Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (570.25 KB, 11 trang )


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 3

CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 có file nghe, đáp án - Đề số 1

Read & circle the correct words.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh có file nghe

1. Are those your (ruler/ rulers)?

2. Vày you like hide-and-seek? - No, I (do/ don"t).

3. May I (go/ come) out?

4. What color (is/ are) your pencil?

Fill the blanks.

May/ Yes/ color/ It"s/

5. ______ I come in?

6. _____, you can.

7. What ________ is your book?

8. ______ blue.

Underline the mistake và fix it.


11. Do Lan lượt thích skating?

12. Are this your pencils?

Listen & write.

Bài nghe

Ex: Hello, class.

13. __________________________

14. __________________________

15. __________________________

16. __________________________

Read and match.

17. Is this Linda? A. P-H-O-N-G.

18. Are they your friends? B. Yes, it is.

19. How bởi you spell your name? C. This is Mr. Loc.

20. Who"s that? D. No, they aren"t.

ĐÁP ÁN

1 - rulers; 2 - don"t; 3 - go; 4 - is;

Fill the blanks.

5. ____May__ I come in?

6. ___Yes__, you can.

7. What ___color_____ is your book?

8. ___It"s___ blue.

Underline the mistake and fix it.

9 - It"s thành They are/ They"re.

10 - No thành Yes hoặc can thành can"t;

11 - bởi vì thành Does;

12 - this thành these;

Listen and write.

13 - How you bởi vì spell your name?

14 - What vày you bởi vì at break time?

15 - I play hide-and-seek.

Read & match.

17 - B; 18 - D; 19 - A; trăng tròn - C;

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có file nghe + ma trận - Đề số 2

I. MA TRẬN

Kỹ năng Nhiệm vụ tiến công giá/

kiến thức cần đánhgiá

Mức/ điểm Tổng số câu ,

số điểm, tỉ lệ%

M1 M2 M3 M4

Listening 5pts =50%

1. Listen & circle

0,5đ(2câu)
0,5đ(2câu)

4 câu = 1 điểm

2. Listen & tick 0,25đ(1câu)0,5đ(2câu)0,25đ(1câu)

4 câu = 1 điểm

3. Listen and number 1đ(4 câu)

4 câu = 1 điểm

4. Listen and complete0,5đ(2 câu)0,25đ(1câu)0,25đ(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Reading1,5pts =

5. Read và tick (v) or(x)0, 5đ(2câu)0,25đ(1câu)0,25đ(1 câu)

4 câu = 1 điểm


words in order. 0,5đ

(2câu)

0,5đ(2câu)

4 câu = 1 điểm

8. Fill in the gaps 0,5đ

(2câu)

0,5đ(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Speaking2pt = 20%

-Respond the

questions of teacher.


(4 câu) 8 câu= 2 điểm

-Discribe the pictures in sts’ book by

answering questions of teacher.0,5đ(2 câu)0,5đ(2câu)Tổng số câu40 câu

II. NỘI DUNG ĐỀ THIPART I. LISTENING (5pts)

1. Listen và circle (1pt)


Miss Hien: No, you can’t.

a. Sit down b. Go out c. Come in1. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien! Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up b. Sit down c. Come in
2. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet b. Stand up c. Good morning3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. Don’t talk b. Come here c. Goodbye4. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. Go out b. Come here c. Come in

2. Listen & tick  (1pt )

1.


3.

4.

3. Listen và number. (1pt)

4. Listen và complete (1pt)

0. I’m eight years old.1. Is ………your friend?

6 . Look & read. Put a tick ( ) or cross (X ) in the box. (1pt)

7:

Look và read. Write Yes or No. (1pt)

0. Skating

______ 2.

badminton _______

1. Hide- and- seek.

______ 3. Blind

man’s bluff _______

b

a

a

a

a

a

b

b

c

b

c

d

c

c

b

c


8 : Look at the pictures. Write the words. (1pt)

0. Lrure → R_ _ _ _

1. Tobfolal → f_ _ _ _ _

2. Irybral → l_ _ _ _ _

3. Mslla → s_ _ _ _ _

9 : Fill in each gap with a suitable word from the box (1 pt )

There are some (1)……… on my desk. This is my school bag. Itis yellow. That is my (2)……….. It’s blue. These are my (3)………They are black. (4)………. Are my pencils. They are orange. What màu sắc areyour pencils?

PART III. SPEAKING (2pt)


2. Identifying objects.

What’s this/ What’s that/ What are these/ What are those? What màu sắc is it? What color are they?

3.Describing the picture.

ĐÁP ÁN

Q Answer point total

1 1-b 2-a 3-c 5-c 0,25/ each 1 pt

2 1- b 2- a 3- b 4-c 0,25/ each 1 pt

3 1-c 2-d 3-a 4-b 0,25/ each 1 pt

4 1. That 2. Books 3. Xanh 4. Playground 0,25/ each 1 pt

5 1. X 2.V 3. V 4. X 0,25/ each 1 pt

6 1. No 2. Yes 3. No 4. No 0,25/ each 1 pt

7 1. Ruler 2. Football 3. Library 4. Small 0,25/ each 1 pt8 1. School things 2. Notebook 3. Pens 4. Those 0,25/ each 1 pt9,1

0

Speaking thử nghiệm 0,25/ each 2 pts

Transcript

1. Listen và circle: (1pt)

1. Miss Hien: Good morning class! Class: Good morning Miss Hien! Miss Hien: sit down, please!

2. Miss Hien: be quiet!

Boy: Sorry Miss Hien.3. Class: Goodbye Miss Hien!Miss Hien: goodbye class. 4. Mai: May I come in? Miss Hien: Yes, you can


(11)

1. This is my penbox. It is old.

2. This is my pencil sharpener. It is red.3. That is my ruler. It is big.

4. These are my pens. They are new.

3. Listen & number. (1pt)


1. How old are you, Peter? I’m seven years old.2. What’s your name? My name’s Mary.

Xem thêm: Người Ta Thường Dùng Những Biện Pháp Nào Để Cải Tạo Đất, Câu 2 Trang 15 Sgk Công Nghệ 7

How bởi you spell Mary? That’s M-A-R-Y

3. Who’s that?

It’s my friend, Linda.4. Hello, Mai. How are you?

Hi, Tony. I’m fine, thank you. Và you? I’m fine. Thanks

4. Listen và complete. (1pt)

1. Is that your friend?2. These are my books3. My pen is blue

4. The school playground is large.

Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 3 không giống như:

Giải bài tập giờ Anh lớp 3 cả năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- 3


https://vndoc.com/ 024 2242 6188 https://vndoc.com/tieng-anh-lop- https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-

Tài liệu liên quan


*
*
THAM KHAO THEM - BAI TAP dai SO TUYEN TINH 25 1 2
*
TIEU LUAN MAC 2 khôn cùng hữa dụng cho chúng ta sinh viên học các môn bao gồm trị nha, cá bạn hãy tải về cùng đọc tham khảo cùng tài liệu giáo trình để triển khai bài tiểu luận, hình như còn để gia công tài liệu ôn thi môn các nguyễn lí cơ phiên bản của công ty nghĩa mac lê nin 2 11 147 0
*
mua Đề thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 ngôi trường Tiểu học tập Nguyễn Huệ - Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 tất cả file nghe & đáp án 13 70 0
*
Tải bộ đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 6 gồm file nghe và câu trả lời - 2 Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm file nghe + lời giải 12 125 2
*
tải Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh gồm file nghe + đáp án - Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2019 - 2020 17 113 1
*
sở hữu Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 có đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 4 - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh có file nghe + đáp án 7 43 1
*
cài Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 gồm đáp án ngôi trường TH Hưng Thạnh 1 - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh gồm file nghe + đáp án 5 44 0
*
thiết lập Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 3 - Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh bao gồm file nghe + câu trả lời 7 12 0
*
download Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 tất cả đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 2 - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh tất cả file nghe + câu trả lời 6 21 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(1.01 MB - 11 trang) - tải 2 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 bao gồm file nghe + giải đáp - Đề thi giờ Anh học kì 1 lớp 3 có đáp án - 2 Đề
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×