... HẾT D M  3; 4; 4  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG thpt LẠC LONG QUÂN ĐỀ THI THỬ TN trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN: TOÁN Thời gian: 90 phút(không kể thời gian phát đề) Câu 1: Đường thẳng tiệm ... C Câu 10 B Câu đôi mươi C Câu 30 B Câu 40 B Câu 50 A SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2017 TRƯỜNG thpt ĐOÀN THỊ ĐIỂM MÔN TOÁN Câu xác định phương trình đường tiệm cận ngang ... 45 46 47 48 49 50 B A A C D A B C D A SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA GIA 2017 TRƯỜNG ISCHOOL NHA TRANG ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC MÔN: TOÁN thời gian làm bài: 90 phút Câu Cho...

Bạn đang xem: Đề thi thử môn toán sở giáo dục tp hcm


*

... 43A 44A 45A 46A 47D 48A 49A 50A SỞ GD ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2016 -2017 TRƯỜNG trung học phổ thông LÝ TỰ TRỌNG Môn: Toán thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: tra cứu giao điểm d : A M  0; 2; 4 ... HẾT D M  3; 4; 4  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG trung học phổ thông LẠC LONG QUÂN ĐỀ THI THỬ TN thpt QUỐC GIA MÔN: TOÁN Thời gian: 90 phút(không kể thời gian phát đề) Câu 1: Đường trực tiếp tiệm ... C Câu 10 B Câu trăng tròn C Câu 30 B Câu 40 B Câu 50 A SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2017 TRƯỜNG thpt ĐOÀN THỊ ĐIỂM MÔN TOÁN Câu khẳng định phương trình con đường tiệm cận ngang...
*

... I (2; 0;4) B I(-1 ;2; 2) C I(-3 ;2; 5) D I(-8;4;6) -HẾT -Trang 56 /22 9 - Mã đề thi 1 32 1D 11B 21 A 31B 41B 2B 12B 22 C 32C 42A 3B 13A 23 D 33D 43B 4 chiều 14C 24 A 34A 44D TRƯỜNG thpt ... C p  2; 0;1 D Q  0; 2; 5 Trang 80 /22 9 - Mã đề thi 1 32 Đáp án 1-C 6-B 11-C 16-D 21 -A 26 -B 31-C 36-A 41-C 46-A 2- D 7-D 12- C 17-C 22 -C 27 -D 32- A 37-D 42- D 47-B 3-C 8-C 13-A 18-C 23 -D 28 -C 33-B ... 48-B 4-B 9-C 14-C 19-D 24 -C 29 -D 34-C 39-A 44-A 49-C 5-B 10-D 15-C 20 -A 25 -A 30-B 35-D 40-A 45-B 50-D Trang 81 /22 9 - Mã đề thi 1 32 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN TOÁN ĐỀ THI Câu 1: khoảng nghịch...

Xem thêm: Toán 7 Ôn Tập Chương 1 Đại Số Câu Hỏi Ôn Tập, Toán 7 Ôn Tập Chương 1 (Câu Hỏi


*

... 35.C 36.B 37.A 38.A 39.A 40.D 41.A 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.B 48.A 49.C 50.B THI TH thpt QUC GIA MễN TON THI Cõu 1: Khong nghch bin ca hm s y A f;1 B 1;3 ... , khong cỏch gia hai ỏy bng 30 cm Ct tr bi mt mt phng tuy nhiên song vi trc v cỏch trc cm Khi ú, din tớch thit din s bng : A.120 cm2 B 240 cm2 C 360 cm2 D 200 cm2 Cõu 44: trong khụng gian vi h ta ... y z Cõu 46 vào khụng gian vi h ta Oxyz, phng trỡnh mt phng phụ thân trc Oy v vuụng gúc vi mt phng: 3x y z l: A x 3z B x 3z C x 3z Cõu 47 vào khụng gian vi h ta Oxyz, mang đến ng...
*

... Blog7 11 49 ,clog11 25 A D log32 1; f log72 11 D D >1; f 11 Tính quý giá biểu thức log11 25 b c A T 76 11 B T 31 141 C T 2017 D T 46 9 Câu 17: đến 47 565 0
*

4 577 0
11 1,353 1
11 489 7
117 1,182 0
224 387 0
95 700 0
93 499 0
93 378 0
93 501 0