Bộ đề thi học sinh tốt môn giờ Anh lớp 6 năm 2017-2018 gồm đáp án là tài liệu ôn thi học tập sinh xuất sắc hữu ích giành cho các em học sinh lớp 6, trải qua việc rèn luyện với đề thi để giúp các em làm cho quen với các dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm trong quy trình làm bài thi. Mỗi đề thi kèm theo giải đáp và lí giải giải cụ thể giúp các bạn dễ dàng hơn trong vấn đề ôn tập cũng tương tự rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng xem thêm đề thi.Bạn sẽ xem: Đề thi hsg giờ anh 6 cấp huyện có đáp án mới nhất năm 2022


*

Bộ đề thi học tập sinh xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án là tư liệu ôn thi học tập sinh xuất sắc hữu ích giành riêng cho các em học viên lớp 6, trải qua việc rèn luyện với đề thi sẽ giúp đỡ các em làm cho quen với các dạng câu hỏi và rút tay nghề trong quá trình làm bài thi. Mỗi đề thi kèm theo câu trả lời và lý giải giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng rộng trong việc ôn tập cũng tương tự rèn luyện khả năng giải đề. Mời quý thầy cô và chúng ta cùng tìm hiểu thêm đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 cấp huyện

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã môn tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương

PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN lỚP 6

Năm HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT

Lưu ý: sỹ tử làm bài vào tờ giấy thi

Đề thi có 3 trang

I. Lựa chọn từ nhưng mà phần gạch chân có cách phạt âm không giống với những từ còn lại.

1. A. Noodle B. Food C. Door D. Stool

2. A. Take B. Trò chơi C. Gray D. Hand

3. A. Buses B. Goes C. Boxes D. Couches

4. A. Music B. Lunch C. Mum D. Up

5. A. Ear B. Heavy C. Head D. Bread

II. Chọn câu trả lời đúng duy nhất (A, B, C hoặc D) để chấm dứt các câu sau.

6. “7.45” is read ____________.

A. A quarter to eight B. Seven forty-five C. Seven past forty-five D. A và B

7. Tam’s house is _______ a bookshop _______ a restaurant.

A. Next to lớn - và B. Between - & C. Next khổng lồ - of D. Between - of

8. Vì chưng you go khổng lồ school _______ bike or _________ foot?

A. By - by B. On - on C. On - by D. By - on

9. Vì you have any toothpaste? I’d like a large ________.

A. Bar B. Tube C. Bag D. Loaf

10. _________ does your brother go jogging? – Everyday.

A. How B. How often C. How long D. What time

11. - Would you like something to drink? - ____________.

A. Thank you. I’m full. B. No, I don’t like.

C. No, thanks. D. Yes, I like.

12. These are my notebooks, và those are _________.

A. They B. Their C. There’s D. Theirs

13. The boy _________thin, but he is strong.

A. Is looking B. Look C. Looks D. Looking

14. My mother _________ housework everyday.

A. Does B. Makes C. Goes D. Plays

15. What would you like ________ for you?

A. Me doing B. Me vày C. Me to vì chưng D.I do

III. Điền và phân tách động từ phù hợp vào mỗi nơi trống trong những câu sau.

drink – play – listen – be – want – have – eat – hate – jog – water

18. He likes _________ football with his sons on Sunday afternoons.

19. She’s a vegetarian. She never _________ meat.

20. Sue likes cats but she _________ dogs.

21. Well, they ___________to the radio. Don’t disturb them!

22. _________ you sometimes _________a winter holiday ?

23. What’s there __________? – Only some water.

24. Jack __________ the flowers at the moment.

25. __________ is my favorite sport.

IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.

26. What is the __________ of Mount Everest. (HIGH)

27. Is that your____________ house? (BEAUTY)

28. Nam & Mai are good ___________ (FRIENDLY)

29. Mrs. Nga _________us English. (TEACHER)

30. My mother usually goes _________ in the early morning. (JOG)

Đề thi lựa chọn học sinh tốt cấp trường môn giờ Anh 6 năm 2017-2018 gồm đáp án - Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng

Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ KHXH Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm HỌC 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian làm bài xích :150 phút

I. Pick out the word whose underlined part in pronounced differently from that of the other words.

1.

A.

beach

B.

seat

C.

meat

D.

great

2.

A.

boots

B.

floor

C.

toothpaste

D.

food

3.

A.

idea

B.

year

C.

wear

D.

near

4.

A.

camp

B.

plan

C.

plane

D.

badminton

5.

A.

maps

B.

beds

C.

rooms

D.

taxis

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D khổng lồ complete these sentences

6. ……………are you going to lớn stay ? _ In a hotel.

A. Which B. Where C. When D. What

7. What vị you vì .............................the weekend.

A. On B. In C lớn D. For

8. I am going .........Ha Long bay

A. Visiting B. Visit C. Visited D. Khổng lồ visit

9. There isn’t ……………………..milk in the bottle.

A. An B. A C. Any D. Some

10. How much is a …………………of toothpaste.

A. Can B. Bar C. Tube D. Box

11. What about …………….table-tennis?

A. Khổng lồ play B. Playing C. Plays D. Play

12. Fall means ……………..in British-English .

A. Summer B. Winter C. Autumn D. Spring

13. What is her ………………………? _ She is Australian.

A. Language B. Nationality C. Population D. Country

14. They are going ………………………….vacation in London.

A. In B. On C. At D. For

15…………………….languages can you speak?

A. When B. How C. How much D. Which

III. Supply the correct verb tense/ size of the verbs in the brackets.

16.Mrs Thu (do) ………the housework every day

=>……………………………. ………………………………….

17. My brother (listen) ………………. Khổng lồ music now.

=> ……………………………………………………………………….

18. They (visit)……………. Domain authority Lat this summer vacation.

=> ………………………………………………………………………..

19. Long is thirsty. He’d like (drink)………….. Some water.

=> ……………………………….............................................................

20. Now they (play) …………soccer.

=> ……………………………….............................................................

VI. Read the passage carefully and then answer the following questions.

My name is Petty & this is my husband, Phil. We both work in offices in London. We have breakfast at half past seven. We don’t have a big breakfast. We usually have bread, coffee và orange juice.

For lunch we usually have a salad or soup và sandwich. That’s at about 1.30.

We usually have dinner at half past seven in the evening. It is a big meal of the day & we have meat or fish with vegetables và potatoes or rice. We have orange juice with the milk. On Saturday evenings we go to a restaurant for dinner at about eight o’clock.

21. Who is Petty’s husband?

..........................................................................................................................

22. What vị they have for lunch?

……………………………………………………………………………

23. What time vì chưng they usually have dinner?

…………………………………………………………………………………

24. What bởi vì they drink for dinner?

……………………………………………………………………………………

25. Where bởi they have dinner on Saturday evenings?

………………………………………………………………………………

26. Is dinner a big meal for Petty and her husband?

...................................................................................................................................

Đề thi chọn học sinh tốt môn giờ Anh 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án - phòng GD&ĐT tiền Hải

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOTIỀN HẢI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

(Thời gian có tác dụng bài: 120 phút)

ĐIỂM BÀI THI

Bằng số:………..

Bằng chữ:………

HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI CHẤM THI

1.……………………………………………….

2.……………………………………………….

SỐ PHÁCH

(HĐ chấm thi ghi)

……………………………………………………………………………………………………

Thí sinh làm bài xích trực tiếp vào đề, đề thi gồm 04 trang

I. NGỮ ÂM

1. Tìm kiếm một từ tất cả phần gạch men chân được phân phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. Thick

2. A. Visit

3. A. Cool

4. A. Question

5. A. Takes

B. This

B. Season

B. Good

B.destination

B. Stops

C. Tooth

C. Museum

C. Room

C. Intersection

C. Writes

D. Think

D. Sister

D. Food

D. Station

D. Travels

1........................

2........................

3........................

4........................

5........................

2. Tìm kiếm một từ gồm phần trọng âm bao gồm được phân phát âm khác so với các từ còn lại.

6. A. Evening

7. A. Museum

8. A. Literature

9. A. Between

10. A. Vacation

B. Japanese

B. Correct

B. Difficult

B. Village

B. Pagoda

C. Engineer

C. Ahead

C. Beautiful

C. River

C. Basketball

D.intersection

D. Flower

D. Routine

D. Opposite

D. Pollution

6........................

7........................

8........................

9........................

10......................

II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG

1. Lựa chọn đáp án phù hợp nhất (A, B, C hoặc D) để dứt mỗi câu sau

11. A customer is a person who ………………………………. Things or uses services.

A. Buys B. Sells C. Acts D. Plays

12. There is ……….. University & …………… big stadium in our city.

A. A- a B. An- a C. An- the D. A- Æ

13. My sister works …………………….. Than me.

A.less hours B. Fewer hour C. More hours D. Little hours

14. Mr Baker doesn’t want much milk for his coffee. He asks for ……………….

A. Little B. Few C. A few D. A little

15. Is there ………else you want?

A. A B. An C. Something D. Anything

16. They usually go ………. After work.

A. To fishing B.cinema C. Home D. House

17. Whose book is this, his or ………………?

A. She B. Hers C. Her D. Him

18. ……………………. Bởi the trains run? - Every four hours.

A. What time B. How often C. How far D. How much

19. This ……………………. Car belongs to Mr. Brown.

A. Italian big expensive B. Big expensive Italian

C. Expensive Italian big D. Expensive big Italian

20. I am going lớn school to learn how lớn play……. Guitar & my mother is going to ……………. School lớn see my teacher.

A. The - the B. Æ- the C. A - the D. The - Æ

21. She’s doing ………………. In the garden, just walking about.

A.anything B. Nothing C. Everything D. Something

22. She wants the ………………… to lớn make a special cake for her daughter’s birthday.

A. Actor B. Baker C.cashier D. Mechanic

23. What ……….. There ……………….. For dinner ?

A. Are- drink B. Are – lớn drink C. Is – to drink D. Is - drink

24. There are ………………. Syllables in the word “chocolate”

A. Two B. Three C. Four D. Five

25 My aunt và uncle’s children are my …………………………

A. Nieces B. Nephews C. Cousins D. Sisters

11 ................ 12................ 13 .............. 14 .......... 15....................

16.................... 17.................. 18................. 19..... ....... 20...................

21.................... 22.................. 23................. 24..... ....... 25...................

2. Hãy đến dạng đúng của các động từ trong ngoặc

a.(26 - Not leave) ................................ Your seat.The plane (27 – take off) ................................ Very soon.

b. She (28 – have)................................ A very good job in a famous bank at present.

c. Are you upstairs? you ( 29 - watch) ……………… television?

d. Peter usually (30 – not study) ................................ In the school library in the afternoon.

26................................. 27................................. 28................................. 29............................ 30.......................

3. Hãy đến dạng đúng của các từ in hoa.

Xem thêm: Tứ Giác Abcd Là Hình Bình Hành Nếu :, Tứ Giác Abcd Là Hình Bình Hành Nếu

a. My father is a driver and my mother is a (31)................................ Cook

b The (-32) …………..….like going to lớn the forest when spring comes. Village

c. I only eat a (33)................................ Of the cake. (1/4)

d. We have Physical Education (34)................................ A week two

e. My sister is a singer. She sings (35)................................. Beauty

f. Is Mr Bill Gates a (36)................................ ? billion

g. I’m afraid that the answer is (-37)……………………. Please try again! CORRECT

h. Phái mạnh is (38) ................................ Than his brother CLEVER

i. These children lượt thích (39)................................ .. Weather. Sun

j. Her birthday is on the (40)................................ Of September. Nine

36................................. 37................................. 38................................. 39............................ 40.......................

--- Mời các bạn tải về tài liệu Ðề thi học sinh xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6 nhằm xem các phần sót lại của đề thi ---