Xà chống hoá trọn vẹn 0,1 mol este X (chỉ chứa 1 các loại nhóm chức) cần 0,3 mol NaOH, thu 9,2 gam ancol Y cùng 20,4 gam một muối hạt Z (cho biết 1 trong các 2 hóa học Y hoặc Z là 1-1 chức). Cách làm của X là
Bạn đang xem: Đun nóng este hcooch3 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh, sản phẩm thu được là

Trộn 200 ml dung dịch có HCl 0,1M và H2SO4 0,05M cùng với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 mật độ xM, chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13. Quý hiếm của x và m là


Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no 1-1 chức với ancol no solo chức bội phản ứng vừa hết với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tên thường gọi của este đó là


Đun rét dung dịch chứa 54 gam glucozơ cùng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Năng suất phản ứng đạt 75%. Quý hiếm m là


Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat cùng hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M tác dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), hiện ra 0,448 lít khí ở đktc. M là


Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) đề nghị vừa đầy đủ để thêm vào được 59,4 kilogam xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là


X, Y là 2 axit đối kháng chức cùng dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo vị X, Y với ancol no mạch hở Z. Đốt cháy 8,58 gam tất cả hổn hợp E bao gồm X, Y, T thì thu được 7,168 lít CO2 (đktc) cùng 5,22 gam H2O. Khía cạnh khác, đun nóng 8,58 gam E với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thì thu được 17,28 gam Ag. Tính khối lượng chất rắn thu được khi mang đến 8,58 gam E phản nghịch ứng với 150 ml dung dịch NaOH 1M?


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M thu được 19,7 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V là


Cho 3,2 gam Cu tính năng với 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 0,8M với H2SO4 0,2M chiếm được V lít (đktc) khí NO sản phẩm khử duy nhất. Quý hiếm của V là


Hai chất hữu cơ X1 cùng X2 phần lớn có trọng lượng phân tử bằng 60 đvc. X1 có chức năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 bội phản ứng cùng với NaOH (đun nóng) mà lại không bội phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp E bao gồm este nhị chức Y mạch hở và este solo chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp Z chứa hai muối cùng một ancol T duy nhất. Đốt cháy trọn vẹn Z nên vừa đầy đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; toàn bô mol CO2 cùng H2O bằng 1,36 mol. Mang lại ancol T tính năng với mãng cầu (dư), bay ra 1,792 lít khí (đktc). Biết nhằm đốt cháy hết m gam E cần vừa đầy đủ 1,4 mol O2. Phần trăm trọng lượng của Y có mức giá trị sớm nhất với
Xem thêm: Soạn Bài Ngẫu Nhiên Viết Nhân Buổi Mới Về Quê Lớp 7, Ngẫu Nhiên Viết Nhân Buổi Mới Về Quê

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam