Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường thích hợp tam giác bằng nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cơ bản Toán lớp 4 học tập kì 1, học kì 2 đưa ra tiết

Tải xuống

SỐ TỰ NHIÊN

1. Số cùng chữ số

- cần sử dụng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

● tất cả 10 số có một chữ số (từ 0 mang đến 9)

● có 90 số tất cả 2 chữ số (từ 10 mang đến 99)

● gồm 900 số có 3 chữ số (từ 100 đến 999)

● có 9000 số bao gồm 4 chữ số (từ 1000 mang đến 9999)

- Số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.

Bạn đang xem: Công thức toán lớp 4 cần nhớ

- nhị số tự nhiên liên tục hơn (kém) nhau một đối kháng vị.

- những số tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục hơn nhát nhau 2 đối kháng vị.

- những số tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 điện thoại tư vấn là số lẻ. Nhì số lẻ tiếp tục hơn kém nhau 2 1-1 vị.

2. Hàng và lớp

* Lớp nghìn

Số

Lớp nghìn

Lớp solo vị

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

567

5

6

7

34 567

3

4

5

6

7

234 567

2

3

4

5

6

7

Hàng 1-1 vị, mặt hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn.

3. Triệu cùng lớp triệu

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp solo vị

Trăm triệu

Chục triệu

Triệu

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

123 456 789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BIỂU THỨC

A. Những loại biểu thức thường gặp

1. Biểu thức gồm chứa một chữ

Ví dụ: 3 + a là biểu thức gồm chứa một chữ

+ nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là giá trị của biểu thức 3 + a

+ nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là quý giá của biểu thức 3 + a

+ trường hợp a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là quý giá của biểu thức 3 + a

2. Biểu thức có chứa nhị chữ

Ví dụ: a + b là biểu thức gồm chứa nhì chữ

+ giả dụ a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là quý giá của biểu thức a + b

+ trường hợp a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là cực hiếm của biểu thức a + b

+ giả dụ a = 0 cùng b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; một là giá trị của biểu thức a + b

Mỗi lần núm chữ số thông qua số ta tính được một cực hiếm của biểu thức a + b.

3. Biểu thức có chứa tía chữ

Ví dụ: a + b + c là biểu thức gồm chứa ba chữ

+ nếu như a = 2, b = 3 cùng c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9

+ giả dụ a = 5, b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6

+ nếu a = 1, b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3

B. Phương pháp tính giá trị của biểu thức

1. Biểu thức không có dấu ngoặc 1-1 chỉ tất cả phép cùng và phép trừ (hoặc chỉ bao gồm phép nhân với phép chia) thì ta thực hiện các phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái lịch sự phải.

Ví dụ:

a) 542 + 123 – 79 = 665 – 79 = 586

b) 482 × 2 : 4 = 964 : 4 = 241

2. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn, có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta triển khai các phép tính nhân, phân chia trước rồi triển khai các phép tính cộng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 × 2 = 9 - 8 = 1

3. Biểu thức tất cả dấu ngoặc solo thì ta thực hiện các phép tính vào ngoặc solo trước, những phép tính không tính dấu ngoặc đối chọi sau.

Ví dụ: 25 × (21 + 120) = 25 × 141 = 3525

BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

A. PHÉP CỘNG

1. Tính chất giao hoán

a + b = b + a

Ví dụ: 2 + 3 = 3 + 2

2. Tính chất phối kết hợp của phép cộng

(a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)

3. Cộng với 0

0 + a = a + 0 = a

Ví dụ: 0 + 9 = 9 + 0

Nhận xét:

+ trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một vài lẻ.

+ trong một tổng có con số các số hạng lẻ là chẵn thì tổng kia là một trong những chẵn.

+ Tổng của các số chẵn là một trong những chẵn.

+ Tổng của một vài lẻ và một trong những chẵn là một trong những lẻ.

+ Tổng của hai số từ nhiên thường xuyên là một trong những lẻ.

B. PHÉP TRỪ

1. a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Nếu số bị trừ và số trừ thuộc tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.

3. Nếu số bị trừ được cấp lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ (n > 1).

4. Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội vàng lên n lần thì hiệu bị giảm sút (n - 1) lần số trừ (n > 1).

5. Nếu số bị trừ được tạo thêm n đối kháng vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng thêm n solo vị.

6. Nếu số bị trừ tăng lên n 1-1 vị, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm đi n đối chọi vị.

C. PHÉP NHÂN

1. Tính hóa học giao hoán

a × b = b × a

Ví dụ: 2 × 3 = 3 × 2

2. Tính chất kết hợp

a × (b × c) = (a × b) × c

Ví dụ: 2 × (3 × 4) = (2 × 3) × 4

3. Nhân cùng với 0

a × 0 = 0 × a = 0

Ví dụ: 2 × 0 = 0 × 2 = 0

4. Nhân cùng với 1

a × 1 = 1 × a = a

Ví dụ: 4 × 1 = 1 × 4 = 4

5. Tính chất cung cấp của phép nhân cùng với phép cộng

a × (b + c) = a × b + a × c

Ví dụ: 3 × (2 + 3) = 3 × 2 + 3 × 3

6. đặc điểm phân phối của phép nhân với phép trừ

a × (b - c) = a × b - a × c

Ví dụ: 6 × (9 – 3) = 6 × 9 – 6 × 3

7. trong một tích trường hợp một vượt số được vội lên n lần đồng thời tất cả một quá số không giống bị sụt giảm n lần thì tích không ráng đổi.

8. trong một tích tất cả một quá số được vội vàng lên n lần, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được cấp lên n lần và ngược lại nếu vào một tích bao gồm một thừa số bị giảm xuống n lần, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng bị giảm đi n lần. (n > 0)

9.  Trong một tích, nếu một thừa số được gấp lên n lần, đôi khi một quá số được cấp lên m lần thì tích được gấp lên (m × n) lần. Ngược lại nếu trong một tích một quá số bị giảm xuống m lần, một thừa số bị giảm xuống n lần thì tích bị giảm sút (m × n) lần (m cùng n không giống 0).

10. Trong một tích, ví như một quá số được tăng lên a đối chọi vị, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được tăng lên a lần tích những thừa số còn lại.

11. trong một tích, nếu như có ít nhất một thừa số chẵn thì tích kia chẵn.

12. Trong một tích, nếu như có tối thiểu một thừa số tròn chục hoặc tối thiểu một quá số bao gồm tận thuộc là 5 và có tối thiểu một vượt số chẵn thì tích bao gồm tận thuộc là 0.

13. Trong một tích các thừa số gần như lẻ cùng có tối thiểu một thừa số tất cả tận cùng là 5 thì tích gồm tận cùng là 5.

D. PHÉP CHIA

1.  a : (b × c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2.  0 : a = 0 (a > 0)

3.  a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5.  Trong phép chia, nếu như số bị chia tạo thêm (giảm đi) n lần (n > 0) đồng thời số chia giữ nguyên thì yêu quý cũng tăng lên (giảm đi) n lần.

6.  Trong một phép chia, giả dụ tăng số phân tách lên n lần (n > 0) bên cạnh đó số bị chia không thay đổi thì thương giảm sút n lần với ngược lại.

7. trong một phép chia, giả dụ cả số bị chia và số chia những cùng vội (giảm) n lần (n > 0) thì thương không vắt đổi.

8. trong một phép chia tất cả dư, nếu số bị phân chia và số phân tách cùng được gấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng được gấp (giảm) n lần.

DÃY SỐ

1. Đối với số tự nhiên liên tiếp

a) dãy số tự nhiên liên tiếp bước đầu là số chẵn hoàn thành là số lẻ hoặc ban đầu là số lẻ và dứt bằng số chẵn thì số lượng số chẵn bằng con số số lẻ.

b) hàng số tự nhiên liên tiếp ban đầu bằng số chẵn và xong bằng số chẵn thì con số số chẵn nhiều hơn nữa số lượng số lẻ là 1.

c) dãy số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bắt đầu bằng số lẻ và hoàn thành bằng số lẻ thì con số số lẻ nhiều hơn thế nữa số lượng số chẵn là 1.

2. Một số trong những quy chế độ của hàng số hay gặp

a) mỗi số hạng (kể trường đoản cú số hạng trang bị 2) thông qua số hạng đứng tức tốc trước nó cùng hoặc trừ một số trong những tự nhiên.

Ví dụ: 2, 5, 8, 11, …

Dãy số bên trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng ngay tức thì sau thông qua số hạng đứng ngay tức thì trước cộng với 3.

b) mỗi số hạng (kể trường đoản cú số hạng thiết bị 2) thông qua số hạng đứng ngay tức khắc trước nó nhân hoặc chia một số tự nhiên.

Ví dụ: 1024, 512, 256, 128, …

Dãy số trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng ngay lập tức sau bằng số hạng đứng tức thời trước phân chia cho 2.

c) từng số hạng (kể từ số hạng máy 3) bằng tổng nhì số hạng đứng ngay tức thì trước nó.

Ví dụ: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…

Dãy số được viết theo quy luật: từ bỏ số hạng sản phẩm ba, số hạng đứng sau bởi tổng nhị số hạng đứng ngay thức thì trước nó (3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3, ….)

3. Hàng số phương pháp đều

*) kiếm tìm số số hạng của dãy số phương pháp đều

Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách giữa hai số hạng tiếp tục + 1

Ví dụ. kiếm tìm số số hạng của hàng số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của hàng số đã cho là:

(100 – 1) : 3 + 1 = 34 (số hạng)

Đáp số: 34 số hạng

*) Tính tổng của hàng số giải pháp đều

Tổng = (Số đầu + Số cuối) × Số số hạng : 2

Ví dụ. Tính tổng của hàng số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của dãy số trên là: 34 số hạng

Tổng của dãy số bên trên là:

(100 + 1) × 34 : 2 = 1717

Đáp số: 1717

DẤU HIỆU phân tách HẾT

1. Dấu hiệu chia hết mang đến 2

Các số tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết mang đến 2.

Ví dụ:

12, 14, 16, 18 là rất nhiều số chia hết cho 2 vì bao gồm chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8

11, 13, 15, 17 là phần lớn số không phân chia hết mang lại 2 vì có chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7

- Số chia hết đến 2 là số chẵn.

- Số không phân chia hết đến 2 là số lẻ.

2. Dấu hiệu chia hết đến 5

Các số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết đến 5.

Ví dụ:

945, 3000 là rất nhiều số chia hết mang lại 5 bởi số đó gồm chữ số tận thuộc lần lượt là 5, 0

10, 25 là đều số phân chia hết đến 5 bởi vì những số đó gồm tận cùng là 0, 5

3. Tín hiệu chia hết mang lại 9

Các số có tổng các chữ số phân chia hết đến 9 thì phân chia hết mang lại 9.

Các số gồm tổng những chữ số không phân tách hết mang đến 9 thì không phân chia hết cho 9.

Ví dụ:

a) 657 : 9 = 73

Ta có:

6 + 5 + 7 = 18

18 : 9 = 2

b) 451 : 9 = 50 (dư 1)

Ta có:

4 + 5 + 1 = 10

10 : 9 = 1 (dư 1)

4. Tín hiệu chia hết mang lại 3

Các số bao gồm tổng các chữ số phân tách hết mang lại 3 thì phân chia hết mang lại 3.

Các số gồm tổng những chữ số không phân chia hết mang đến 3 thì không chia hết mang đến 3.

Xem thêm: “ To Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? Cách Dùng To Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Ví dụ:

a) 63 : 3 = 21

Ta có:

6 + 3 = 9

9 : 3 = 3

b) 125 : 3 = 41 (dư 2)

Ta có:

1 + 2 + 5 = 8

8 : 3 = 2 (dư 2)

CẤU TẠO SỐ

Sử dụng cấu trúc số:

*

Ví dụ: mang đến số bao gồm 2 chữ số, nếu đem tổng các chữ số cộng với tích các chữ số của số đã mang đến thì bằng chính số đó. Tra cứu chữ số hàng đơn vị của số sẽ cho.