Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (605.11 KB, 10 trang )


PHÒNG GD&ĐT EA SÚPTRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊHỌ TÊN:

Lớp 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN TIẾNG ANH- LỚP 4

NĂM HỌC 2014 - 2015Thời gian: 40 phút

Mark Listening Reading and Writing speaking Total

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match (1m)

Question 2: Listen và number (1m) 1


3. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a blouse , a ……..skirt & shoes.4. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a ……., jeans & shoes

PART 2: READING và WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick (Error: Reference source not found) or cross (X) in the box (1m)

1.

I prefer badminton

2.

She is wearing a T-shirt

and jeans

My favourite food is

noodles.

Question 7 : Look & read. Write YES or NO (1m)

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes frommy parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tetmarkets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachersand friends too. I love Tet very much.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

1. I get some new clothes from my sisters. ……….2. We eat very much fruit on Tet holiday. ……….

3. We go to Tet market. ………..

4. We visit our grandparents, teachers & friends. ………..

Question 8 : Look at the pictures và the letters. Complete the sentences (1m)


(6)

2. Are they ti……….….?

3. W…y vì you lượt thích monkeys?

4. We visited Phu Quoc Isl….


(7)

camera, buy, countryside, friends

Linda and his (1) ……… are going lớn have a picnic nextSunday. They are going lớn the (2) ……….. They are going to(3) ……… some food, fruit và drinks. Linda is goingto take a (4) ………. So they are going to take somephotos. & they are going to lớn have a lot of fun.

ANSWER KEY

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen & match(1m)

1- C 2 - D 3 - B 4 - A

Question 2: Listen và number (1 m)

1. D 2. C 3. B 4. A

Question 3: Listen and tick ( Error: Reference source not found )(1m)

1 - A 2 - B 3 - A 4 - A

Question 4: listen & color(1m
(8)

PART 2: READING and WRITING

Questions 6: Look và read. Put the tick ( Error: Reference source not found ) or cross( X ) in the box

(1m)

1. Error: Reference source not found

2. X3. X

4. Error: Reference source not found

Question 7 : Look và read. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Question 8 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver2. Are they tigers

3. Why bởi vì you like monkeys?4. We visited Phu Quoc Island

Question 9: Complete the passage (1m)


(1) friends(2) countryside(3) buy


(9)

TAPE TRANSCRIPT

PART 1: LISTENINGQuestion 1 : Listen và match

1. A: I like chicken. What about you?

B: I lượt thích chicken too. It’s my favorite food.2. A: bởi vì you lượt thích mineral water?

B: Yes. Mineral water is my favorite drink.3. A: What’s your favourite food?

B: It’s fish. Fish is my favorite food.4. A: What’s your favorite drink?

B: Milk. I like milk very much

Question 2: Listen and number

1. A: Who’s that in this picture?B: It’s my grand father.


(10)

B: She’s a teacher

4. A: Who’s that in the picture?
B: It’s my father.

A: What’s his job?B: He’s a doctor.

Question 3: Listen and tick (Error: Reference source not found)

1. A: Look over there!B: What is it?

A: It’s a crocodile. It’s eating fish2. A: Look at the bear.

B: Where?

A: Over there. It is standing up.3. A: I want a new robot.

B: Let’s go to the toy shop.A: Ok. Let’s go there.4. A: Look at the giraffe.

Xem thêm: Tính Tổng Của Các Số Có 3 Chữ Số,Các Số Đều Chia 5 Dư 3. Trả Lời:Tổng Các Số Đó Là

b: Where?

a: Over there. It’s very pretty.B: Yes, it is.

Question 5: Listen & write the missing words or numbers

5. A: What’s your sister wearing today/
B: She’s wearing t- shirt, jean and shoes.6. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a t- shirt, a long skirt and shoes7. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a blouse , a short skirt & shoes.8. A: What’s she wearing today?


Tài liệu liên quan


*
Tải cỗ đề tìm tra tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ hai năm 2019 - 2020 10 44 1
*
Tải cỗ đề khám nghiệm học kì 1 môn tiếng Anh 7 tất cả file nghe - 2 Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án + file nghe mp3 17 120 1
*
Tải bộ đề chất vấn học sinh tốt môn tiếng Việt lớp 3 - Đề thi học sinh xuất sắc môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 7 21 0
*
Tải cỗ đề đánh giá tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 năm 2019 - 2020 - Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh bao gồm đáp án 35 46 0
*
Tải cỗ đề đánh giá học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2015 - 2016 - Đề đánh giá học kì II môn Ngữ văn lớp 7 gồm đáp án 37 30 0
*
Tải bộ đề bình chọn giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học năm trước - năm ngoái - Đề thi giữa kì I môn Toán lớp 11 7 23 0
*
Tải bộ đề soát sổ 1 huyết lần 4 học tập kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh trường trung học cơ sở Quỳ Hợp, tỉnh nghệ an năm học 2017-2018 có đáp án - Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 8 môn giờ Anh 8 78 2
*
Tải bộ đề soát sổ 1 máu môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 trường thcs Ngô Quyền, Đắk Lắk năm học 2015 - năm 2016 - bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 6 tất cả đáp án 9 55 0
*
Tải cỗ đề soát sổ lớp 3 học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh nâng cấp năm học tập 2019-2020 - Đề thi tiếng Anh học tập kỳ 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 bao gồm đáp án 21 25 0
*
Tải bộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 - Đề kiểm tra học kỳ 1 tiếng Anh 6 10 42 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(1.55 MB - 10 trang) - Tải bộ Đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (3) - Đề soát sổ Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×