Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Cho 6 72 gam fe vào 400ml dung dịch hno3 1m

1,92.

B. 3,20.

C. 0,64.

D. 3,84.


*

Đáp án A

n Fe = 0 , 12 ; n HNO 3 = 0 , 4

Tương tự như Câu 6, trong dung dịch X, gọi

*


Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 3,84.

B. 3,20

C. 1,92

D. 0,64


Chọn C

Ta có nFe = 0,12 mol; nHNO3 = 0,4 mol

Fe + 4HNO3→Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

0,1 ← 0,4 → 0,1

(dư 0,02)

Fe còn dư + 2Fe(NO3)3→3Fe(NO3)2

0,02 → 0,04

(còn dư 0,06)

Dung dịch X chứa Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 còn dư

Khi cho Cu và dung dịch X thì:

Cu + 2Fe(NO3)3còn dư →Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

0,03 ← 0,06

Vậy mCu tối đa = 64.0,03 = 1,92g


Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch H N O 3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 3,20.

B. 3,84.

C. 1,92.

D. 0,64.


Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch H N O 3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 0,64.

B. 3,20.

C. 1,92.

D. 3,84.


Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

A.1,92

B.3,20

C.0,64

D.3,84


Đáp án A

*

→ HNO3 hết , sau phản ứng có : Fe(NO3)30,1 mol ; Fe dư : 0,02 mol

Lượng Cu tối đa đuợc hoà tan hết là khi nó tham gia cả hai phản ứng :

*

→ Sau phản ứng Fe(NO3)3dư : 0,1 – 0,04 = 0,06 mol

*

→ Số mol Cu tối đa được hoà tan là : 0,03 mol → mCu= 0,03.64 = 1,92 gam


Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 1,92.

B. 3,20

C. 0,64

D. 3,84


Đáp án A

Số mol Fe=0,12(mol) số mol HNO3=0,4 (mol)

Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO+2H2O Fe + 2Fe(NO3)3→3Fe(NO3)2

0,1 0,4 0,1 0,02 0,04

Fe(NO3)3 dư=0,1-0,04=0,06(mol)

Cu + 2Fe(NO3)3→Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2

0,03 0,06

mCu=0,03.64=1,92(g)


Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A.3,84.

B. 0,64.

C. 3,20

D. 1,92


Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 3,84

B. 0,64

C.

Xem thêm: Cư Dân Phương Đông Thời Cổ Đại Đã Có Những Đóng Góp Gì Về Mặt Văn Hóa Cho Nhân Loại

3,20

D. 1,92


Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

A. 1,92 gam

B. 3,20 gam

C. 0,64 gam

D. 3,84 gam


Đáp án A

nFe = 0,12 mol → ne cho = 0,36 mol; nHNO3 = 0,4 mol → ne nhận = 0,3 mol - Do ne cho > ne nhận → Fe còn dư → dung dịch X có Fe2+ và Fe3+

- Các phản ứng xảy ra là:

*

→ mCu = 0,03.64 = 1,92 gam


Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M , phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch A. Dung dịch A có thể hòa tan tối đa m gam Cu và tạo ra dung dịch B . Cô cạn dung dịch B thu được x gam muối . Tính m , x