Bộ bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 8 có đáp án năm 2021

Tài liệu tổng thích hợp 1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 1, học tập kì 2 năm 2021 lựa chọn lọc, có đáp án cụ thể với những dạng bài xích tập đa dạng đầy đủ các mức độ nhấn biết, thông hiểu, vận dụng được biên soạn theo từng bài học để giúp học sinh ôn luyện, củng nuốm lại kỹ năng để ăn điểm cao trong số bài thi môn Toán 8.

Bạn đang xem: Các câu hỏi trắc nghiệm toán 8

*

500 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học kì 1

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 1 Đại số gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 2 Đại số có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 1 Hình học có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 2 Hình học tất cả đáp án

500 bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Đại số bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Đại số có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Hình học có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Hình học gồm đáp án

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức tất cả đáp án

Bài 1: Tích

*
 bằng

A. 5x3y3

B. -5x3y3

C. -x3y3

D. X3y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 2: Tích

*
 bằng

A. -2x4y5

B.

*

C. 2x5y4

D. -2x5y4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án nên chọn là: D


Bài 3: Thu gọn gàng

*
, ta được

A. 12

B. 24

C. 24x2y

D. 12x2y

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 4: Thu gọn gàng biểu thức

*
 ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án phải chọn là: A


Bài 5: Kết quả của phép tính (ax2 + bx – c).2a2x bằng

A. 2a4x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

B. 2a3x3 + bx – c

C. 2a4x2 + 2a2bx2 – a2cx

D. 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: (ax2 + bx – c).2a2x = 2a2x.(ax2 + bx – c)

= 2a2x.ax2 + 2a2x.bx – 2a2x.c

= 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Đáp án cần chọn là: D


Bài 6: Tích

*
 có công dụng bằng

A. 12a4b2 – 4a3b + a3b

B. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

C. 12a3b2 + 4a3b2 + 4a3b

D. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 12a4b2 – 4a3b + a3b = 4a3b.3ab – 4a3b.b + 4a3b.

*

= 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Bài 7: Kết quả của phép tính -4x2(6x3 + 5x2 – 3x + 1) bằng

A. 24x5 + 20x4 + 12x3 – 4x2

B. -24x5 – 20x4 + 12x3 + 1

C. -24x5 – 20x4 + 12x3 – 4x2

D. -24x5 – 20x4 – 12x3 + 4x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: -4x2(6x3 + 5x2 – 3x + 1)

= (-4x2).6x3 + (-4x2).5x2 + (-4x2).(-3x) + (-4x2).1

= -24x5 – 20x4 + 12x3 – 4x2

Đáp án buộc phải chọn là: C


Bài 8: Tích ( x- y)(x + y) có kết quả bằng

A. X2 – 2xy + y2

B. X2 + y2

C. X2 – y2

D. X2 + 2xy + y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có ( x- y)(x + y) = x.x + x.y – x.y – y.y = x2 – y2

Đáp án đề nghị chọn là: C


Bài 9: Tích (2x – 3)(2x + 3) có hiệu quả bằng

A. 4x2 + 12x+ 9

B. 4x2 – 9

C. 2x2 – 3

D. 4x2 + 9

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (2x – 3)(2x + 3) = 2x.2x + 2x.3 – 3.2x + (-3).3

= 4x2 + 6x – 6x – 9 = 4x2 – 9

Đáp án phải chọn là: B


Bài 10: Giá trị của biểu thức p = -2x2y(xy + y2) trên x = -1; y = 2 là

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -1; y = 2 vào biểu thức p. = -2x2y(xy + y2) ta được

P = -2.(-1)2.2<(-1).2 + 22> = -4.2 = -8

Đáp án đề xuất chọn là: B


Trắc nghiệm đông đảo hằng đẳng thức đáng nhớ gồm đáp án

Bài 1: Chọn câu đúng.

A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)2 = A2 + AB + B2

C. (A + B)2 = A2 + B2

D. (A + B)2 = A2 – 2AB + B2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 2: Chọn câu đúng.

A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)(A – B) = A2 – B2

C. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B2

D. (A + B)(A – B) = A2 + B2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm A2 – B2 = (A – B)(A + B)

Đáp án buộc phải chọn là: B


Bài 3: Chọn câu sai.

A. (x + y)2 = (x + y)(x + y)

B. X2 – y2 = (x + y)(x – y)

C. (-x – y)2 = (-x)2 – 2(-x)y + y2

D. (x + y)(x + y) = y2 – x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (x + y)(x + y) = (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 ≠ y2 – x2 đề xuất câu D sai.

Đáp án buộc phải chọn là: D


Bài 4: Chọn câu sai.

A. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2

B. (x – 2y)2 = x2 – 4xy + 4y2

C. (x – 2y)2 = x2 – 4y2

D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 – 4y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (x + 2y)2 = x2 + 2x.2y + (2y)2 = x2 + 4xy + 4y2 đề nghị A đúng

(x – 2y)2 = x2 – 2x.2y + (2y)2 = x2 – 4xy + 4y2 yêu cầu B đúng, C sai.

(x – 2y)(x + 2y) = x2 – (2y)2 = x2 – 4y2 buộc phải D đúng

Đáp án phải chọn là: C


Bài 5: Khai triển 4x2 – 25y2 theo hằng đẳng thức ta được

A. (4x – 5y)(4x + 5y)

B. (4x – 25y)(4x + 25y) 

C. (2x – 5y)(2x + 5y)

D. (2x – 5y)2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có 4x2 – 25y2 = (2x)2 – (5y)2 = (2x – 5y)(2x + 5y)

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 6: Khai triển

*
 theo hằng đẳng thức ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*
 

Đáp án buộc phải chọn là: D


Bài 7: Khai triển (3x – 4y)2 ta được

A. 9x2 – 24xy + 16y2

B. 9x2 – 12xy + 16y2

C. 9x2 – 24xy + 4y2

D. 9x2 – 6xy + 16y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (3x – 4y)2 = (3x)2 – 2.3x.4y + (4y)2 = 9x2 – 24xy + 16y2

Đáp án phải chọn là: A


Bài 8: Khai triển

*
 ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án đề nghị chọn là: B


Bài 9: Biểu thức

*
 bằng

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 

*

Đáp án buộc phải chọn là: B


Bài 10: Viết biểu thức 25x2 – 20xy + 4y2 dưới dạng bình phương của một hiệu

A. (5x – 2y)2

B. (2x – 5y)2

C. (25x – 4y)2

D. (5x + 2y)2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm 25x2 – 20xy + 4y2 = (5x)2 – 2.5x.2y + (2y)2 = (5x – 2y)2

Đáp án nên chọn là: A


Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Bài 1: hãy chọn câu sai.

A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm vào một nửa phương diện phẳng có bờ là mặt đường thẳng chứa ngẫu nhiên cạnh như thế nào của tứ giác.

B. Tổng những góc của một tứ giác bởi 1800.

C. Tổng những góc của một tứ giác bởi 3600.

D. Tứ giác ABCD là hình tất cả đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong những số ấy bất kì nhị đoạn thẳng nào thì cũng không nằm trong một mặt đường thẳng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Định lý: Tổng những góc của một tứ giác bằng 3600 đề xuất C đúng, B sai.

Đáp án đề nghị chọn là: B


 

Bài 2: Các góc của tứ giác có thể là:

A. 4 góc nhọn

B. 4 góc tầy

C. 4 góc vuông

D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tổng những góc trong 1 tứ giác bởi 3600.

Các góc của tứ giác rất có thể là 4 góc vuông vì khi ấy tổng các góc của tứ giác này bởi 3600.

Các ngôi trường hợp còn lại không thỏa mãn nhu cầu định lí tổng các góc vào tam giác.

Đáp án nên chọn là: C


Bài 3: Cho hình vẽ bên dưới đây. Chọn xác minh sai.

*

A. Nhì đỉnh kề nhau: A cùng B, A và D

B. Nhì đỉnh đối nhau: A với C, B và D

C. Đường chéo: AC, BD

D. Các điểm nằm trong tứ giác là E, F và điểm nằm không tính tứ giác là H

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy những điểm E, H nằm bên phía ngoài tứ giác cùng điểm F nằm phía bên trong tứ giác ABCD bắt buộc D sai.

Đáp án phải chọn là: D


 

Bài 4: Chọn câu đúng nhất trong những câu sau thời điểm định nghĩa tứ giác ABCD:

A. Tứ giác ABCD là hình tất cả 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA

B. Tứ giacs ABCD là hình tất cả 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong các số đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một mặt đường thẳng

C. Tứ giác ABCD là hình có 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA trong những số ấy hai đoạn trực tiếp kề một đỉnh tuy nhiên song cùng với nhau

D.Tứ giác ABCD là hình có 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA và 4 góc tại đỉnh bằng nhau.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tứ giác ABCD là hình bao gồm 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong các số ấy bất kì nhị đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm bên trên một đường thẳng

Đáp án yêu cầu chọn là: B


 

Bài 5: Cho hình mẫu vẽ sau. Lựa chọn câu sai.

*

A. Nhị cạnh kề nhau: AB, BC

B. Hai cạnh đối nhau: BC, AD

C. Nhì góc đối nhau: và

D. Những điểm nằm ngoài: H, E

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tứ giác ABCD có các cặp góc đối nhau là , cùng , còn và là nhì góc kề nhau cần C sai

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 6: Cho mẫu vẽ sau. Lựa chọn câu đúng.

*

A. Hai đỉnh kề nhau: A, C

B. Nhì cạnh kề nhau: AB, DC

C. Điểm M nằm ko kể tứ giác ABCD và điểm N phía trong tứ giác ABCD

D. Điểm M phía bên trong tứ giác ABCD và điểm N nằm ngoài tứ giác ABCD

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy: Điểm M nằm không tính tứ giacsABCD với điểm N bên trong tứ giác ABCD.

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 7: Cho tứ giác ABCD có

*
. Số đo góc C bằng:

A. 1370

B. 1360

C. 360

D. 1350

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 8: Cho tứ giác ABCD, trong các số đó

*
?

A. 2200

B. 2000

C. 1600

D. 1300

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong tứ giác ABCD có:

*

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bài 9: Cho tứ giác ABCD tất cả

*
. Số đo góc xung quanh tại đỉnh B bằng:

A. 650

B. 660

C. 1300

D. 1150

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 10: Cho tứ giác ABCD gồm

*
. Số đo góc kế bên tại đỉnh D bằng:

A. 1130

B. 1070

C. 730

D. 830

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Trắc nghiệm Hình thang gồm đáp án

Bài 1: Hãy lựa chọn câu sai.

A. Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh đối song song.

B. Nếu như hình thanh tất cả hai ở bên cạnh song tuy nhiên thì tất cả các cạnh của hình thang bởi nhau.

C. Giả dụ một hình thang bao gồm hai cạnh đáy đều nhau thị hai lân cận bằng nhau, hai lân cận song song.

D. Hình thang vuông là hình thang bao gồm một góc vuông.

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Hình thang là tứ giác bao gồm hai cạnh đối tuy nhiên song cần A đúng.

+ nếu một hình thang gồm hai sát bên song tuy nhiên thì hai bên cạnh bằng nhau, nhị cạnh đáy bằng nhau nên B không nên vì kề bên và cạnh đáy chưa chắc bằng nhau.

+ ví như một hình thang bao gồm hai cạnh đáy cân nhau thì hai ở bên cạnh song tuy vậy và bằng nhau nên C đúng.

+ Hình thang vuông là hình thang gồm một góc vuông yêu cầu D đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 2: Câu như thế nào sau đây là đúng khi nói đến hình thang:

A. Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh đối song song.

B. Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối bởi nhau

C. Hình thang là tứ giác có hai cạnh kề bởi nhau

D. Cả A, B, C hầu hết sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định nghĩa: ”Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy nhiên song” nên A đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bài 3: Chọn câu đúng nhất.

A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bởi nhau.

B. Trong hình thang cân, hai ở bên cạnh bằng nhau.

C. Trong hình thang cân, nhì đường chéo cánh bằng nhau

D. Cả A, B, C hồ hết đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Hình thang cân là hình thang gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.

+ trong hình thang cân, hai lân cận bằng nhau.

+ vào hình thang cân, nhị đường chéo bằng nhau.

Vậy cả A, B, C những đúng

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Bài 4: Hình thang ABCD gồm

*
Số đo góc  là:

A. 1300

B. 1400

C. 700 

D. 1200

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng những góc của một tứ giác bằng 3600 nên:

*

Đáp án nên chọn là: A


Bài 5: Hình thang ABCD gồm

*
Số đo góc  là:

A. 1300

B. 1400

C. 700 

D. 1100

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng những góc của một tứ giác bởi 3600 nên:

*

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 6: Góc kề cạnh bên của hình thang tất cả số đo là 700. Góc kề còn lại của ở bên cạnh đó là:

A. 700 

B. 1200

C. 1100

D. 1800

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng nhị góc kề sát bên của hình thang bởi 1800 nên góc kề còn sót lại của ở bên cạnh đó tất cả số đo bởi 1800 – 700 = 1100.

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 7: Góc kề ở kề bên của hình thang bao gồm số đo là 1300. Góc kề sót lại của lân cận đó là:

A. 700

B. 1000

C. 400

D. 500

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng nhị góc kề ở bên cạnh của hình thang bởi 1800 đề nghị góc kề còn lại của sát bên đó tất cả số đo bằng 1800 – 1300 = 500.

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 8: Cho tứ giác ABCD gồm BC = CD và DB là tia phân giác của góc D. Chọn xác minh đúng

A. ABCD là hình thang

B. ABCD là hình thang vuông

C. ABCD là hình thang cân

D. Cả A, B, C những sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Xét ΔBCD bao gồm BC = CD (gt) nên ΔBCD là tam giác cân.

Suy ra

*

Vì DB là tia phân giác góc D của tứ giác ABCD đề xuất

*

Do đó

*

Mà nhì góc

*
 là nhị góc tại vị trí so le trong buộc phải suy ra BC // AD.

Tứ giác ABCD gồm AD // BC (cmt) cần là hình thang.

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 9: Cho tam giác ΔAMN cân tại A. Những điểm B, C theo thứ tự trên các cạnh AM, AN làm thế nào cho AB = AC. Nên chọn câu đúng:

A. MB = NC

B. BCNM là hình thang cân

C.

*

D. Cả A, B, C gần như đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Xét ΔBAC có: bố = CA (gt) bắt buộc ΔBCA là tam giác cân.

Suy ra:

*
 (1) nên A đúng

Vì ΔAMN cân nặng tại A ⇒ AM = AN cơ mà AB = AC yêu cầu AM – AB = AN – AC ⇔ MB = NC vì vậy C đúng.

Lại có:

*
 (2) (do ΔAMN cân nặng tại A)

Từ (1) cùng (2) suy ra:

*

Mà nhị góc

*
 là nhì góc ở vị trí đồng vị phải suy ra BC // MN

Tứ giác BCNM có: MN // BC (cmt) nên là hình thang.

Xem thêm: Giáo Án Hóa 9 Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh, Giáo Án Phát Triển Năng Lực Hóa 9

Hình thang BCNM có:

*
 (cmt) bắt buộc là hình thang cân. Bởi vì đó, B đúng

Vậy cả A, B, C đúng

Đáp án nên chọn là: D


Bài 10: Cho hình thang vuông ABCD gồm

*
 = 900, AB = AD = 2cm, DC = 4cm. Tính góc ABC của hình thang.