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư mang lại 3 gam kết tủa. Phương pháp của 2 muối cùng thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là

Hòa tan hết m gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu được dung dịch A với 0,672 lít khí H2. Hỗn hợp A bao gồm pH là

Cho 200 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M bội nghịch ứng cùng với x ml dung dịch H2SO4 0,05M chiếm được (200 + x) ml dung dịch bao gồm pH = 13. Sau bội phản ứng, khối lượng kết tủa về tối đa thu được là