Khi làm cho đề thi để có cảm giác như thi thật. Các bạn hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời hạn thi với rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt công dụng tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng anh

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Mèo B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Cat B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho bỏ ra Minh city 

 

IV. Look & reorder the words.

*

*

*

 

V. Look & read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

 

 

VI. Read the passage & select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls và boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys and girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys và girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho chi Minh citySunny

 

 

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

 

 

V.

Xem thêm: Thứ Tự Các Xe Đi Theo Thứ Tự Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ?

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm tra, đề thi tiếng Anh lớp 3 gồm đáp án khác:


một trong những đề HOT - bắt đầu cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( tất cả đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( tất cả đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 ( bao gồm đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( có đáp án)
Khi có tác dụng đề thi nhằm có xúc cảm như thi thật. Bạn hãy sử dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp đỡ bạn đếm ngược thời hạn thi và rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc các bạn thi đạt công dụng tốt!!!