... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN I: TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Câu 1: Bộ ba số nào dưới đây tạo thành một tam giác? a) 5cm; 10 cm; 12 cm b) 1cm; 2cm; ... 32xx II: TỰ LUẬN: Bài 1 : ( 1, 5đ ) Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập môn Toán (tính theo phút) của 20 học sinh và ghi lại như sau : 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 9 ... 20 học sinh làm bài kiểm tra.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chất lượng học kì 2

- Lập bảng tần số. Giá trị (x) Tần số (n) Các tích(x.n) 5 2 10 17 38,6720X  7 3 21 8 6 48 9 4 36 10 3 30 14 2 28 N=20 17 3...
*

... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN A.PHẦN TỰ CHỌN (3Đ) Học sinh chọn 1 trong 2 câu sau: Câu 1: Cho tam giác ABC. Hãy viết ... P(x) = x – 2 B.PHẦN BẮT BUỘC(7Đ) Câu1 (2.5đ) Cho các đa thức M = x2 – 2xy + y2 N = y2 + 2xy + x2 + 1 a) Tính M + N b) Tính M – N; N – M Câu 2 ( 1, 5đ) Cho đa thức P(x) = 5x3 + 2x4 ... + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 +1 – 4x3 a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. b) Tính P (1) ; P( -1) ? Câu3 ( 3đ) Cho tam giác ABC vuông...
*

... Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN Phần I. Trắc nghiệm khách quan:(4 Điểm) Chọn ý đúng A, B, C hoặc D trong các câu sau rồi ghi vào giấy làm bài. Câu 1: ... thức: - 3x - 2 1 là: A. x = 3 1 1 B. x = - 3 1 C. x = 6 1 D. x = 6 1 Câu 4: Giá trị của đa thức x2y2 + x4y4 + x6y6 tại x = 1 ; y = - 1 bằng: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu ... vuông tại A có cạnh AB = 9cm ; AC= 12 cm. Độ dài cạnh BC là: A. 12 cm B. 13 cm C. 14 cm D. 15 cm Phần II: Tự luận: ( 6 điểm). Bài 1: ( 1, 5 điểm) Tìm đa thức A và đa thức B, biết: a) A - ( xy + x2...
*

... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN Câu1: (1, 5đ) Thời gian ( Tính bằng phút) giải một bài toán của học sinh lớp 7A được thầy giáo bộ môn ghi lại ... -27x4y3 + 9 ; đa thức có bậc 7 - Thay x = 1 và y = -1 vào đa thức ta được : M (1; -1) = -2 .1 7 -2 .1 6.( -1) - 27 1 4.( -1) 3 + 9 = -2 +2 +27+9 = 12 ,5 0,5 0,5 3 a b - Thu ... của mỗi học sinh - Số các giá trị là : N = 36 Bảng tần số: Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 2 6 5 10 7 3 2 1 N = 36 M0 = 6 X = 636 )10 2.93.87. 710 .65.56.42.3(...
*

... Kênh học tập Online Page 1 DCBAĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan (3điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1: ... B(x) = x 1. Tại x =1, đa thức A(x) – B(x) có giá trị là : A. 0 B. 1 C. 2 D. 1 Câu 7: x = – 1 là nghiệm của đa thức nào sau đây: A. x2 + 1 B. x + 1 C. 2x + 1 2 D. x 1 Câu 8: Ba độ dài ... Phần II: Tự luận (7đ) Câu 13 : ( 1, 5 điểm ). Một giáo viên theo dõi thời gian giải bài toán (tính theo phút) của một lớp học và ghi lại như sau: 10 5 4 7 7 7 4 7 9 10 6 8 6 10 ...
*

... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN I) Trắc nghiệm: (3đ) Chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất ghi vào giấy làm bài Câu 1: Trong các ... Điểm cách đều 3 cạnh D) Tâm đường tròn ngoại tiếp II) Tự luận: (7đ) Câu 1: Điểm trong 20 lần bắn của một vận động viên được ghi lại như sau: 8 8 9 10 8 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9 8 10 7 9 9 ... yz 2 1 3C y x 224D x y z Có mấy cặp đơn thức đồng dạng A) 1 B) 2 C) 3 D) Không có cặp nào Câu 4: Với 2 bảng cho sau đây, hãy nối mỗi đa thức với nghiệm tương ứng của nó (Ví dụ: 1- A;...
... – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN A. TRẮC NGHIỆM : (5 điểm ) Bài 1: (3,5đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em chọn . Câu 1: Số điểm ... = 1cm; AC = 5cm. Nếu độ dài AB là một số nguyên thì AB có độ dài là: A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm Câu 10 : Cho hình vẽ bên (hình 1) . Độ dài x là : A. 12 B. 16 (Hình 1) C. 20 D. 28 Câu 11 : ... Số điểm thi môn toán của 20 học sinh được ghi lại như sau: 8 7 9 10 7 5 8 7 9 8 6 7 6 9 10 7 9 7 8 4 a) Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 20 b)...
... – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN A. TRẮC NGHIỆM : (5 điểm ) Bài 1: (3,5đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em chọn . Câu 1: Số điểm ... = 1cm; AC = 5cm. Nếu độ dài AB là một số nguyên thì AB có độ dài là: A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm Câu 10 : Cho hình vẽ bên (hình 1) . Độ dài x là : A. 12 B. 16 (Hình 1) C. 20 D. 28 Câu 11 : ... Số điểm thi môn toán của 20 học sinh được ghi lại như sau: 8 7 9 10 7 5 8 7 9 8 6 7 6 9 10 7 9 7 8 4 a) Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 20 b)...
... Page 1 KIM TRA CHT LNG HC Kè II MễN TON Câu 1: (2điểm) Điểm tra tiết môn toán của học sinh lớp 7A đ-ợc ghi lại trong bảng sau: 6 5 3 5 8 7 7 9 5 8 1 6 5 8 9 9 5 10 7 10 ... Câu Nội dung Điểm 1 a) Dấu hiệu : Điểm tra tiết môn toán của học sinh lớp 7A có 30 giá trị b) Bảng tần số x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 1 2 1 2 5 4 4 5 4 2 N = ... = 30 nhận xét đúng c)X= 1. 1 2.2 3 .1 4.2 5.5 6.4 7.4 8.5 9.4 10 .230 = 6,3 0,5 điểm 0,75 điểm 0,75 điểm 2 a) 2xy( 1 2x2yz) = (2. 1 2)(xy)( x2yz) = x3y2z...

Xem thêm: Bằng Phép Tính Cộng Trừ Trong Phạm Vi 20 Lớp 1 ( Có Nhớ ) Có Bài Tập Vận Dụng


... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN I/TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)( 20 phút) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng. Câu 1: Điều tra về số con ... Bài 1: (1, 5 đ) a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn Toán của 30 học sinh lớp 7 0,5đ b) Điểm (x) Tần số (n) Tích (xn) Trung bình cộng 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 2 5 6 7 3 3 3 12 10 ... IC. D. Điểm I cách đều ba cạnh của tam giác. Vuihoc24h.vn – Kênh học tập Online Page 2 II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)(70 phút) Bài 1: (1, 5 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán của 30 học sinh lớp 7 được...
Từ khóa: đề thi kiểm tra chất lượng học kì ii môn thi sinh học lớp 7 tỉnh bắc ninhđề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn toán 10 của thái bìnhgián án đề kiểm tra chất lượng học kì i môn tiếng việtlớp 1đề số 1đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn tiếng việt lớp 1 nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề kiểm tra chất lượng hoc ki 2 môn anh 6đề thi kiểm tra chất lượng học kì 1 toán 12đề kiểm tra chất lượng học kì 2đề thi kiểm tra chất lượng học kì 1 khối 11 20112012đề kiểm tra chất lượng học kì 2 toán 8đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng học kì 1 môn vật lý lớp 11 tỉnh bình thuận pptxđề kiểm tra chất lượng học kì 2 toán 6đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 1đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 1 trường tiểu học trưng vươngkiem tra chat luong hoc ki 1 mon sinh lop 10 nam 20122013đề thi cuối học kì ii môn toán lớp 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8