Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

CT tổng quát: Hn + gốc axit (n=hóa trị của gốc axit)

Tên gọi

- Axit không có oxi

Tên axit = axit + tên phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric, H2S: axit sunfuhidric

- Axit có oxi

+ Axit có nhiều oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic

VD: H2SO4 : axit sunfuric, HNO3: axit nitric.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của axit

+ Axit có ít oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ơ

VD: H2SO3 : axit sunfurơ.


*

cho các axit sau đây H3PO 4, H2SO4, H2SO3, HNO3 a )hãy viết công thức oxit axit tương ứng với các axit trên và gọi tên oxit b) hãy lập công thức của muối tạo bởi gốc axit của các axit trên với kim loại natri và gọi tên muối

Bài 3:

Cho các axit sau: H3PO4, H2SO4, H2SO3, HNO3.

a. Hãy viết công thức và gọi tên các oxit axit tương ứng với các axit trên?

b. Hãy lập công thức và gọi tên muối tạo bởi các gốc axit trên với kim loại Na?


a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần trong công thức của các oxit đó.

c) Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó.


Viết công thức hóa học của những axit tương ứng với các axit sau: cl2o7,cl2o5,n2o3,cl2o,cl2o3. Gọi tên các axit đó

Giúp mik với !


Bài tập 1.Hãy viết công thức hoá học của các chất có tên gọi sau và phân loại chúng.

Tên gọi Công thức Phân loại

1.kali cacbonat

2. Đồng (II) oxit

3.Lưu huỳnh đioxit.

4. axit sungfuric

5.magiê nitrat

6.natri hiđroxit

7. axit sunfuhidric

8. điphotpho pentaoxit

9. magiê clorua

10.sắt (III) oxit

11. axit sunfurơ

12.canxi photphat

13.sắt (III) hiđroxit

14.Chì (II) nitrat

15.bari sunfat

(m.n giúp với ạ. Cảm ơn m.n ạ)


viết công thức hóa học của các hợp chất có tên gọi dưới đây:

Kali hidroxit,natri sunfua,axit sunfuro,natri dihidrophotphat,sat(3)hidroxit,axit cacbonic,axit bromhidric, nhom sunfit,canxi oxit,luu huynh trioxit


Đọc tên và phân loại các oxit sau: P2O5, Fe2O3, SO2, Na2O, CuO, K2O, SO3.

b/ Viết công thức axit hoặc bazơ tương ứng với oxit đó. Gọi tên axit, bazơ

c/ Viết CTHH của muối tạo bởi các axit và bazơ trên

giúp mình câu c thôi ạ , mình cần gấp í 


1.Cho các nguyên tố: Mn, Cl, K, O.Hãy viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi 2 hoặc 3 nguyên tố trên.

2.Hãy chỉ ra gốc axit và gọi tên chúng của axit H3PO4 và axit H2S.

Giúp mik với


Câu 8. Nước tác dụng với chất nào tạo ra một bazơ tương ứng?

A. phi kim

B. kim loại

C. oxit axit

D. oxit bazơ

Câu 10. Công thức tổng quát của axit là

A. HnX

B. HXn

C. XnH

D. HnXO

Câu 11. Công thức của kali dihidrophotphat là:

A. KHPO4

B. KH2PO4

C. K3PO4

D. K2HPO4

Câu 12. Thành phần hoá học của nước về khối lượng gồm:

A. 2 nguyên tử hidro liên kết với 1 nguyên tử oxi.

B. 2 phần thể tích khí hidro và 1 phần thể tích khí oxi.

C. 1 phần hidro kết hợp với 8 phần oxi.

Xem thêm: Tại Sao Cơ Thể Người Có Thể Tiêu Hóa Được Tinh Bột Nhưng Không Thể Tiêu Hóa Được Xenlulôzơ

D. 8 phần khí hidro kết hợp với 1 phần oxi.


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh