Bạn đang xem: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện

Đặt năng lượng điện áp có mức giá trị hiệu dụng 60V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc tiếp liền thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1= Iocos(100πt +π4)A. Giả dụ ngắt vứt cuộn cảm L thì cường độ cái điện qua đoạn mạch là i2= Iocos(100πt -π12)A. Biểu thức năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch là:


Đặt vào nhị đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm 0,4π(H) một điện áp chuyển phiên chiều u = Uocos100πt (V). Giả dụ tại thời gian t1điệnáp là 60 (V) thì cường độ loại điện tại thời điểm t1 + 0,035 (s) có độ mập là:


Cho hiệu điện nạm giữa nhị đầu một đoạn mạch luân phiên chiều chỉ bao gồm cuộn cảm thuần L = 1πH là u = 2202 cos(100πt +π3) V. Biểu thức cường độ mẫu điện trong mạch là:


Đặt năng lượng điện áp u = Uocos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần 100√3mắc nối liền với cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm L. Đoạn MB chỉ tất cả tụ điện tất cả điện dung10-42π.Biết điện áp thân hai đầu đoạn mạch AM lệch phaπ3so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Xác định giá trị của L:


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả cuộn dây mắc thông suốt với tụ điện. Độ lệch sóng của điện áp thân hai đầu cuộn dây đối với cường độ mẫu điện trong mạch là π3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện bằng3lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch sóng của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp thân hai đầu đoạn mạch:


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 200V tần số không đổi vào nhì đầu A, B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thiết bị tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần cùng tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn cùng khác không. Với C = C1điện áp hiệu dụng thân hai đầu phát triển thành trở R có giá trị ko đổi với khác không khi chuyển đổi giá trị R của đổi mới trở. Cùng với C = C12 thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL bằng:


Đặt năng lượng điện áp u = Uocos(ωt) bao gồm ω thay đổi được vào nhì đầu đoạn mạch có cuộn cảm thuần có độ tử cảm L, điện trở thuần R với tụ điện bao gồm điện dung C mắc nối tiếp. Khiω1LCthì:


Khi tất cả một chiếc điện luân phiên chiều chạy qua cuộn dây gồm điện trở thuần R = 50Ω thì hệ số hiệu suất của cuộn dây bằng 0,8. Cảm chống của cuộn dây kia là:


Một đoạn mạch chuyển phiên chiều nối liền AB bao gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện gồm điện dung C. Điện áp giữa hai đầu đoạn AB là: u = Uo2 cosωt (V) thì điện áp bên trên L là uL= Uo2cos(ωt +π3) (V). Hy vọng mạch xảy ra cộng hưởng trọn thì điện dung của tụ bằng:


Khi để hiệu điện gắng không đổi 30V vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở thuần mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm 14π(H) thì mẫu điện vào mạch được coi là dòng điện một chiều gồm cường độ 1A. Nếu đặt vào nhị đầu đoạn mạch này điện áp u = 1502cos(120πt) (V) thì biểu thức của cường độ loại điện vào mạch là:


Một đoạn mạch mắc nối liền gồm: tụ điện có dung chống ZCvà cuộn cảm thuần tất cả cảm chống ZL = 0,5ZC. Điện áp thân hai đầu tụ:uC= 100cos(100πt +π6) V. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:


Khi đặt hiệu điện gắng u = Uosin(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì hiệu điện thay hiệu dụng giữa hai đầu năng lượng điện trở, nhì đầu cuộn dây cùng hai bảntụ theo lần lượt là 30V, 120V, 80V, quý giá của Uobằng:


Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(120πt +π3)V vào nhị đầu một cuộn cảm gồm độ từ cảm 16πH. Tại thời khắc điện áp thân hai đầu cuộn cảm là 402V thì cường độ cái điện qua cuộn cảm là 1A. Biểu thức cường độ cái điện qua cuộn cảm là:


Một đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần R1mắc tiếp liền với tụ điện gồm điện dung C, đoạn mạch MB có điện trở thuần R2mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L. Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u = Uocosωt (Uovà ω không đổi) vào nhị đầu đoạn mạch AB thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi ấy LCω2= 1 cùng độ lệch sóng giữa uAMvà uMBlà 90o. Nếu để điện áp bên trên vào hai đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng:


Một đoạn mạch tất cả điện trở R = 20Ω tiếp nối với một cuộn dây. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp luân chuyển chiều u = 2002cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng thân hai đầu điện trở và hai đầu cuộn dây lần lượt là 60V và 160V. Điện trở thuần của cuộn dây có mức giá trị tương xứng là:
Xem thêm: Phong Trào Đồng Khởi Ở Bến Tre Nổ Ra Vào Thời Gian Nào? ? Đồng Khởi Movement

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam