Câu hỏi :

Cho m gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Na vào nước dư, sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc) cùng 1,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 


*