Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các muối: KCl, NH4NO3, CH3COOK, Al2(SO4)3, Na2HPO3, BaCO3, NaHSO3. Số muối trung hoà là

A. 6.

Bạn đang xem: Ch3cook là muối gì

B. 5.

C. 7.

D. 4.*

. Viết phương trình điện li trong nước:

a) Các hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 , Sn(OH)2 , Cr(OH)3 .

b) Các muối : NaCl.KCl , K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O , KCl.MgCl2.6H2O , NaHCO3 , Na2HPO4 , NaH2PO3, Na2HPO3 , NaH2PO2 , Cl , SO4 , (NO3)2 .


câu 1 :Dãy gồm các chất đều là chất điện li mạnh trong nước là:

A. HClO, Ba(OH)2, KNO3. 

B. FeSO4, HCl, H2CO3.

C. HF, Mg(OH)2, Al2(SO4)3.

D. NaCl, H2SO4, NaOH

câu 2 Có bao nhiêu muối axit trong dãy chất sau: NaHCO3, (NH4)2SO4, , NaHS, CH3COOK, Na2SO4, NaHSO4, ?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

câu 3 Khi nhiệt phân, dãy muối rắn nào sau đây đều sinh ra kim loại?

A. AgNO3, Hg(NO3)2.

B. AgNO3, Cu(NO3)2.

C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.

D. Cu(NO3)2, Mg(NO3)


Bài 3. Viết phương trình điện li trong nước:

a) Các hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 , Sn(OH)2 , Cr(OH)3 .

b) Các muối : NaCl.KCl , K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O , KCl.MgCl2.6H2O , NaHCO3 , Na2HPO4 , NaH2PO3, Na2HPO3 , NaH2PO2 , Cl , SO4 , (NO3)2 .


Cho các muối: (1) NaHCO3; (2) K2HPO4; (3) Na2HPO3; (4) NH4HS; (5) KHSO4. Số muối có thể tác dụng với bazơ tương ứng tạo muối trung hòa là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2


Cho các muối: (1) NaHCO3, (2) K2HPO4, (3) Na2HPO3, (4) NH4HS, (5) KHSO4. Số muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ tương ứng tạo muối trung hòa là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2


¨ giải theo ý của người ra đề: bazơ tương ứng với muối

• (1) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + CO2 + H2O.

• (3) Na2HPO3 là muối trung hòa, H kia đính trực tiếp vào P.

• (5) KHSO4 + KOH → K2SO4 + H2O

⇒ có 4 muối thỏa mãn yêu cầu → chọn đáp án C.


Đáp án C

mà người ra đề muốn nhắc đến là ROH ứng với muối RX. Theo đó:

• (2) K2HPO4 + KOH → K3PO4 + H2O.

• (4) NH4HS + NH4OH → (NH4)2S + H2O

⇒ có 4 muối thỏa mãn yêu cầu


¨ giải theo ý của người ra đề: bazơ tương ứng với muối

• (1) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + CO2 + H2O.

Xem thêm: Đáp Án Báo Cáo Thực Hành Khảo Sát Thực Nghiệm Con Lắc Đơn, Giải Bài Tập Vật Lí 12

• (3) Na2HPO3 là muối trung hòa, H kia đính trực tiếp vào P.

• (5) KHSO4 + KOH → K2SO4 + H2O

⇒ có 4 muối thỏa mãn yêu cầu → chọn đáp án C


Có hiện tượng gì xảy ra khi nhúng quỳ tím vào các dd muối sau đây: CH3COOK, K2CO3, NaCl, Na2S, NH4Cl,FeCl3, Al2(SO4)3, Ba(NO3)2, Na3PO4, BaCl2, Na2SO4.