Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 đưa về cho chúng ta 5 đề kiểm tra bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng làm thân quen với cấu tạo đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi hk2 hóa 8


Bộ đề thi học tập kì 2 môn chất hóa học 8 năm 2021 - 2022

Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 2

cung cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Tính hóa học của Oxi - Oxit

- nhận ra chất được dùng làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

- Điều chế khí Oxi

- riêng biệt Oxit axit với Oxit bazơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

40%

3

50%

Chủ đề 2

Sự Oxi hóa

PƯPH,

PƯ HH

- quan niệm sự thoái hóa chậm

- Phân biệt các phương trình hoá học

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

10%

Chủ đề 3

Mol và giám sát hóa học

- Viết và cân bằng phương trình hoá học

- Tính thể tích khí đã tham gia phản nghịch ứng

- Tính cân nặng của hóa học cần dùng để phân hủy hóa học khác phụ thuộc thể tích.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

1

20%

3 câu

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

1

0,5đ

5%

0

2

4,5đ

45%

1

10%

1

20%

8 câu

10 đ

100%


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2

I/ Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Câu 1. Cho các chất sau:

a.Fe3O4

b. KClO3

c. KMnO4

d. CaCO3

e. Không gian g. H2O

Những chất được dùng để làm điều chế oxi vào phòng nghiên cứu là:

A. B, c.

B. B, c, e, g.

C. A,b,c,e.

D. B, c, e.

Câu 2. Fan ta chiếm được khí oxi bằng cách đẩy nước là phụ thuộc tính chất:

A. Khí oxi tan trong nước.

B. Khí oxi không nhiều tan trong nước.

C. Khí oxi khó hóa lỏng.

D. Khí oxi nhẹ nhàng hơn nước.

Câu 3. Sự oxi hóa chậm rãi là:

A. Sự oxi hóa nhưng mà không lan nhiệt.

B.Sự oxi hóa mà lại không phạt sáng.

C. Sự lão hóa toả nhiệt cơ mà không phát sáng.

D. Sự từ bốc cháy.

Câu 4. Trong những nhóm oxit sau, nhóm oxit làm sao là oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B. SiO2, P2O5, N2O5, CaO

C. CO2, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. CO2, SiO2, NO2, N2O5, P2O5

Câu 5. (4 điểm)

Hãy xong xuôi bảng đã đến dưới đây bằng phương pháp đánh vết (+) vào cột gồm phương trình đúng và lưu lại (-) vào cột có phương trình không nên :

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CO2 + 2Mg→ 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 →2KCl + 3O2

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


II/ Tự luận (4 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 126g fe trong bình chứa khí O2.

a. Hãy viết phương trình bội phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) sẽ tham gia phản ứng trên.

c. Tính cân nặng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được tiện thể tích khí O2(ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã áp dụng ở làm phản ứng trên.

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm) 1 - A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.

Câu 5: ( 4 điểm)

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

-

+

02

2 fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

-

03

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

-

-

04

CaCO3 → CaO + CO2

-

+

05

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

-

-

06

C + O2 → CO2

+

-

07

2KClO3→ 2KCl + 3O2

-

+

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

-

+

Tự luận: (4 điểm)

nFe = 2,25 mol (0,5 điểm)

3Fe + 2O2 →Fe3O4 (0,5 điểm)

n oxi bội phản ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)

Voxi phản ứng = 33,6(l) (0,5 điểm)

2KClO3 →2KCl + 3O2 (1 điểm)

Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)

Khối lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)

..................

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 hóa học 8

Nội dung con kiến thức

Mức độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu hỏi

3

1 15a

15c

4

Số điểm

0,75

2,0

2,75(27,5%)

2.Dung dịch

-Nhận biết dung môi, hóa học tan trong dung dịch.

-Khái niệm dd, dd chưa bão hòa, độ đậm đặc %

-Những yếu đuối tố tác động đến đọ tan. Kí hiệu độ tan. Tính tan.

-Tính C%

-Tính khối lượng khi biết CM.

Số câu hỏi

1

1

15b

1

10

Số điểm

1,75

1,75

0,25

0,25

4,0(40%)

3. Tổng thích hợp

-Bài toán.

Só câu hỏi

1

1

Số điểm

3,25

32,5 (32,5%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

9

2,5

(25%)

1

1,75

(17,5%)

1

2,0

(20%)

1

0.25

(2,5%)

1

0,25

2,5%

1

3,25

(32,5%)

14

10,0 đ

(100%)


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. trong các dãy hóa học sau đây, dãy hóa học nào làm cho qùy tím chuyển màu xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối theo thứ tự là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Mật độ % của một dung dịch cho biết

A. Số gam hóa học tan gồm trong 100g nước.

B. Số gam hóa học tan tất cả trong 1000ml dung dịch.

C. Số gam hóa học tan tất cả trong 100ml nước.

D. Số gam hóa học tan tất cả trong 100g dung dịch.

Câu 4. Biết độ tan của KCl làm việc 300C là 37. Trọng lượng nước bay hơi ngơi nghỉ 300C từ bỏ 200g dung dịch KCl 20% để được dung dịch bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

Xem thêm: Valentine Là Ngày Gì ? Ý Nghĩa Của Ngày Valentine Ngày Valentine

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần từ bỏ luận (8,0 điểm)

Câu 5. Dứt các phương trình chất hóa học sau và cho biết chúng thuộc nhiều loại phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu cách thức nhận biết những chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, với khí metan (CH4). Viết PTHH giả dụ có?

Câu 7. mang đến 5,4 gam bột Nhôm tính năng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl

a. Tính độ đậm đặc mol/lít dung dịch HCl đã dùng?

b. Lượng khí Hidro thu được ngơi nghỉ trên cho qua bình đựng 32g CuO nung rét thu được m gam chất rắn. Tính % khối lượng các hóa học trong m?

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu1234
Đáp ánCBDA
Thang điểm0,50,50,50,5

B. Phần từ luận: (8đ)

CâuNội dungĐiểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS khẳng định sai mỗi phản ứng trừ 0,25 đ)

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

Câu 2 (2đ)

Dùng dung dịch nước vôi trong phân biệt khí CO2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dùng tàn đóm đỏ nhận biết khí O2

Phương trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí sót lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm thay đổi màu CuO thành đỏ gạch ốp là khí H2

Lịch thi đấu World Cup