Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Chất khí được thải ra trong quá trình quang hợp là

A. CO2.

Bạn đang xem: Chất khí được thải ra trong quá trình quang hợp là

B. O2.

C. H2.

D. N2.

 

Sản phẩm của quá trình quang hợp ở thực vật là:

A. ATP, C6H12O6, O2, H2O

B. C6H12O6, O2, ATP

C. C6H12O6, O2, H2O

D. H2O, CO2

 

Quang hợp được chia thành mấy pha?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Trong quá trình quang hợp cây xanh đã thải ra khí gì:

A. Khí N2. B. Khí O2. C. Khí CO2. D. Khí H2.

Đáp án: Khí O2


Phân tích thành phần không khí hít vào và thở ra ở người, người ta thu được kết quả;

Loại khí

Không khí hít vào

Không khí thở ra

O2

20,9%

16,4%

CO­2

0,03%

4,1%

N­2

79,4%

79,5%

Có bao nhiêu kết luận sai?

I. O2 và CO2 tham gia vào sự trao đổi khí.

II. Cơ thể lấy O2 và thải CO2 trong quá trình hô hấp.

III. Nitơ cũng tham gia vào quá trình trao đổi khí.

IV. Nitơ trong không khí thở ra nhiều hơn trong không khí hít vào

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án A

Nitơ thải ra nhiều hơn so với lấy vào là do thể tích khí CO2 thải ra hơi thấp hơn thể tích O2 hấp thụ dẫn đến sự thay đổi tỉ lệ nitơ trong khí thải ra chứ không phải có sự trao đổi nitơ


Phân tích thành phần không khí hít vào và thở ra ở người, người ta thu được kết quả:

Loại khí

Không khí hít vào

Không khí thở ra

O2

20,9%

16,4%

CO2

0,03%

4,1%

N2

79,4%

79,5%

Có bao nhiêu kết luận sai?

I. O2 và CO2 tham gia vào sự trao đổi khí.

II. Cơ thể lấy O2 và thải CO2 trong quá trình hô hấp.

III. Nitơ cũng tham gia vào quá trình trao đổi khí.

IV. Nitơ trong không khí thở ra nhiều hơn trong không khí hít vào.

A. 1.

B. 2.

C.3.

D. 4.


Nitơ thải ra nhiều hơn so với lấy vào là do thể tích khí CO2 thải ra hơi thấp hơn thể tích O2 hấp thụ dẫn đến sự thay đổi tỉ lệ nitơ trong khí thải ra chứ không phải có sự trao đổi nitơ.

Vậy: A đúng


Trong quá trình quang hợp, O2 được thải ra có nguồn gốc từ chất nào sau đây?

A. APG.

B. C6H12O6.

C. CO2.

D. H2O.


Đáp án D

Trong pha sáng diệp lục mất e- giành giật e- của nước gây nên quá trình quang phân li nước để lấy e- bù đắp e- đã mất đồng thời tạo H+ và O2.

2H2O → 4H+ + O2 + 4e-

Thí nghiệm chứng minh O2 tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc tử nước:

Người ta dùng Oxi được đánh dấu phóng xạ O18 trong các phân tử nước tham gia quang hợp. Và thu lại Oxi được giải phóng ra trong quang hợp kiểm tra đồng vị thấy rằng đó là Oxi được đánh dấu phóng xạ O18.


Trong quá trình quang hợp, O2 được thải ra có nguồn gốc từ chất nào sau đây?

A. APG.

B. C6H12O6.

C. CO2.

D. H2O.


Đáp án D

Trong pha sáng diệp lục mất e- giành giật e- của nước gây nên quá trình quang phân li nước để lấy e- bù đắp e- đã mất đồng thời tạo H+ và O2.

2H2O → 4H+ + O2 + 4e-

Thí nghiệm chứng minh O2 tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc tử nước:

Người ta dùng Oxi được đánh dấu phóng xạ O18 trong các phân tử nước tham gia quang hợp. Và thu lại Oxi được giải phóng ra trong quang hợp kiểm tra đồng vị thấy rằng đó là Oxi được đánh dấu phóng xạ O18.


Quang hợp là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được lá hấp thụ để tạo ra cacbonhiđrat và oxy từ khí CO2 và H2O


Câu 2: Quá trình hô hấp ở thực vật là:

 A. Quá trình dị hoá, biến đổi hợp chất hữu cơ phức tạp thành các hợp chất đơn giản 

B. Quá trình hấp thụ khí O2 thải khí CO2 của thực vật.

Xem thêm: Phương Pháp Nghiên Cứu Lịch Sử Văn Minh Thế Giới, Tieu Luan Mon Lich Su Van Minh The Gioi

C. Quá trình cây sử dụng O2, tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào cơ thể.

D. Quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng