Đề thi học kì 1 lớp 10 môn chất hóa học năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề khám nghiệm cuối kì 1 bao gồm bảng ma trận kèm theo đáp án đề thi.
Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 10 học kì 1 co dap an

Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 10 năm 2021


Ma trận đề soát sổ học kì 1 lớp 10 môn Hóa

SỞ GD và ĐT …….

TRƯỜNG THPT………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài : 45 Phút;

Nội dung kiến thức

Mức độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xác định cấu hình electron nguyên tử, ion dựa vào số hiệu nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

2. Xác xác định trí nguyên tử trong bảng tuần hoàn dựa vào cấu hình electron nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

5%

3. Từ cấu hình electron nguyên tử. Dự đoán loại nguyên tố

1

0, 25

2

0, 5

3

0, 75

7, 5%

4. Xác minh loai liên kết trong số hợp chất

2

0, 5

2

0, 5

5%

5. Xác định số oxi hóa

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

6. Phản nghịch ứng thoái hóa - khử

1

0, 25

4

1, 0

1

2, 0

5

3, 25

32, 5%

7. Nguyên tử - Đồng vị

2

2, 5

1

0, 5

3

3, 0

30%

Tổng

10

2, 5

25%

10

2, 5

25%

2

2, 5

25%

2

2, 5

25%

24

10

100%


Đề thi chất hóa học kì 1 lớp 10 năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Em nên chọn đáp án đúng trong số câu sau đây:

Câu 1. Cấu hình electron như thế nào dưới đó là của nguyên tử X (Z = 8)?

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p6

Câu 2. Cho Cr (Z= 24), thông số kỹ thuật electron của Cr là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1

B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d14s2

Câu 3. Nguyên tử của yếu tắc Y bao gồm Z = 17. Cấu hình electron của Y- là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p63s23d5

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p53s23p5

Câu 4. Cấu hình electron như thế nào dưới đây là của Fe3+

A. 1s22s22p63s23p63d5

B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 5. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron là

X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p63s23p6 Z: 1s22s22p63s23p64s2

Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại là

A. X

B. Y

C. Z

D. X cùng Y

Câu 6. Nguyên tử thành phần X có electron sau cuối được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của thành phần Y bao gồm electron sau cùng điền vào phân lớp 3p3. Kết luận nào dưới đó là đúng?

A. Cả X với Y hầu hết là kim loại

B. Cả X và Y hầu hết là phi kim

C. X là kim loại, Y là phi kim

D. X là phi kim, Y là kim loại

Câu 7. Cấu hình electron của nhân tố X: 1s22s22p6. X là
Xem thêm: Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Bằng Phương Pháp Electron Co Dap An

A. Kim loại

B. Phi kim

C. Khí hiếm

D. Kim loại hoặc phi kim

Câu 8. Vị trí của nguyên tử thành phần 12X: 1s22s22p63s2 vào bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, team IIA

B. Chu kì 2, đội IIIA

C. Chu kì 3, nhóm VIIIA

D. Chu kì 2, đội IIA

Câu 9. Nguyên tử thành phần X thuộc chu kì 2, đội IIIA. Vậy thông số kỹ thuật electron của nhân tố X là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p6

Câu 10. Phân tử nào tiếp sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. HCl

B. Cl2

C. NaCl

D. H2

Câu 11. Dãy gồm các chất nhưng phân tử chỉ có link ion là

A. NaCl, Cl2, HCl

B. LiF, KBr, NaCl

C. LiF, Cl2, NaCl

D. KBr, HCl, NaCl

Câu 12. Số lão hóa của lưu lại huỳnh trong số phân tử H2SO3, S, SO3, H2S thứu tự là

A. +6; 0; +6; -2

B. +4; 0 ; +6; -2

C. +4; 0; +6; +2

D. +4; 0; +4; -2

Câu 13. Số thoái hóa của nitơ trong ion NH4+ là

A. +3

B. -3

C. +4

D. -4

Câu 14. Số oxi hóa của clo trong các hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 cùng HClO4 theo lần lượt là

A. -1, +1, +2, +3, +4

B. -1, +1, +3, +5, +6

C. -1, +1, +3, +5, +7

D. -1, +1, +4, +5, +7

Câu 15. Số oxi hóa của nguyên tử cacbon trong CH4, CO32-, HCO3-, CO, CO2 thứu tự là

A. -4, +4, +4, +2, +4

B. +4, -4, +4, +2, +4

C. -4, +6, +4, +4, +2

D. -4, +4, +6, +2, +4

Câu 16. Trong các phản ứng sau, phản bội ứng làm sao HCl vào vai trò là hóa học oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O

B. 4HCl + 2Cu + O2→ 2CuCl2+ 2H2O

C. 2HCl + fe → FeCl2+ H2

D. 16HCl + 2KMnO4→ 2MnCl2+ 5Cl2+ 2KCl + 8H2O

Câu 17. Mang đến phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là

A. 8

B. 10

C. 12

D. 4

Câu 18. Cho Cl2 công dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, xẩy ra phản ứng:


Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Trong làm phản ứng này Cl2 vào vai trò là

A. Chất oxi hóa

B. Hóa học khử

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

D. Ko là chất oxi hóa cũng không là hóa học khử

Câu 19. Trong quy trình Bro → Br-1, nguyên tử Br đã:

A. Thừa nhận thêm một proton

B. Nhường nhịn đi một proton

C. Dường đi một electron

D. Dìm thêm một electron

Câu 20. Trong những phản ứng sau, bội nghịch ứng làm sao NH3 không vào vai trò là hóa học khử?

A. 4NH3+ 5O2 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 2NH3+ 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3+H2O2+MnSO4→MnO2+ (NH4)2SO4

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (1,5 điểm). Tổng số proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một nhân tố A thuộc phân nhóm chính nhóm VII là 28. Xác định nguyên tố A với vị trí của A vào bảng tuần hoàn?

Câu 2 (1,5 điểm) Biết Bo có hai đồng vị và có nguyên tử khối trung bình là 10, 81.

a) Tính thành phần xác suất các đồng vị của Bo?

b) gồm bao nhiêu % khối lượng đồng vị vào H3BO3?

Câu 3 (2 điểm). Hỗn phù hợp A bao gồm 11, 2 gam Fe và 9, 6 gam S. Nung A sau một thời hạn được tất cả hổn hợp B bao gồm Fe, FeS, S. Hòa tan hết B trong H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

(Cho: sắt = 56, S = 32, O = 16, H = 1)

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, 0 điểm):Mỗi câu đúng 0, 25 điểm