Một loại phân supephotphat kép có chứa 75% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là


Cho các phát biểu sau:

(1). polietilen, PVC, teflon, nhựa rezol, thủy tinh plexiglas là các polime dùng làm chất dẻo.

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau về anilin

(2). Cao su lưu hóa là một polime bán tổng hợp.

(3). Trùng hợp isopren ta được cao su thiên nhiên.

(4). Cao su buna-N có tính đàn hồi và độ bền cao hơn cao su buna

(5). Công thức cấu tạo thu gọn của tinh bột là (C6H7O2(OH)3)n tương tự xenlulozơ.

(6). Các amino axit đều độc.

(7). Để phân biệt len lông cừu và tơ visco, người ta lấy mẫu thử và đốt.

(8). Sobitol, glucozơ và alanin là những hợp chất hữu cơ tạp chức.

(9). Các amin có 1, 2 nguyên tử cacbon trong phân tử đều là các chất khí ở điều kiện thường.

(10). Nhựa novolac, tơ lapsan, nilon-6,6, tơ enang đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Số phát biểu đúng là


Câu 3:


Dẫn m gam hỗn hợp X chứa 2 ancol qua ống sứ chứa CuO đun nóng, thu được hỗn hợp Y chứa 2 anđehit đều no, mạch hở và không phân nhánh; đồng thời khối lượng ống sứ giảm 5,12 gam. Lấy toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3đun nóng thu được 86,4 gam Ag. Mặt khác đốt cháy m gam X cần dùng 0,42 mol O2 . Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là


Câu 4:


Cho các phát biểu sau:

(1). Các chất NaOH, KOH, Ca(OH)2 đều tan tốt trong nước tạo thành dung dịch bazơ mạnh.

(2). Do có 2 nhóm -OHnên tính bazơ của dung dịch Ca(OH)2mạnh hơn dung dịch NaOH.

(3). Hỗn hợp Ca, Na, Al (các chất có số mol bằng nhau) tan hết trong H2O dư.

(4). Trong các hợp chất của kim loại kiềm thì hợp chất của natri có nhiều ứng dụng hơn cả.

(5). Đun nóng nước cứng toàn phần, lọc bỏ kết tủa thu được nước cứng vĩnh cửu.

(6). Thạch cao nung có công thức CaSO4.2H2O được dùng để đúc tượng, bó bột.

(7). Để vôi sống trong không khí một thời gian thì vôi sẽ bị chảy rữa và bị vón cục.

(8). Trong nhóm IA, đi từ trên xuống dưới, nhìn chung bán kính nguyên tử của các kim loại tăng.

(9). Trong các kim loại nhóm IIA thì Ca có nhiều ứng dụng hơn cả.

(10). NaCl có tác dụng sát khuẩn do có độc tính cao.

Số phát biểu đúng là


Câu 5:


Hỗn hợp X chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng liên tiếp. Y là axit không no có một liên kết C=C trong phân tử, đơn chức, mạch hở. Trộn X và Y với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 19: 108 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,465 mol O2 thu được 0,43 mol CO2. Nếu este hóa (H=100%) hỗn hợp Z thì khối lượng este thu được gần nhất với


Câu 6:


Cho các phát biểu sau:

1. Thành phần chính của supephotphat đơn là Ca(H2PO4)2

2. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo % về khối lượng của K2O ứng với kali trong phân.

3. Một trong những nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân lân nhân tạo hiện nay là H2SO4 .

4. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo % về khối lượng của nitơ trong phân.

5. Phân bón amophot là hỗn hợp muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

6. Phân bón nitrophotka là phân hỗn hợp.

7. Phân lân nung chảy thích hợp cho đất chua.

8. Chỉ bón phân đạm amoni cho các loại đất ít chua hoặc đã được khử chua trước bằng vôi.

9. Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2SiO3 .

10. Có thể dùng phân lân tự nhiên bón cho một số loại cây trồng.

Số phát biểu đúng là:


Câu 7:


Trong các nhận xét sau, có bao nhiêu nhận xét đúng?

(1). Khác với axit axetic, glyxin có thể tham gia phản ứng với axit HCl hoặc phản ứng trùng ngưng.

(2). Giống với axit axetic, dung dịch các amino axit hòa tan được CuO. .

(3). Axit axetic và axit glutaric có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

(4). Thủy phân peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr có thể thu được 4 tripeptit có chứa Phe.

(5). Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch anbumin thấy tạo dung dịch màu tím.

(6). Các peptit đều là các chất rắn, dễ tan trong nước và tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

(7). Dung dịch các peptit đều hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu tím.

(8). Liên kết giữa các phân tử amino axit là liên kết hiđro bền vững nên các amino axit đều khó nóng chảy

(9). Trùng ngưng các amino axit thì thu được polipeptit


Câu 8:


Cho sơ đồ phản ứng:Protein→+HBrX→tp+NaOHY→to+CuOZ

Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức của X, Y, Z lần lượt là


Câu 9:


Cho X là một hợp chất hữu cơ đơn chức (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O) tác dụng hoàn toàn với 1 lít dung dịch KOH 2,4M rồi cô cạn thì thu được 210 gam chất rắn khan Y và m gam ancol Z. Oxi hóa không hoàn toàn m gam ancol Z bằng oxi có xúc tác thì thu được hỗn hợp T. Chia T thành 3 phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam Ag.

- Phần 2 tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4,48 lít khí (ở đktc).

Xem thêm: Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Năm 2016 (Có Đáp Án), Đề Thi, Đáp Án Môn Toán Vào Lớp 10 Ở Tp

- Phần 3 tác dụng với Na (vừa đủ) thu được 8,96 lít khí (ở đktc) và 51,6 gam chất rắn khan.

X là:


Câu 10:


Hỗn hợp X gồm valin và glyxylalanin. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng, thu được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Giá trị của a là


Câu 11:


Phát biểu sai là?


Câu 12:


Từ chất hữu cơ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol các chất)

*

Khối lượng phân tử của G là


Câu 13:


X và Y (MXMY) là hai peptit mạch hở, đều tạo bởi glyxin và alanin (X và Y hơn kém nhau một liên kết peptit), Z là (CH3COO)3C3H5. Đun nóng 31,88 g hỗn hợp T gồm X, Y, Z trong 1 lít dung dịch NaOH 0,44M vừa đủ, thu được dung dịch B chứa 41,04 gam hỗn hợp muối. Biết trong T nguyên tố oxi chiếm 37,139% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của Y có trong T gần nhất với


Câu 14:


Cho m gam hỗn hợp gồm Al4C3, CaC2 và Ca vào nước (dùng rất dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X và 3,12 gam kết tủa. Cho hỗn hợp khí X đi chậm qua Ni, đun nóng thu được hỗn hợp khí Y chỉ chứa các hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 bằng 9,45. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy lượngBr2 phản ứng là 19,2 gam. Giá trị của m là


Câu 15:


Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M gồm este đơn chức X và hiđrocacbon không no Y (phân tử Y nhiều hơn phân tử X một nguyên tử cacbon), thu được 0,65CO2 mol và 0,4 mol H2O Phần trăm khối lượng của Y trong M là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam