Cho 11,36 gam láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau bội nghịch ứng được m gam muối hạt khan. Quý giá m là:


- áp dụng cách thức qui thay đổi nguyên tử

Qui thay đổi 11,36 gam láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11 36g hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 fe3o4 phản ứng hết với dung dịch hno3

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- áp dụng công thức giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10) 


Cách 1: áp dụng phương thức qui thay đổi nguyên tử

Qui thay đổi 11,36 gam láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là tất cả hổn hợp của x mol Fe với y mol O.

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) với (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: áp dụng cách làm giải nhanh.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray) 


Đáp án yêu cầu chọn là: d


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập quy đổi sắt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nung m gam bột sắt trong oxi nhận được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà rã hết các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm m là:


Vào rứa kỷ XVII các nhà khoa học đã mang được một mẩu sắt nguyên chất từ các mảnh vỡ vạc của thiên thạch. Sau khi đem đến phòng phân tích do bảo quản không giỏi nên nó bị oxi trở thành m gam hóa học rắn X có Fe và những oxit của nó. Để xác định trọng lượng của mẩu fe thì các nhà khoa học đã đến m gam chất rắn X trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được khí NO duy nhất với dung dịch muối bột Y. Cô cạn dung dịch muối Y trọng lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bởi sắt nguyên chất đó có trọng lượng là:


Cho 11,36 gam láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau bội nghịch ứng được m gam muối hạt khan. Quý giá m là:


Nung 8,4 gam sắt trong ko khí, sau phản ứng nhận được m gam X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà rã m gam hỗn hợp X bởi HNO3 dư, nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là:


Nung m gam fe trong ko khí, sau một thời gian ta thu được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X có Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan không còn 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là:


Hoà tan không còn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 sệt nóng nhận được 4,48 lít khí màu sắc nâu nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được 145,2 gam muối bột khan, giá trị m là:


Hoà tan trọn vẹn 49,6 gam hh X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, lạnh thu được hỗn hợp Y và 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần xác suất về khối lượng của oxi trong hỗn hợp X và trọng lượng muối trong dung dịch Y theo thứ tự là:


Để khử trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 phải 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 sệt nóng thì chiếm được thể tích V ml SO2 (đktc). Quý hiếm V(ml) là:


Hỗn đúng theo X gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan không còn vào dung dịch Y gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được hỗn hợp Z. Nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho tới khi chấm dứt thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 đề xuất dùng và thể tích khí thoát ra sinh hoạt đktc là:


Nung x mol Fe cùng 0,15 mol Cu trong không gian một thời gian thu được 63,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí SO2 (đktc). Cực hiếm của x mol là


Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Hỗn hợp Z hòa tan về tối đa 5,04 gam Fe hình thành khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là thành phầm khử nhất của N+5. Số mol HNO3 vẫn phản ứng là


Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng, dư. Sau phản nghịch ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) cùng dung dịch đựng 6,6 gam các thành phần hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu vào X là


Cho 52 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98% (to), phản ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), hỗn hợp M đựng 108 gam 2 muối hạt sunfat cùng 1,6 gam chất rắn không tan chỉ bao gồm một kim loại. Quý hiếm của m là


Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 với S bằng HNO3 nóng dư thu được 9,072 lít khí màu sắc nâu tuyệt nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch Y. Phân tách dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho công dụng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 tan trong dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z trong bầu không khí đến cân nặng không đổi được a gam chất rắn.

Xem thêm: Chiều Nao Tiễn Nhau Đi Khi Bóng Ngả Xế Tàn, Lời Bài Hát Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Giá trị của m và a thứu tự là:


Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lít oxi với thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Phương diện khác cho 6,48 gam X tác dụng dung dịch HNO3 nóng dư chiếm được V lít khí color nâu nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Mang đến dung dịch Y công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Quý giá của V và m thứu tự là:


Hỗn hòa hợp X có Fe3O4, CuO, Al, trong những số đó oxi chiếm 25% khối lượng. đến 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X (to), sau một thời gian thu được chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được dung dịch chứa 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của m gần nhất với cái giá trị nào dưới đây ?


Hòa tan hết a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (lấy dư 10% so với lượng phải dùng) thu được dung dịch X. đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X chiếm được b gam kết tủa. Biết thành phầm khử của N+5

là khí NO duy nhất, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a và b là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.