12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 cấp tỉnh

đề thi hsg toán 3 cung cấp huyện, đề thi học tập sinh giỏi toán lớp 3 cung cấp tỉnh cùng cấp thành phố trọn bộ được bố trí theo hướng dẫn giải chi tiết.Tự học tập Online xin trình làng đến quý thầy cô và chúng ta tham khảo Tuyển chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + bao gồm Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + tất cả ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: tra cứu x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 bao gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? bao gồm bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần vượt số lắp thêm hai tạo thêm 2 lần thì tích new là bao nhiêu?

Bài 6: Từ cha chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có cha chữ số khác biệt là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một vài có nhị chữ số khác biệt là B. Biết rằng hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: trong túi có tía loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi tất cả bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: tra cứu x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với không hề thiếu các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp ban đầu từ 48 mang đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? tất cả bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số từ nhiên liên tục từ 48 mang lại 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bắt đầu là số chẵn hoàn thành là số chẵn thì con số số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Ví như thừa số đầu tiên tăng lên 3 lần vượt số sản phẩm công nghệ hai tăng lên 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu thừa số đầu tiên tăng lên 3 lần vượt số trang bị hai tạo thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích new là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có cha chữ số khác biệt là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có nhì chữ số khác nhau là B. Hiểu được hiệu giữa A và B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A với B là 891 có nghĩa là số có 3 chữ số phải lớn hơn 891.

Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có bố chữ số khác nhau lớn rộng 891 là: 976, 967

Từ hai số 5, 8 ta lập được số tất cả hai chữ số khác nhau là: 58 cùng 85

Ta có các trường hòa hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số kia là: 976 và 85


Bài 7: vào túi có cha loại bi: bi đỏ, bi vàng với bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi quà là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi đá quý là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: search :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày sản phẩm nhất cửa hàng bán số áo. Ngày sản phẩm công nghệ hai siêu thị bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán shop còn lại từng nào cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời gian 12 giờ trưa đến bây chừ bằng thời gian từ hiện giờ đến nửa tối (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem bây chừ là mấy giờ.

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với rất đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một siêu thị có 1245 mẫu áo. Ngày vật dụng nhất siêu thị bán số áo. Ngày trang bị hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán siêu thị còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày trước tiên bán được số mẫu áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo sót lại của cửa hàng sau ngày trước tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày sản phẩm công nghệ hai cửa hàng bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 chiếc áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ dịp 12 tiếng trưa đến bây giờ bằng thời gian từ hiện giờ đến nửa tối (tức 12 giờ đêm tối nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa cho 12 tiếng đêm bao gồm 12 giờ

Ta có sơ đồ:

12 tiếng trưa 12 giờ đồng hồ đêm

Bây giờ

Từ 12 giờ trưa đến hiện nay đã qua số thời gian là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy bây chừ là 15 giờ đồng hồ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3h chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số sản phẩm công nghệ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào quá số lắp thêm hai thì tích bắt đầu sẽ là 860

Bài 4: một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thiết bị hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: bạn Hoà tất cả 72 viên bi greed color và màu đỏ. Chúng ta Hoà nhận thấy số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà gồm bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? bao nhiêu viên bi màu xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện độc nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tra cứu thừa số sản phẩm công nghệ nhất, hiểu được nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số đồ vật hai thì tích mới sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào quá số trang bị hai thì tích tăng 5 lần quá số sản phẩm nhất.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Trắc Nghiệm, Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Trắc Nghiệm

5 lần vượt số trước tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số trước tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm hai đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ cha 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày sản phẩm nhất:

Ngày sản phẩm hai: 24m ? m

Ngày sản phẩm ba:

45m

Bài giải

Ngày lắp thêm hai sửa được số m con đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ tía sửa được số m con đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả bố ngày sửa được số m mặt đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: bạn Hoà bao gồm 72 viên bi blue color và màu đỏ. Các bạn Hoà nhận ra số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? bao nhiêu viên bi màu sắc xanh?