Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào là không đúng?

A.

Bạn đang xem: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với muối nitrat

Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước

B. Muối nitrat là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat

C.Muối nitrat đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt.

D. Muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hóa học trong nông nghiệpTrong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?

A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

B. Các muối nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

C. Các muối nitrat đều dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.

D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hoá học trong nông nghiệp.


*

(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

(3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí N O 2

Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề đúng là


(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh;

(3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2;

Các mệnh đề đúng là:

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).


(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

(3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2.


(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

(3) Khi nhiệt phâm muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO 2


Trong những nhận xét dưới đây về muối amoni, nhận xét nào đúng?

A. Muối amoni là chất tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni và anion hiđroxit.

B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan phân li hoàn toàn thành cation amoni và anion gốc axit.

C. Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hoá đỏ.

D. Khi nhiệt phân muối amoni luôn luôn có khí amoniac thoát ra.


Tìn những phát biểu đúng

1. Tất cả các muối nitrat đều tan trong nước và là chất điện li mạnh

2. Tất cả các muối nitrat có thể tham gia pư trao đổi ion vs dd NaOH

3. KNO3 được sử dụng để chế thuốc nổ đen

4. Dd muối nitrat thể hiện tính oxi hóa trong môi trường axit

5. Muối nitrat rắn rất bền vs nhiệt

6. HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng vs Fe2O3

7. Axit nitric có tính oxi hóa rất mạnh

8. Pư giữa HNO3 vs FeO tạo ra khí NO. Số phân tử HNO3 bị FeO khử là 10


Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét sai là

A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

B. Các muối nitrat là chất điện li mạnh, trong dung dịch loãng chúng phân li hoàn toàn thành các ion.

C. Các muối nitrat dễ bị nhiệt phân hủy.

D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hóa học trong nông nghiệp.

Xem thêm: Biện Pháp Liệt Kê Là Gì? Tác Dụng Của Liệt Kê Liệt Kê Là Gì


Chọn D

Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu làm phân bón hóa học trong nông nghiệp, ngoài ra còn được sử dụng làm thuốc nổ đen...