Cập nhật đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn Toán (Full các mã đề). Chiều 7/7, các thí sinh bước vào môn thi sản phẩm công nghệ hai của kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 – môn Toán, theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài xích 90 phút.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi toán năm 2021


Chiều 7/7, thí sinh liên tiếp làm bài xích thi tốt nghiệp Trung học phổ quát năm 2021 môn Toán. Giờ phân phát đề là 14h20 và các thí sinh bước đầu làm bài xích từ 14h30.

Đề thi môn Toán và gợi nhắc đáp án môn Toán sẽ liên tiếp được update dưới đây.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 1 Tập 1 Tập 1 Cánh Diều, Vở Bài Tập Toán Lớp 1

Tham khảo lời giải đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn Toán từ bỏ Ban trình độ Tuyensinh247Mã đề: 101

1. A2. C3. B4. D5. D6. A7. D8. D9. A10. C
11. C12. A13. C14. A15. C16. B17. C18. A19. B20. A
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. B28. B29. B30. A
31. C32. D33. B34. B35. A36. C37. A38. A39. A40. B
41. D42. D43. B44. A45. C46. D47. C48. D49. D50. A

Mã đề: 102

1. C2. D3. D4. D5. A6. A7. C8. C9. C10. A
11. B12. D13. A14. B15. D16. D17. B18. D19. C20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. A27. D28. B29. B30. B
31. A32. C33. C34. B35. B36. C37. B38. B39. B40. A
41. B42. B43. A44. C45. A46. A47. A48. B49. B50. C

Mã đề: 103

1. B2. C3. C4. D5. C6. C7. B8. A9. B10. C
11. D12. A13. C14. A15. B16. C17. B18. D19. C20. D
21. C22. A23. A24. B25. C26. A27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. D34. B35. B36. A37. B38. A39. C40. D
41. B42. D43. B44. A45. D46. A47. D48. B49. D50. A

Mã đề: 104

1. B2. C3. D4. C5. C6. D7. C8. B9. B10. B
11. C12. C13. B14. C15. C16. C17. A18. B19. A20. D
21. D22. B23. A24. A25. C26. A27. D28. B29. A30. D
31. A32. D33. B34. A35. A36. A37. B38. A39. B40. B
41. A42. B43. D44. B45. D46. B47. B48. B49. A50. D

Mã đề: 105

1. A2. B3. B4. D5. D6. B7. D8. C9. C10. B
11. C12. B13. A14. C15. B16. C17. B18. B19. A20. D
21. A22. D23. A24. A25. D26. D27. C28. B29. D30. B
31. D32. C33. C34. B35. A36. A37. C38. C39. D40. D
41. D42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. A49. A50. D

Mã đề: 106

1. C2. B3. D4. D5. C6. A7. B8. B9. C10. C
11. D12. B13. D14. D15. A16. C17. C18. C19. A20. C
21. B22. B23. C24. B25. D26. D27. B28. A29. A30. C
31. C32. B33. D34. D35. C36. B37. A38. A39. B40. B
41. A42. B43. B44. D45. B46. A47. B48. A49. A50. D

Mã đề: 107

1. A2. C3. C4. A5. D6. B7. C8. D9. C10. C
11. D12. D13. B14. B15. D16. B17. C18. B19. C20. A
21. C22. D23. C24. A25. D26. B27. D28. A29. B30. C
31. C32. D33. C34. C35. D36. D37. D38. A39. A40. B
41. C42. B43. A44. A45. B46. C47. D48. A49. A50. B

Mã đề: 108

1. C2. C3. B4. C5. D6. A7. A8. B9. C10. C
11. D12. A13. B14. A15. B16. D17. D18. D19. B20. A
21. B22. B23. A24. D25. A26. B27. A28. A29. B30. A
31. A32. D33. B34. A35. B36. D37. A38. D39. B40. D
41. C42. B43. D44. A45. D46. B47. A48. D49. B50. D

Mã đề: 109

1. A2. A3. D4. A5. A6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B16. A17. B18. A19. D20. B
21. B22. C23. C24. D25. D26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. C43. A44. A45. C46. D47. B48. A49. A50. C

Mã đề: 110

1. A2. A3. A4. D5. D6. B7. A8. A9. C10. D
11. D12. C13. C14. B15. B16. C17. B18. B19. A20. A
21. B22. B23. A24. B25. B26. A27. B28. C29. D30. C
31. B32. D33. A34. D35. C36. D37. C38. A39. C40. A
41. D42. D43. C44. C45. D46. D47. C48. D49. C50. A

Mã đề: 111

1. A2. B3. C4. C5. D6. D7. C8. C9. D10. D
11. D12. B13. B14. B15. C16. D17. A18. C19. C20. D
21. C22. B23. A24. C25. D26. A27. B28. C29. B30. D
31. A32. C33. B34. D35. D36. D37. B38. D39. C40. B
41. D42. C43. B44. B45. C46. B47. D48. B49. C50. C

Mã đề: 112

1. C2. C3. B4. D5. A6. D7. C8. A9. B10. B
11. D12. C13. A14. D15. B16. B17. C18. A19. C20. C
21. D22. B23. C24. D25. B26. D27. D28. A29. D30. A
31. C32. D33. A34. C35. D36. B37. A38. B39. D40. B
41. C42. C43. C44. A45. A46. B47. C48. D49. B50. A

Mã đề: 113

1. D2. B3. B4. A5. B6. C7. D8. D9. B10. A
11. A12. B13. C14. D15. A16. D17. C18. A19. B20. B
21. A22. B23. C24. A25. A26. B27. C28. C29. C30. A
31. A32. C33. C34. A35. C36. C37. C38. B39. B40. B
41. A42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. B49. A50. B

Mã đề: 114

1. B2. C3. A4. D5. C6. D7. B8. D9. B10. B
11. C12. D13. B14. A15. D16. D17. C18. B19. D20. C
21. A22. A23. D24. A25. A26. B27. D28. B29. B30. A
31. D32. A33. B34. D35. D36. A37. A38. D39. D40. A
41. A42. A43. B44. A45. B46. B47. D48. B49. B50. A

Mã đề: 115

1. A2. C3. A4. D5. D6. D7. A8. A9. D10. B
11. A12. A13. D14. C15. B16. C17. A18. A19. A20. B
21. D22. B23. C24. B25. A26. A27. B28. B29. A30. C
31. C32. B33. C34. C35. B36. B37. A38. C39. A40. D
41. B42. C43. C44. A45. C46. C47. B48. A49. C50. C

Mã đề: 116

1. B2. A3. C4. D5. C6. C7. A8. A9. C10. D
11. B12. B13. A14. B15. B16. D17. C18. C19. A20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. D27. C28. D29. A30. C
31. C32. C33. A34. A35. A36. C37. D38. C39. A40. A
41. D42. A43. D44. A45. D46. D47. C48. A49. A50. D

Mã đề: 117

1. D2. C3. B4. B5. A6. D7. C8. A9. B10. C
11. A12. A13. A14. C15. B16. A17. C18. C19. D20. A
21. B22. A23. C24. D25. C26. D27. C28. A29. D30. C
31. D32. A33. A34. C35. D36. D37. C38. C39. D40. D
41. A42. C43. D44. D45. A46. D47. B48. D49. D50. A

Mã đề: 118

1. C2. A3. D4. C5. C6. D7. A8. A9. B10. A
11. A12. D13. B14. D15. C16. B17. B18. A19. C20. C
21. D22. B23. D24. A25. B26. C27. B28. A29. B30. C
31. B32. B33. A34. D35. A36. C37. A38. B39. A40. D
41. D42. D43. C44. B45. A46. C47. D48. B49. B50. C

Mã đề: 119

1. D2. C3. C4. D5. D6. C7. A8. C9. B10. B
11. B12. A13. D14. C15. C16. A17. B18. D19. A20. D
21. D22. B23. B24. B25. C26. A27. D28. A29. C30. C
31. B32. B33. D34. C35. A36. B37. A38. D39. A40. B
41. C42. D43. D44. B45. C46. A47. D48. B49. A50. B

Mã đề: 120

1. B2. A3. A4. B5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. C12. B13. A14. A15. D16. D17. C18. C19. D20. D
21. C22. C23. D24. C25. A26. D27. B28. D29. A30. A
31. B32. D33. D34. C35. C36. D37. B38. A39. A40. C
41. C42. B43. C44. A45. C46. D47. B48. A49. C50. C

Mã đề: 121

1. A2. D3. A4. A5. C6. D7. C8. C9. A10. C
11. B12. C13. B14. D15. D16. D17. B18. D19. A20. B
21. C22. B23. C24. C25. B26. D27. B28. D29. A30. D
31. C32. D33. C34. D35. A36. D37. C38. B39. B40. A
41. A42. C43. A44. B45. B46. A47. A48. D49. B50. A

Mã đề: 122

1. A2. A3. C4. A5. C6. C7. B8. D9. C10. D
11. D12. C13. B14. A15. B16. A17. C18. B19. B20. D
21. B22. B23. D24. D25. C26. C27. D28. B29. D30. B
31. D32. D33. B34. C35. B36. B37. C38. D39. D40. A
41. B42. D43. B44. B45. C46. D47. B48. C49. D50. D

Mã đề: 123

1. B2. A3. D4. C5. B6. D7. D8. B9. A10. C
11. B12. A13. C14. B15. B16. C17. D18. C19. D20. A
21. B22. A23. B24. A25. D26. B27. D28. A29. A30. C
31. D32. A33. C34. D35. C36. D37. B38. C39. D40. B
41. D42. A43. A44. D45. C46. A47. B48. D49. C50. D

Mã đề: 124

1. C2. D3. A4. C5. B6. D7. B8. A9. C10. B
11. B12. D13. A14. A15. B16. C17. C18. B19. B20. D
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. B28. C29. B30. A
31. A32. B33. C34. B35. C36. D37. C38. C39. A40. A
41. A42. D43. A44. D45. B46. D47. B48. A49. D50. A

Trước đó, sáng sủa 7/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ quát năm 2021 đã dứt môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời hạn 120 phút.