Đề thi toán thế giới AMC (Australia Mathematic Contest)Đề thiThời gianLượt làmBạn làmĐiểm cao nhất
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 60 phút263910N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2016 60 phút107040N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2015 60 phút68280N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm năm trước 60 phút59050N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2013 60 phút52430N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) thời điểm năm 2012 60 phút54280N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 60 phút54140N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 60 phút70040N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2009 60 phút25560N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2008 60 phút23770N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) trong năm 2007 60 phút38570N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2017 60 phút62200N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2016 60 phút53070N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2015 60 phút47090N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2014 60 phút31730N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2013 60 phút34330N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2012 60 phút28260N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2011 60 phút25360N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2010 60 phút24650N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2009 60 phút25350N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2008 60 phút23120N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2007 60 phút22690N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2006 60 phút31840N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2005 60 phút37710N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2004 60 phút63790N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm năm trước 120 phút38200N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2013 120 phút30870N/A