Đề cương ôn tập Hóa 11 thân học kì 2 Đề cưng cửng ôn tập thân học kì 2 hóa học 11 Đề cương giữa HK2 hóa học lớp 11 Đề cương ôn thi Hóa 11 trường thpt Tôn Thất Tùng Công thức bao quát của Ankan phản bội ứng cùng với hiđro


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2

*
pdf

Đề cưng cửng ôn tập giữa học kì 2 môn chất hóa học lớp 11 năm 2020-2021 - Trường thpt Xuân Đỉnh


*
pdf

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn hóa học lớp 11 năm 2020-2021 - Trường thpt Yên Hòa


*
ppt

bài bác giảng hóa học hữu cơ - Chương 2: Hiđrocacbon no
Xem thêm: Những Câu Ca Dao Nói Về Tình Cảm Gia Đình Dạy Bạn Lối Cư Xử, Đáng Suy Ngẫm Nhất

Nội dung

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTÔN THẤT TÙNGTỔ HÓA HỌCKIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021Môn: hóa học - Lớp 11Thời gian có tác dụng bài: 45 phút (không tính thời hạn phát đề)ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)Câu 1. Hóa học nào tiếp sau đây thuộc hiđrocacbon?A. C2H6.B. C2H5OH.C. CH3CHO.D. C2H5NH2.Câu 2. Hóa học nào dưới đây có chứa liên kết ba vào phân tử?A. C2H6.B. C2H2.C. C2H4.D. CH4.Câu 3. Ankan bao gồm công thức tổng quát làA. CnH2n + 2 cùng với (n  1).B. CnH2n cùng với (n  2).C. CnH2n – 2 cùng với (n  3).D. CnH2n – 6 cùng với (n  6).Câu 4. Số nguyên tử hiđro trong phân tử propan làA. 4.B. 6.C. 8.D. 10.Câu 5. Butan có công thức phân tử làA. C2H6.B. C3H8.C. C4H10.D. C3H6.Câu 6. Ở đk thường, hóa học nào sau đây ở tâm lý khí?A. C3H8.B. C7H16.C. C8H18.D. C10H22.Câu 7. Chất nào dưới đây chỉ chứa links đơn vào phân tử?A. Metan.B. Axetilen.C. Etilen.D. Propilen.Câu 8. Ankan có chức năng tham gia bội nghịch ứng làm sao sau đây?A. Phản nghịch ứng thay với halogen.B. Phản ứng cùng với hiđro.C. Bội nghịch ứng trùng hợp.D. Bội phản ứng thủy phân.Câu 9. Propen có tên gọi khác làA. Propilen.B. Etilen.C. Axetilen.D. Propan.Câu 10. Hóa học nào tiếp sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng với etlien?A. Benzen.B. Buten.C. Isopren.D. Axetilen.Câu 11. Ở đk thường, hóa học nào dưới đây làm mất màu hỗn hợp Br2?A. CH4.B. C2H4.C. C3H8.D. C4H10.Câu 12. Chất nào sau đây là đồng phân của but – 1 – en?A. But – 2 – en.B. But – 2 – in.C. But – 1 – in.D. Buta – 1,3 – đien.Câu 13. Có bao nhiêu liên kết đôi trong phân tử buta – 1,3 – đien?A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 14. Cách làm phân tử của isopren làA. C5H8.B. C4H6.C. C4H8.D. C5H10.Câu 15. Chất đầu hàng đồng đẳng ankin là hóa học nào sau đây?A. C2H2.B. C2H4.C. C2H6.D. C6H6.Câu 16. Hóa học nào dưới đây có đồng phân cấu tạo?A. C2H2.B. C2H6.C. C3H8.D. C3H4.Câu 17. Gồm bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với phương pháp phân tử C2H6O?A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 18. Mang lại dãy những chất: CH4; C2H6; C3H8; C6H14. Có bao nhiêu chất trong dãy ở thể khí điều kiệnthường?A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 19. Trong chống thí nghiệm, CH4 được pha chế trực tiếp từ hóa học nào sau đây?A. CH3COONa.B. CaC2.C. C2H2.D. C2H4.Câu 20. Tuyên bố nào sau đây đúng? A. C2H6 làm việc trạng thái lỏng đk thường.B. C3H8 tan tốt trong nước.C. C2H6 thâm nhập phản ứng cụ với clo lúc chiếu sáng.D. C3H8 gia nhập phản ứng cộng với H2.Câu 21. Ankan X bao gồm % trọng lượng cacbon bởi 80%. Bí quyết phân tử của X làA. CH4.B. C2H6.C. C3H8.D. C4H10.Câu 22. Hóa học nào sau đó là sản phẩm chính khi hiđrat hóa but – 1 – en?A. CH3CH2CH(OH)CH3.B. CH3CH2CH2CH2OH.C. CH3CH2CH2CH3.D. CH3CH2CH2CH2Cl.Câu 23. Chất nào tiếp sau đây có đồng phân hình học?A. But – 1 – en.B. But – 2 – en.C. But – 1 – in.C. But – 2 – in.Câu 24. Các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp, gồm tỉ khối so với H2 bởi 17,5. Đốt cháy trả toàn3,5 gam X phải vừa đầy đủ V lít O2 (đktc). Cực hiếm của V làA. 4,48.B. 5,60.C. 8,40.D. 8,96.Câu 25. Trùng vừa lòng hiđrocacbon X, nhận được polibutađien (cao su buna). Hóa học X làA. But – 1 – en.B. But – 2 – en.C. Buta – 1,3 – đien.D. But – 2 – in.Câu 26. Buta – 1,3 – đien phản bội ứng với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1) theo kiểu 1,4, chiếm được sản phẩm đó là chấtnào sau đây?A. CH2 = CH – CHBr – CH3.B. CH3 – CH = CH – CH2Br.C. CH2 = CH – CH2 – CH2Br.D. CH3 – CH2 – CH2 – CH2Br.Câu 27. đến CaC2 vào H2O, thu được khí X. Chất nào sau đó là X?A. CH4.B. C2H2.C. C2H4.D. CO2.Câu 28. Mang lại 0,1 mol C2H2 bội phản ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được m gamkết tủa vàng. Cực hiếm của m làA. 24,0.B. 13,3.C. 10,8.D. 21,6.PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)Câu 29: (1 điểm) Viết những phương trình hóa học của các phản ứng (ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ sau:CH3COONa  CH4  C2H2  C2H4  C2H5OHCâu 30: (1 điểm) các thành phần hỗn hợp X (gồm CH4 và C2H6) tất cả tỉ khối so với ko khí bằng 0,6. Đốt cháy hoàn toàn3,36 lít X (đktc) rồi kêt nạp hết toàn cục sản phẩm bằng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Tínhkhối lượng kết tủa thu được?Câu 31: (0,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu hợp có ankan X và anken Y, thu được 0,14 mol CO2và 0,23 mol H2O. Xác minh công thức và tính trọng lượng của X trong m gam các thành phần hỗn hợp trên.Câu 32: (0,5 điểm) tự CH4 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết phương trình làm phản ứng điều chếa) CH3CHBr2.b) CH2Br – CH2Br.-------------HẾT ---------- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTÔN THẤT TÙNGTỔ HÓA HỌCKIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021Môn: hóa học - Lớp 11Thời gian có tác dụng bài: 45 phút (không tính thời hạn phát đề)ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểmCâu 1: Thành phần những nguyên tố trong hợp chất hữu cơA. Gồm toàn bộ các yếu tố phi kim trong bảng tuần hoàn.B. Gồm có C, H và các nguyên tố khác.C. Nhất thiết tất cả C, thông thường sẽ có H, hay gặp gỡ O, N kế tiếp đến halogen, S, …D. Thường có C, H hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P, …Câu 2: link hóa học tồn tại chủ yếu trong hợp hóa học hữu cơ là liên kếtA. Cộng hóa trị.B. Ion.C. Giữa phi kim cùng với phi kim.D. Giữa phi kim với kim loại.Câu 3: Ankan bao gồm công thức tổng thể làA. CnH2n + 2 (n  1).B. CnH2n (n  2).C. CnH2n – 2 (n  3).D. CnH2n – 6 (n  6).Câu 4: Số links σ trong phân tử propan làA. 4.B. 6.C. 8.D. 10.Câu 5: Etan có công thức phân tử làA. C2H6.B. C3H8.C. C4H10.D. C3H6.Câu 6: hóa học nào sau đấy là chất lỏng ở điều kiện thường?A. C3H8.B. C2H6.C. C6H12.D. C20H42.Câu 7: hóa học nào sau đó là ankan dễ dàng nhất?A. Metan.B. Axetilen.C. Etan.D. Butan.Câu 8: Ankan có tác dụng tham gia phản nghịch ứngA. Thế với halogen.B. Cộng với hiđro.C. Trùng hợp.D. Thủy phân.Câu 9 Anken là phần nhiều hiđrocacbonA. Ko no, mạch vòng.B. No, mạch hở.C. Không no, tất cả một liên kết ba trong phân tử.D. Mạch hở, gồm một liên kết đôi vào phân tử.Câu 10: Anken X gồm công thức cấu trúc CH3–CH2–C(CH3)=CH2. Tên gọi của X làA. Isohexan.B. 3-metylbut-3-en.C. 2-metylbut-1-en.D. 2-etylbut-2-en.Câu 11: hóa học nào tiếp sau đây làm mất màu hỗn hợp brom?A. Buten.B. Butan.C. Cacbon đioxit.D. Metylpropan.Câu 12: Số đồng phân kết cấu anken gồm công thức phân tử C4H8 làA. 2.B. 4.C. 3.D. 1.Câu 13: Số đồng phân cấu trúc của ankađien phối hợp có phương pháp phân tử C5H8 làA. 3.B. 2.C. 4.D. 1.Câu 14: Phân tử chất nào tiếp sau đây có 9 link xích ma và 2 links π?A. Buta-1,3-đien.B. Penta-1,3- đien.C. Etilen.D. Axetilen.Câu 15: Ankin có công thức tổng quát làA. CnH2n-2 (n  2).B. CnH2n (n  2).C. CnH2n+2 (n  1).D. CnH2n-6 (n  6).Câu 16: Để có tác dụng sạch etilen gồm lẫn axetilen hoàn toàn có thể dẫn tất cả hổn hợp qua hỗn hợp nào sau đây?A. Br2 dư.B. KMnO4 dư.C. AgNO3/NH3 dư.D. Ca(OH)2 dư.Câu 17: Cặp hóa học nào sau đây là hợp hóa học hữu cơ?A. CO2 và CaCO3.B. CH3Cl cùng C6H5Br.C. NaHCO3 với NaCN.D. Teo và CaC2.Câu 18: cho các chất: CH4, C2H6, C9H20, C6H14. Số hóa học khí ở đk thường làA. 1.B. 2.C. 3.D. 4. Câu 19: cho propan chức năng với brom (chiếu sáng, tỉ lệ thành phần mol 1:1), sản phẩm chính thu được làA. 1-brompropan.B. 2-brompropan.C. 2,2-đibrompropan.D. 2,3-đibrompropan.oCaO, tCâu 20: đến phản ứng: CH3COONa (r) + NaOH (r)  X (k) + Na2CO3. Khí X làA. CH4.B. C2H4.C. C2H2.D. C2H6.Câu 21: Ankan X có công thức đơn giản và dễ dàng nhất là CH3. Tổng số nguyên tử vào một phân tử X làA. 8.B. 4.C. 6.D. 10.Câu 22: Hợp hóa học nào sau đây có đồng phân hình học?A. 2-metylbut-2-en.B. 2-clo-but-1-en.C. 2,3- điclobut-2-en.D. 2,3- đimetylpent-2-en.Câu 23: Hiđrat hóa hai anken chỉ sản xuất thành hai ancol. Hai anken làA. 2-metylpropen và but-1-en.B. Propen và but-2-en.C. Eten cùng but-2-en.D. Eten cùng but-1-en.Câu 24: cân nặng etilen chiếm được khi làm cho nóng 230 gam rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, công suất phảnứng đạt 40% làA. 56 gam.B. 84 gam.C. 196 gam.D. 350 gam.Câu 25: Trùng phù hợp đivinyl chiếm được polime có công thức kết cấu làA. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.Câu 26: Buta-1,3-đien phản bội ứng với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1), thành phầm chính theo phía cộng 1, 2 làA. CH2=CH–CHBr–CH3.B. CH3–CH=CH–CH2Br.C. CH2=CH–CH2–CH2Br.D. CH3–CH2–CH2–CH2Br.Câu 27: X là hiđrocacbon mạch hở, ngơi nghỉ thể khí. 1 mol X bội phản ứng tối đa với 2 mol Br2 trong dung dịch thuđược thành phầm chứa 88,88% brom về khối lượng. Phương pháp phân tử của X làA. C5H8.B. C2H2.C. C4H6.D. C3H4.Câu 28: hóa học nào sau đây rất có thể tham gia cả tư phản ứng: Cháy trong oxi, cộng brom, cộng hiđro, vắt vớidung dịch AgNO3 /NH3?A. Etan.B. Etilen.C. Axetilen.D. Propan.PHẦN TỰ LUẬN: 3,0 điểmCâu 29 (1 điểm): Viết phương trình chất hóa học (dạng cách làm cấu tạo, các sản phẩm đều là thành phầm chính)của các phản ứng xảy ra trong số trường phù hợp sau:a) But-1-en tính năng với HCl.b) Ancol etylic nấu nóng 170oC, xúc tác H2SO4 đặc.c) Isopentan công dụng với Cl2 (tỉ lệ mol 1:1), ánh sáng.d) Propin chức năng với hỗn hợp AgNO3/ NH3.Câu 30 (1 điểm): Cho hỗn hợp khí A tất cả hai ankin tiếp nối trong dãy đồng đẳng qua bình đựng dung dịchbrom dư. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn có 80 gam brom phản bội ứng và trọng lượng bình tăng thêm 8,6 gam.a) Viết công thức cấu tạo của hai ankin.b) cho 8,6 gam A qua dung dịch AgNO3 vào NH3 dư. Tính trọng lượng kết tủa chế tác thành.Câu 31 (0,5 điểm): lúc nung lạnh 22,4 lít metan sinh sống 1500oC, sau đó làm lạnh cấp tốc thu được hỗn hợp khí Xgồm axetilen, hiđro cùng metan có tỉ khối so với hiđro bởi 5,71. Tính tỷ lệ thể tích các khí trong X vàhiệu suất phản nghịch ứng nhiệt phân.Câu 32 (0,5 điểm): từ bỏ CH4 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết phương trình bội phản ứng điều chếa) benzen.b) polibutađien. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTÔN THẤT TÙNGTỔ HÓA HỌCKIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021Môn: chất hóa học - Lớp 11Thời gian làm cho bài: 45 phút (không tính thời hạn phát đề)ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)Câu 1. Thành phần các nguyên tố trong hợp hóa học hữu cơA. Duy nhất thiết phải gồm cacbon, thường có H, hay chạm chán O, N sau đó đến halogen, S, P...B. Gồm tất cả C, H và những nguyên tố khác.C. Bao gồm tất cả những nguyên tố vào bảng tuần hoàn.D. Thông thường sẽ có C, H hay gặp mặt O, N, tiếp nối đến halogen, S, P.Câu 2. Tuyên bố nào dưới đây không đúng ?A. Links hóa học đa số trong hợp hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị.B. Những chất bao gồm cấu tạo, tính chất giống như nhau, nhưng khác biệt một hay các nhóm -CH2- là đồng đẳng .C. Các chất gồm cùng trọng lượng phân tử là đồng phân của nhau.D. Liên kết ba bao gồm hai liên kết  cùng một links .Câu 3. Xác minh nào tiếp sau đây không đúng?A. Bốn ankan đầu hàng đồng đẳng là hóa học khí.B. Trọng lượng phân tử của ankan càng khủng thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.C. Các ankan đều nhẹ nhàng hơn nước và tan tốt trong nước.D. Ankan tan những trong dung môi hữu cơ.Câu 4.Công thức phân tử của ankan và cội hydrocacbon tương xứng làA. CnH2n , -CnH2n+ 1.B. CnH2n+2 , -CnH2n+ 1. C. CnH2n+2 , -CnH2n.D. CnH2n , -CnH2n+2.Câu 5. Tên thường gọi nào sau không cân xứng với công thức cấu tạo ?A. CH3CH2CH3: propan. B. CH4: metan.C. C2H6: etan.D. CH3CH(CH3)CH3: butan.Câu 6. Ankan có công thức phân tử C5H12 bao gồm bao nhiêu đồng phân cấu tạo?A. 3 đồng phân.B. 4 đồng phân.C. 5 đồng phân.D. 6 đồng phân.Câu 7. Ứng dụng nào dưới đây không cần của ankan?A. Cần sử dụng làm dầu quẹt trơn.B. Dùng làm dung môi.C. Để tổng hợp những chất cơ học .D. Sử dụng làm thuốc trong y học.Câu 8. Tính chất hóa học tượng trưng của ankan làA. Bội nghịch ứng thế.B. Bội nghịch ứng cộng.C. Phản ứng oxi hóa.D. Phản ứng cháy.Câu 9.Anken X có điểm sáng : vào phân tử bao gồm 8 link xích ma (σ ). Bí quyết phân tử của X làA. C2H4.B. C4H8.C. C3H6.D. C5H10.Câu 10. Trong những hiđrocacbon sau : propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4-đien, penta-1,3-đien. Nhữnghiđrocacbon gồm đồng phân cis-trans làA. Propen, but-1-en.B. Propen, but-2-en.B. Pent-1-en, but-1-en.D. But-2-en, penta-1,3-đien.Câu 11.Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X làA. Isohexan.B. 3-metylpent-3-en.C. 3-metylpent-2-en.D. 2-etylbut-2-en.Câu 12.Dẫn etilen vào dung dịch KMnO4, hiện tượng làA. Mất màu KMnO4 và có kết tủa đen.B. Không có hiện tượng gì.C. Mở ra màu vàng.D. Mất màu KMnO4 và có kết tủa trắng.Câu 13. Ankađien làm sao sau đấy là ankađien liên hợp?A. Propađien.B. Buta-1,2- đien.C. Buta-1,3-đien.D. Penta-1,4-đien.Câu 14. Ứng dụng nào dưới đây không buộc phải của ankađien?A. Buta-1,3-đien được dùng để điều chế cao su buna.B. Cao su đặc buna được dùng làm lốp xe, vật liệu bằng nhựa trám thuyền.C. Buta-1,2- đien có tương đối nhiều ứng dụng trong thực tế. D. Cao su đặc thiên nhiên là polime của isopren.Câu 15. Hiđrocacbon X là đồng đẳng của axetilen, X là hợp chất nào bên dưới đây?A. C3H6.B. C4H6.C. C5H10.D. C6H8.Câu 16. Trong phòng thí nghiệm cùng trong công nghiệp, axetilen được điều chế theo sơ đồX + H2O → C2H2 + Ca(OH)2. X làA. CaC2.B. CH4.C. Ca2C.D. CaO.Câu 17. Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO fan ta thấy bay ra khí CO2, hơiH2O với khí N2. Kết luận nào dưới đây đúng?A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có oxi.B. X là hợp hóa học của 3 yếu tố C, H, N.C. Hóa học X chắc hẳn rằng có đựng C, H, có thể có N.D. X là hợp hóa học của 4 nhân tố C, H, N, O.Câu 18. Lúc clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, fan ta chỉ thu được2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó làA. 2,2-đimetylbutan.B. 2-metylpentan.C. Hexan.D. 2,3-đimetylbutan.Câu 19. Mang đến propan công dụng với khí clo (askt ) theo tỉ trọng mol 1:1 thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.xt ,tCâu 20. Tiến hành phản ứng: X  H2 + C4H8. X làA. C4H10.B. C4H6.C. C3H8.D. C5H10.Câu 21. Hợp chất nào sau đây khi cháy nhận được nCO2