Cách bấm máy tính nguyên hàmbằng máy tính fx 570es plus

Dạng 1:Cho hàm sốf(x)và các hàm sốFi(x), hãy xác định một trong các hàm sốFi(x)là một nguyên hàm của hàm sốf(x).Cú pháp trên máy tính casio

*
Trong đó:flà hàm số cần xác định nguyên hàm.Fi(x)là các phương án đã cho.Biến A được nhập từ bàn phím để kiểm tra, A là hằng số thỏa mãn tập xác định và có giá trị nhỏ.Nếu kết quả cho ít nhất một giá trị khác 0 thì loại phương án đó.Nếu kết quả luôn cho giá trị bằng 0 với một dãy giá trị của A thì chọn phương án đó.Chú ý: để dễ đọc kết quả ta nên chọn máy tính ở chế độ fix 9 (shift-mod-6-9).Ví dụ: Đề thi minh họa câu 23:
*
Dạng 2:Cho hàm sốf(x)và các hàm sốFi(x), hãy xác định một trong các hàm sốFi(x)là một nguyên hàm của hàm sốf(x), sao choF(x0)= C

Cú phápbấm máy tính nguyên hàm trên máy tính Casio

*
Trong đó:x0và C là những hằng số cho trước.Ví dụ:
*
Dạng 3:Cho hàm sốy = f(x)liên tục trên đoạn . Hãy xác định tích phân của hàm sốy = f(x)trên đoạn .Cú pháp trên máy tính Casio:
*
Ví dụ 1: Đề thi minh họa câu 25:
*

Cách bấm máy tính nguyên hàm như thế nào

Cách tính nguyên hàm bằng máy tính fx 570es plustính nguyên hàm bằng máy tínhbấm máy tính nguyên hàmcach bam may tinh nguyen hamcách tính nguyên hàm bằng máy tínhcách bấm máy tính tích phântính tích phân bằng máy tínhtính nguyên hàm bằng máy tính 570estìm nguyên hàm bằng máy tính