Câu hỏi: Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với

A. Các điện tích đứng yên

B. Nam châm từ chuyển động

C. Các điện tích chuyển dộng

D. Nam châm đứng yên

Trả lời:

* Dây dẫn mang dòng điện tương tác với:

- các điện tích chuyển động

- nam châm hút đứng yên

- nam châm hút từ chuyển động

* Dây dẫn mang chiếc điện không tương tác với các điện tích đứng yên

Đáp án cần chọn là:A .Các điện tích đứng yên

Cùng vị trí cao nhất lời giải search hiểu những dạng bài bác tập về Tính tương tác giữa hai mẫu điện tuy vậy song thuộc bài học nhé

Phương pháp

+ lúc cho dòng điện chạy qua nhị dây dẫn thẳng tuy vậy song thì hai mẫu điện tương tác với nhau.

Bạn đang xem: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

- Nếu hai chiếc điện cùng chiều thì bọn chúng hút nhau.

- Nếu hai chiếc điện ngược chiều thì bọn chúng đẩy nhau.

*
Dây dẫn mang loại điện không tương tác với" width="147">

+ Độ lớn của lực từ tác dụng lênmột đơn vị chiều dàicủa dây:

Trong đó:I1và I2là cường độ chiếc điện chạy qua những dây, đơn vị là ampe (A); r là khoảng bí quyết giữa hai dòng điện, đơn vị là mét (m).

Lưu ý:

+ Lực hút tốt lực đẩy giữa hai mẫu điện gồm phương nằm bên trên đường nối hai mẫu điện

+ Nếu tính mang lại dây có chiều lâu năm l thì:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 2)" width="577">

+ Khi gồm nhiều cái điện tác dụng lên nhau thì ta áp dụng nguyên lý chồng chất: F = F1+ F2+ F3+ ....

Bài tập trắc nghiệm có đáp án


Bài 1:Hai dây dẫn thẳng dài, tuy nhiên song được đặt trong không khí. Cường độ trong nhì dây bằng nhau và bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều lâu năm của dây bằng 2.10-5N. Hỏi nhì dây đó cách nhau bao nhiêu.

Lời giải

Ta có:

*
Dây dẫn mang loại điện không tương tác với (ảnh 3)" width="442">

Bài 2:Một dây dẫn dài vô hạn, gồm cường độ I1= 6A đặt tại điểm A.

Xem thêm: Tạo Ô Tích Trong Excel 2016, 2019, 2013, 2010, 2007, Chèn Hộp Kiểm/ Checkbox Vào Excel

a) Hãy tính độ lớn cảm ứng từ vị dây dẫn trên tạo ra tại điểm B nằm bí quyết A đoạn 6 centimet ?

b) Nếu tại B đặt một dây dẫn thứ 2 tuy vậy song với dây thứ nhất. Cho dòng điện I2= 3A, chạy thuộc chiều với dòng điện thứ nhất, hãy xác định lực từ bởi vì I1tác dụng lên mỗi mét dây dẫn của I2, đến biết bọn chúng đẩy hay hút nhau?

Lời giải

a) Cảm ứng từ do dòng điện thẳng lâu năm vô hạn gây nên tại B:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 4)" width="350">

b) vì hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều nên lực tương tác giữa bọn chúng là lực hút.

Độ lớn của lực tương tác:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 5)" width="242">

Bài 3:Hai dây dẫn đặt phương pháp nhau 2cm trong không khí, loại điện trong 2 dây có cùng giá chỉ trị cường độ, lực tương tác từ giữa 2 dây là lực hút và có độ lớn F = 2,5.10-2N. Hai dòng điện trên thuộc chiều tuyệt ngược chiều ? search cường độ loại điện trong mỗi dây ?

Lời giải

Vì lực tương tác là lực hút phải hai cái điện thuộc chiều

Ta có:

*
Dây dẫn mang chiếc điện không tương tác với (ảnh 6)" width="434">

Bài 4:Hai dây dẫn dài vô hạn đặt cách nhau 4cm, đến 2 loại điện chạy ngược chiều nhau trong 2 dây dẫn, 2 cái điện tất cả cùng cường độ I = 5A. Hãy mang lại biết:

a) nhì dây dẫn trên có tương tác lực từ với nhau không ? Nếu gồm thì chúng đẩy tốt hút nhau ? Vẽ hình ?

b) Hãy tính lực từ tương tác trên mỗi mét chiều dài của mỗi sợi dây ?

Lời giải

a) bởi vì hai dây dẫn đều mang loại điện đề nghị chúng sẽ tương tác với nhau bằng lực từ. Vị hai mẫu điện ngược chiều buộc phải chúng sẽ đẩy nhau:

*
Dây dẫn mang loại điện không tương tác với (ảnh 7)" width="371">

b) Lực tương tác giữa hai dây dẫn:

*
Dây dẫn mang chiếc điện không tương tác với (ảnh 8)" width="265">

Bài 5:Ba loại điện cùng chiều thuộc cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn. Biết rằng khoảng giải pháp giữa dây 1 và 2 là 10 cm dây 2 và 3 là 5cm cùng dây 1 cùng 3 là 15cm. Xác định lực từ do:

a) Dây 1 cùng dây 2 tác dụng lên dây 3

b) Dây 1 cùng dây 3 tác dụng lên dây 2

Lời giải

a) vì chưng dòng điện I1và I3cùng chiều bắt buộc I1hút I3một lực :

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với (ảnh 9)" width="379">

Vì chiếc điện I2và I3cùng chiều đề xuất I2hút I3một lực:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 10)" width="369">

Lực từ vì chưng dây 1 cùng dây 2 tác dụng lên dây 3:

*
Dây dẫn mang chiếc điện không tương tác với (ảnh 11)" width="391">

b) vày dòng điện I1và I2cùng chiều buộc phải I1hút I2một lực:

*
Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 12)" width="357">

Vì mẫu điện I3và I2cùng chiều cần I3hút I2một lực:

*
Dây dẫn mang loại điện ko tương tác với (ảnh 13)" width="251">

Lực từ do dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 14)" width="349">