15 bức ảnh cho thấy những sự khác biệt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

15 bức ảnh cho thấy những sự khác biệt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Table Of Contents:
*

Sự khác biệt chính - Đồng vị so với Isobars

Một nguyên tử của một nguyên tố hóa học luôn bao gồm một hạt nhân được bao quanh bởi một đám mây điện tử. Hạt nhân gồm các proton và neutron. Số lượng proton có trong một nguyên tử của một nguyên tố cụ thể luôn giống nhau. Điều này có nghĩa là số lượng proton là một thuộc tính duy nhất của một nguyên tố hóa học. Tuy nhiên, số lượng neutron có trong hạt nhân có thể thay đổi trong các nguyên tử của cùng một nguyên tố. Những dạng khác nhau này được gọi là đồng vị. Khối lượng nguyên tử của một nguyên tố cụ thể là tổng số proton và neutron trong hạt nhân của nguyên tố đó. Đôi khi, khối lượng nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có thể giống nhau mặc dù số nguyên tử của chúng khác nhau. Những hình thức khác nhau được gọi là isobars. Sự khác biệt chính giữa đồng vị và đồng vị là khối lượng nguyên tử của đồng vị khác nhau trong khi khối lượng nguyên tử của đồng vị tương tự nhau.

Bạn đang xem: Các đồng vị có tính chất hóa học khác nhau

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Đồng vị là gì - Định nghĩa, tính chất, ví dụ 2. Isobar là gì - Định nghĩa, tính chất, ví dụ 3. Sự khác biệt giữa đồng vị và đồng vị - So sánh sự khác biệt chính

Thuật ngữ chính: Khối lượng nguyên tử, Số nguyên tử, Isobar, Đồng vị, Hạt nhân, neutron, Proton

*

Đồng vị là gì

Đồng vị là các cấu trúc nguyên tử khác nhau của cùng một nguyên tố. Điều này có nghĩa là các đồng vị có cùng số nguyên tử nhưng khối lượng nguyên tử khác nhau. Điều này là do số nguyên tử là một tính chất duy nhất cho một nguyên tố hóa học do sự hiện diện của cùng một số proton trong hạt nhân. Nhưng khối lượng nguyên tử của các đồng vị có thể khác nhau do khối lượng nguyên tử phụ thuộc vào số lượng neutron có trong hạt nhân và đồng vị có số nơtron khác nhau.

Đồng vị cho thấy sự tương đồng về tính chất hóa học của chúng do tính chất hóa học của một nguyên tố chủ yếu phụ thuộc vào các electron có trong nguyên tử. Đồng vị của một nguyên tố có cùng số electron và cấu hình electron giống nhau.

Các tính chất vật lý của đồng vị có thể khác nhau. Thông thường, các tính chất vật lý phụ thuộc vào khối lượng nguyên tử và các đồng vị có khối lượng nguyên tử khác nhau. Một số ví dụ về các đồng vị bao gồm các đồng vị của Hydrogen, Helium, Carbon, Lithium, v.v.

*

Hình 01: Các đồng vị xuất hiện tự nhiên của Helium

Hình ảnh trên cho thấy cấu trúc nguyên tử của các đồng vị Helium xuất hiện tự nhiên. Ở đây, một đồng vị Helium gồm có 1 neutron trong khi một đồng vị còn lại gồm 2 neutron. Nhưng cả hai đều có cùng số nguyên tử, 2. Khối lượng nguyên tử khác nhau.

Isobar là gì

Isobar là các nguyên tố hóa học có cùng khối lượng nguyên tử. Khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hóa học được tính bằng tổng số lượng proton và neutron. Một proton hoặc neutron đơn độc được gọi là nucleon . Do đó, số lượng nucleon bằng khối lượng nguyên tử. Do đó, isobar có cùng số lượng nucleon. Tuy nhiên, chỉ riêng số lượng proton và neutron luôn khác nhau trong các isobar.

Isobar được cấu tạo từ cùng một số electron. Điều này chỉ ra rằng isobar thể hiện tính chất hóa học tương tự. Các tính chất vật lý cũng giống nhau vì khối lượng nguyên tử là như nhau. Vì số nguyên tử là khác nhau, isobar là các nguyên tố hóa học khác nhau.

Vd: Một loạt các Isobar có khối lượng nguyên tử là 64.

Coban (Co)Niken (Ni)Đồng (Cu)Sắt (Fe)

*

Hình 2: Khối lượng nguyên tử của đồng và niken

Isobar có khối lượng nguyên tử 3.

Hydro (H)Heli (Anh)

Sự khác biệt giữa đồng vị và đồng vị

Định nghĩa

Đồng vị: Đồng vị là các cấu trúc nguyên tử khác nhau của cùng một nguyên tố.

Isobar: Isobar là các nguyên tố hóa học có cùng khối lượng nguyên tử.

Số nguyên tử

Đồng vị: Số nguyên tử của các đồng vị bằng nhau.

Isobars: Số nguyên tử của isobar khác nhau.

Khối lượng nguyên tử

Đồng vị: Khối lượng nguyên tử của các đồng vị khác nhau.

Isobars: Khối lượng nguyên tử của các isobar bằng nhau.

Nguyên tố hóa học

Đồng vị: Đồng vị là thành phần hóa học giống nhau ở các dạng khác nhau.

Isobars: Isobars là các nguyên tố hóa học khác nhau.

Tính chất vật lý

Đồng vị: Các tính chất vật lý khác nhau ở các đồng vị.

Isobars: Hầu hết các tính chất vật lý là tương tự trong isobars.

Phần kết luận

Đồng vị và đồng vị là ví dụ cho mối quan hệ giữa các nguyên tố hóa học. Đồng vị đề cập đến các hình thức khác nhau của cùng một nguyên tố hóa học. Isobars đề cập đến mối quan hệ giữa một số nguyên tố hóa học khác nhau có chung thuộc tính. Do đó, điều rất quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa đồng vị và đồng vị.

Tài liệu tham khảo:

1. Voi Isobar là gì? Nghiên cứu.com. Nghiên cứu.com, nd Web. Có sẵn ở đây. Ngày 20 tháng 7 năm 2017. 2. Helmenstine, tiến sĩ Anne Marie. Một đồng vị là gì? Định nghĩa và ví dụ. Np, nd Web. Có sẵn ở đây. Ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Nghệ An Năm 2021 (3 Môn), Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Nghệ An 2021

Hình ảnh lịch sự:

1. Trực tiếp Helium-3 và Helium-4 ″ Tác giả Uwe W. - Công việc riêng (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia 2. Vỏ điện tử 029 Đồng Đồng (CC BY-SA 2.0 uk) qua Commons Wikimedia 3. Vỏ điện tử 028 Niken (CC BY-SA 2.0 uk) qua Commons Wikimedia


Sự khác biệt giữa hành động và liên kết động từ | Hành động so với động từ kết nối

*

Sự khác biệt giữa hoạt động và thụ động đầu tư | Hoạt động và Đầu tư thụ động

*

Sự khác biệt giữa kênh tiêu hóa của động vật ăn thịt và động vật ăn thịt | Kênh tiêu hóa của động vật ăn cỏ so với động vật ăn thịt

*

Sự khác biệt giữa kênh tiêu hóa của động vật ăn thịt và động vật ăn thịt? Kênh tiêu hóa của động vật ăn thịt là ngắn hơn so với ống tiêu hóa của động vật ăn cỏ.