Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( x ight)) là số nghiệm bội lẻ của phương trình (g'left( x ight) = 0).

Bạn đang xem: Cho hàm số fx có bảng biến thiên như sau


Đặt (gleft( x ight) = fleft( x^2 - 2x ight)) ta gồm (g'left( x ight) = left( 2x - 2 ight)f'left( x^2 - 2x ight)).

(g'left( x ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 1\f'left( x^2 - 2x ight) = 0endarray ight.).

Dựa vào BBT ta thấy (f'left( x^2 - 2x ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx^2 - 2x = 0\x^2 - 2x = 3endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = 2\x = -1\x = 3endarray ight.)

( Rightarrow ) Phương trình (g'left( x ight) = 0) có 5 nghiệm đơn (x = 0,,,x = 2,,,x = 3,x=-1,x=1)

Vậy hàm số sẽ cho bao gồm 5 điểm rất trị.


Đáp án nên chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Cực trị của hàm số - ĐGNL ĐHQG Hà NộiLuyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ có đạo hàm bên trên $left( a;b ight)$. Trường hợp $f"left( x ight)$ đổi vệt từ âm sang trọng dương qua điểm $x_0$thuộc ((a;b)) thì


Giả sử $y = fleft( x ight)$ gồm đạo hàm cấp ba trên $left( a;b ight)$. Nếu như $left{ egingatheredf"left( x_0 ight) = 0 hfill \ f""left( x_0 ight) > 0 hfill \ endgathered ight.$ thì


Nếu $x_0$ là vấn đề cực đái của hàm số thì $fleft( x_0 ight)$ là:


Nếu $x_0$ là điểm cực lớn của hàm số thì $left( x_0;fleft( x_0 ight) ight)$ là:


Cho các phát biểu sau:

1. Hàm số $y = fleft( x ight)$ đạt cực to tại $x_0$ khi và chỉ còn khi đạo hàm đổi vệt từ dương thanh lịch âm qua $x_0$.

2. Hàm số $y = fleft( x ight)$ đạt rất trị trên $x_0$ khi và chỉ khi $x_0$ là nghiệm của đạo hàm.

3. Nếu như $f"left( x_0 ight) = 0$ và $f""left( x_0 ight) = 0$ thì $x_0$ không hẳn là cực trị của hàm số $y = fleft( x ight)$ sẽ cho.

4. Giả dụ $f"left( x_0 ight) = 0$ và $f""left( x_o ight) > 0$ thì hàm số đạt cực đại tại $x_0$.

Các phát biểu đúng là:


Điều kiện để hàm số bậc ba không tồn tại cực trị là phương trình $y" = 0$ có:


Chọn phát biểu đúng:


Số điểm rất trị của đồ thị hàm số $y = dfracx - 12 - x$ là:


Phương trình con đường thẳng đi qua hai điểm rất trị của vật thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ là:


Hàm số nào sau đây không tất cả cực trị?


Hàm số $fleft( x ight) = 2sin 2x - 3$ đạt cực tiểu tại:


Đồ thị hàm số nào tiếp sau đây có $3$ điểm cực trị?


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ gồm đạo hàm $f"left( x ight) = left( x -1 ight)left(x^2- 2 ight)left( x^4 - 4 ight)$. Số điểm rất trị của hàm số $y = fleft( x ight)$ là:


Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ bao gồm $2$ điểm rất trị$A,;B.$ diện tích tam giác$OAB;$ với $O(0;0)$ là cội tọa độ bằng:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả bảng đổi thay thiên trên khoảng tầm $left( 0;2 ight)$ như sau:


*

Khẳng định nào sau đó là khẳng định đúng:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả bảng biến thiên như sau:


*

Khẳng định làm sao sau đấy là khẳng định sai:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ tất cả bảng trở thành thiên như sau. Xác định nào dưới đấy là đúng?


*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ gồm bảng thay đổi thiên như hình bên dưới, chọn xác định sai:


*

Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ đạt cực tiểu tại:


Cho hàm số $y = dfrac - x^2 + 3x + 6x + 2$, chọn kết luận đúng:


Cho hàm số bậc hai $y = fleft( x ight)$ gồm đồ thị như hình vẽ bên, một hàm số $gleft( x ight)$ xác định theo $fleft( x ight)$ gồm đạo hàm $g"left( x ight) = fleft( x ight) + m$. Tìm tất cả các giá trị thực của thông số $m$ nhằm hàm số $gleft( x ight)$ không có cực trị.


*

Điểm thuộc đường thẳng (d:x-y-1=0) bí quyết đều hai điểm cực trị của đồ vật thị hàm số (y=x^3-3x^2+2) là


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị như hình vẽ bên.


Trên đoạn (left< - 3;,3 ight>,) hàm số sẽ cho có mấy điểm cực trị?


Cho hàm số (fleft( x ight) = ax^3 + bx^2 + cx + d) (với (a,)(b,)(c,)(d in mathbbR) và (a e 0)) tất cả đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x ight) = fleft( - 2x^2 + 4x ight)) là


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm đồ thị (f"left( x ight)) như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và tất cả bảng xét lốt (f"left( x ight)) như sau:

*

Hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả bao nhiêu điểm cực trị?


Cho hàm số (fleft( x ight)) gồm bảng biến chuyển thiên như sau:

*

Số điểm cực trị của hàm số (fleft( x^2 - 2x ight)) là:


Cho hàm số (fleft( x ight)) có đạo hàm (f"left( x ight) = x^2left( x + 2 ight)left( x - 3 ight)). Điểm cực đại của hàm số (gleft( x ight) = fleft( x^2 - 2x ight)) là:


Số điểm cực trị của hàm số (y = left| x^2 - 3x + 2 ight|) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm đạo hàm liên tiếp trên (mathbbR) với đồ thị hàm số (y = fleft( x ight)) như hình mẫu vẽ bên. Tra cứu số điểm rất trị của hàm số (y = 2019^fleft( fleft( x ight) - 1 ight)).


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ liên tục trên $R$ đồng thời hàm số $y = left| fleft( x ight) ight|$ bao gồm đồ thị như mẫu vẽ bên, xác minh số điểm rất trị của đồ thị hàm số $y = fleft( ight)$.

Xem thêm: Đoạn Văn Tả Hoa Hồng Lớp 2, 3 ❤️️15 Bài Văn Tả Ngắn Hay Nhất


Số điểm cực đại của hàm số (y = left( x - 1 ight)left( x - 2 ight)left( x - 3 ight)...left( x - 100 ight)) bằng:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và gồm đồ thị (f"left( x ight)) như mẫu vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số (gleft( x ight) = fleft( - x^2 + x ight)) là:


Cho nhị hàm số bậc tứ (y = fleft( x ight)) với (y = gleft( x ight)) có các đồ thị như hình dưới đây (2 vật dụng thị có đúng 3 điểm chung).

*

Số điểm rất trị của hàm số (hleft( x ight) = f^2left( x ight) + g^2left( x ight) - 2fleft( x ight).gleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đạo hàm (f"(x)) bao gồm đồ thị như hình dưới đây

*

Số điểm rất trị của hàm số (gleft( x ight) = 8fleft( x^3 - 3x + 3 ight) ) (-left( 2x^6 - 12x^4 + 16x^3 + 18x^2 - 48x + 1 ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight) = ax^4 + bx^2 + c) biết (a > 0), (c > 2017) và (a + b + c

*

gmail.com