Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (1.55 MB, 6 trang )


-Bài thi: TOÁN

H

Câu 1: 0; ?

A.

12

y x . B. y ln x 1 . C. y ex. D. y x 3 x.

Bạn đang xem: Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn toán toanmath

Câu 2: a 2; 2;5 ,b 0;1; 2

A. 14. B. 13. C. 10. D. 12.

Câu 3: f x x sin 2x là

A.

2

cos 22

x

x C. B.


21

cos 22 2x

x C. C. 2 1cos 22

x x C . D.

21

cos 22 2x

x C.

Câu 4: log (3 x 9) 3.

A. x 36. B. x 27. C. x 18. D. x 9.

Câu 5: Oxyz : 1 1 2

1 2 3

x y z

d

: 4 0.

P x y z ?

A. d p . B. d/ / p . C. d p. . D. d p. .

Câu 6: S :x2 y2 z2 2x 2y 4z 3 0

A. . B. . C. D. .

Câu 7: 1 3

13

y x x là

A. 1.

3 B. 1. C.

5.

3 D. 1.

Câu 8: 2 là

A. . B. . C. 8

3. D. .

Câu 9: y x3 3x 2 ?

A. ; 1 cùng 1; . B. 1; .

C. 1;1 . D. ; 1 1; .

Câu 10: sai?

A. , (0 1)

ln

x

x a

a dx C a

a . B.

1

ln , 0

dx x C x
D
CBOD"C"B"A"

Câu 13:Trong không khí Oxyz M 1; 2;3 phường M

Ox, Oy, Oz A, B, C sao để cho M ABC là

A. phường : 6x 3y 2z 18 0. B. p : 6x 3y 2z 6 0.

C. p : 6x 3y 2z 18 0. D. phường : 6x 3y 2z 6 0.

Câu 14: Oxyz

( 3;0;0), (0; 4;0), (0;0; 2)

A B C là

A. x 1.

-3 -4 2

y z

B. x 1.

-3 4 -2

y z

C. x 1.

-3 4 -2

y z

D. 1.

3 -4 2

x y z

Câu 15: y x3 x2 2x 3 A

và B B

A. -2. B. 0. C. -1. D. -5.

Câu 16: log 1log 3 2 log 3log

2

x a b c ( , ,

theo , , .

Câu 17: V ABCD A B C D. " " " " AC" a 14 là

A. . B.

3143

a

V . C. V a3 5. D. .

Câu 18:Cho b.

A. 1 4 2 3 2 3

18 3 a b . B.

3

2 2

4 3

18 3 a b .

C. 4 2 2 3

18 3 a b . D.

3

2 2

4 3

18 2 a b .

Câu 19: 23 2

1

xy

x là

A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 20:

A. 635.520.000. B. 696.960.000. C. 633.600.000. D. 766.656.000.

Câu 21: ABCD bao gồm AB a, AC a 2, AD a 3, các tam giác ABC, ACD, ABD là những


A. 1. B. . C. i. D. .

Câu 25: Oxyz A 1; ;1a S

2 2 2

2 4 9 0

x y z y z A

A. ; 1 3; . B. 3;1 . C. 1;3 . D. 1;3 .

Câu 26: M 2;1;0 : 1 1

2 1 1

x y z

d M,

d

A. u 3;0; 2 . B. u 0;3;1 . C. u 0;1;1 . D. u 1; 4; 2 .

Câu 27: Chocolate

c r

0

x x

A. V0 64 B. 0 64

3

V C. V0 16 D. V0 48

Câu 28: A 1;1;1

: 2 0,

P x y z Q :x y z 1 0 là

A. . B. . C. x z 2 0. D. .

Câu 29:

30

OH cm

A. 1000 cm2 . B. 1400 cm2 .

C. 1200 cm2 . D. 900 cm2 .

Câu 30: , mang lại M , N, phường 2 3i,

1 2i với 3 i Q là hình bình hành là

A. Q 0; 2 . B. Q 6;0 . C. Q 2;6 . D. Q 4; 4 .

Câu 31:

2

4

sin cos

ln1 sin 2

x x a

I dx c

b

x thì a 2b 3c là


A. . B. . C. . D. .

Câu 33: Oxyz M(1; 2; 1) (P) M

các tia Ox, Oy, Oz A, B, COABC.

A. 18. B. 9. C. 6. D. 54.

Câu 34: A , B , z khác 2

2 2

1 2 1 2

z z z z O, A , B O

A. O. B. O. C. D. O.

Câu 35:Cho hình chóp S ABCD. Bao gồm SA SA a 6. ABCD là hình thang vuông

A với , 1 .

2

B AB BC AD a E AD

. .


S ECD

A. 30

3

a

R . B. 19

6

R a . C. R a 6. D. 114.

6

R a .

Câu 36: m 3

1

xy

xM , N sao để cho MN t?

A. m 3. B. m 3. C. m 1. D. m 1.


Câu 37: z z 3 4i 2.

2 1

w z i

A. S 25 . B. S 4 . C. S 16 . D. S 9 .

Câu 38: 3 3 2 3

4 2

y x x x

m

3 2 2

4 x 3x 6 x m 6m

A. m 0 m 6. B. m 0 m 6.

C. 0 m 3. D. 1 m 6.

Câu 39: Trong không khí Oxyz , mang lại 1 2

2

2 1


: , : 3

1 1 2

x t

x y z

d d y

z t

.

P làm sao để cho d d1, 2 p và phường d d là1, 2

A. p :x 3y z 8 0. B. p. :x 3y z 8 0.

C. phường : 4x 5y 3z 4 0. D. p : 4x 5y 3z 4 0.

Câu 40: Trong không khí Oxyz, A 3;0;1 , B 1; 1;3: 2 2z 5 0.

P x y d A P


2

b

c . C.

32

b

c . D.

32

b

c .

Câu 41: y f x f x x 10 x 112 x 12 2019.

A. 10;11 với 12; .

B.

C. 10;12 .

D. x 2 x 1 với x 3.


Câu 47: 30 cm40 cm

1 m xung

A. 425162 lít. B. 212581 lít.

C. lít. D. lít.

Câu 48: Trong ko Oxyz A 1; 2; 1 ,B 0; 4;0 p. Có

Q A B, P

Q nQ 1;a; b , a b

A. . B. . C. . D. 2 .

Câu 49:Cho hình chóp S ABC. SA, SB, SC

o

7

AC d A

SBC

A. 35 39

13

d . B. 35 39

52

d .

C. 35 13

52

d . D. 35 13

26

d .

Xem thêm: Biển Đông Giàu Về Loại Tài Nguyên Khoáng Sản Nào Sau Đây, Biển Đông Giàu Về Loại Tài Nguyên

Câu 50: R " 2018 2018. 2017. 2018x

f x f x x e

;

x R f 0 2018. F 1 là

A. f 1 2018.e2018. B. f 1 2019.e2018. C. f 1 2018.e2018. D. f 1 2019.e2018.


*
toanmath com đề thi demo THPT quốc gia 2017 môn toán tập san toán học tập tuổi trẻ em lần 8 30 451 0
*
toanmath com đề thi test THPT tổ quốc 2017 môn toán sở GD và đt đà nẵng (1) pdf 10 501 0
*
toanmath com đề thi test THPT giang sơn 2017 môn toán sở GD và đt thành phố đà nẵng pdf 10 381 0
*
toanmath com đề thi demo THPT giang sơn 2017 môn toán trường thpt nguyễn du tp.hồ chí minh 7 204 0
*
De Thi Thu dai Hoc phái mạnh 2018 mon Toan Lan 1 Cua ráng Doan Tri Dung" onerror="this.src="https://media.store123doc.com/images/default/doc_normal.png""/> De Thi Thu dai Hoc nam giới 2018 tháng Toan Lan 1 Cua vậy Doan Tri Dung 10 162 0
(1.55 MB - 6 trang) - - Đề thi test THPT tổ quốc 2019 môn Toán lần 2 trường thpt chuyên tô La